دانلود رایگان


دانلود گزارش کارآموزی عمران - ساختمان اسكلت فلزي - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان دانلود گزارش کارآموزی عمران - ساختمان اسكلت فلزيدانلود گزارش کارآموزی رشته عمران ساختمان اسكلت فلزي

این تحقیق با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد

موضوع :

خاك برداري ، اجراي فنداسيون ، نصب صفحات زير ستون ، ساخت تير و ستون از ورق ، برپايي اسكلت فلزي ، اجراي سقف ساختمان با تيرچه و بلوك ( ساخت تيرچه ها در محل كارگاه )
فـهـرسـت مـطـالـب

مقدمه

دستورالعمل هاي حفاظتي و ايمني كارگاه ها

آشنايي كلي با مكان كارآموزي

پاك سازي خرابه

گودبرداري

پياده كردن نقشه

بتون مگر

قالب بندي فونداسيون و شمع بندي

آرماتوربندي

علت استفاده و فولاد و ميل گرد در ساختمان ها و پي

نحوه آرماتوربندي

خم كردن آرماتور

بتون ريزي فونداسيون

مخلوط كردن بتون

نحوه درست كردن ستون هاي فلزي با ورق

اتصال ستون ها به فونداسيون

تراز كردن ستون هاي عمودي با ستون هاي افقي

عايق كاري تير ورق ها

ساخت تيرچه طبقات

سقف

كشيدن ديوار بيست و دو سانتي متري

كشيدن تيغه هاي ده سانتي متري


مـقـدمـه

محل کارآموزي در شهر تهران و زنجان بوده و کارگاهي کـه در آنجا مشغول بـه گـذرانـدن دوره ي کـارآمـوزي بـودم از عمليات خاك برداري از يك خرابه را شامل تا اجراي سقف اول بطول انجاميد .

دستورالعملهاي حفاظتي و ايمني کارگاه هاي ساختماني

اجراي کـارهـاي ساختماني شـامـل مراحـل متعددي است که ضمن آن افراد با ماشين آلات ساختماني، ابزار و مصالح گوناگون سروکار دارند . اين روابط ويژگي ها امکان وقـوع حوادث را بـراي نيروي انسـاني را افـزايش مي دهـنـد . محـافظت از افراد انساني در قبال حوادث نـاشـي از کـار از اهميت ويژه اي برخوردار اسـت . از اين رو بـايد ابـزار و ماشين آلات بـه طور مستمر مورد بازرسي کامل قرار گـرفـتـه و از سالم بودن آنها اطمينان حاصل شود . در بکار گيري ماشين ها نيز بايد از افراد با تجربه استفاده شود . براي تامين ايمني کارگاه هـاي ساختماني بـايد همه ي کـارهـا بـا دقت و برنامه ريزي دقيق انجام گيرند. در ضمن بايد دقت داشته باشيم و کـه هنگام کار يا تخليه ي مصالح مزاحمتي براي همسايگان و سايرين ايجاد نشود. همچنين از انجام کارهاي پر سر و صدا در شب خودداري شود . در صورتي که لازم است کاري در شب انجام شود بايد قبلا اجازه ي شهرداري و مقامات مسئول کسب شـود .آشنايي کلي با مکان کار آموزي

مکان کـار آمـوزي يك خرابه مي باشد . پروژه اجراي يك سازه آپارتماني چهار طبقه بيست وچهار واحدي با سيستم اسکلت فلزي مـورد نـظـر اسـت .

ابعاد زمين 32 در 60 متر بوده کـه تقريبا 3/2 (%60) آن زيربناي ساختمان مورده نظر ما را شـامـل مـي شـود :

اينك مـا در مرحله پاك سازي خرابه مي باشيم لذا ابتدا مراحلي را کـه قبل از پاك سازي بـايد بگذرانيم ذيلاً ذکـر مي نماييم :

ابـتدا کارفرما موظف است بـراي انجام مراحل قانوني و کسب مجوز پاك سازي بـه شهرداري و ديگر مراجع ذيربط مراجعه کند .

پس از انجام مراحل قانوني و کسب مجوز پاك سازي کارفرما موظف بـدادن تعهـدي مبني بـر عدم ايجاد مزاحمت و سلب آسايش بـراي همسايگان و عـدم ايجاد سد معبر در خيابان به هنگام ساخت و پاك سازي مي باشد . در ضمن کار فرما موظف به تعهد مبني بر جلو گيري از تخريب و صدمه به ساختمان هاي مجاور هنگام پاك سازي و سـاخت و سـاز مي باشد .

پس از انجام مراحل بالا و گـرفتن مجوز پاك سازي با اجازه مهندس ناظر و با احتياط کامل و ارئه تمهيداتي خاص در هنگـام پاك سازي جهت جلو گيري از آسيب بـه ساختمانهاي مجاور شروع بـه پاك سازي خرابه مي نماييم.

پس از اخذ مجوز پاك سازي از شهرداري و قبل از پاك سازي خرابه بايد سـازمانهاي مربوطه از قبيل سازمانآب برق گـاز ... را در امور كار قرار داده و هماهنگي هـاي لازم را بعمل آوريم و نسبت به نصب آنها اقدام نماييم .پاك سازي خرابه

کارفرما براي صرفه جويي در وقت و هزينه عمليات پاك سازي و گودبرداري را به يك اكيپ پيمانکار سپـرده و پـس از بستن قـرار داد پيمانکـار طبق قرار داد منعقد شده موظف مي شود خرابه پر از زباله جات را تميز کرده و به بيرون از کارگاه منتقل کند.

يك نكته حائز اهميت در پروژه هاي عمراني و ساخت و ساز رعايت كامل نكات ايمني مي باشد. مي دانيم كه امروزه طبق آئين نامه سازمان نظام مهندسي ايران سازه هاي فلزي بايد از تيرآهن ضرب دري در سازه هاي خود استفاده كنند و نيز سازه هاي بتوني كه با سيستم ديوار باربر اجرا مي شوند بايد داراي شناژ بندي افقي و عمودي طبق قوانين مندرج در آئين نامه باشند. مي دانيم كه اين عمل براي مقابله سازه با نيروهاي جانبي مي باشد.

حال با توجه به اينكه كشور ما در منطقه ي زلزله خيز قرار گرفته اجراي اين نكته از الزامات و داراي اهميت فوق آلعاده اي مي باشد.گودبرداري

يـك لـودر چـرخ لاستيكي بـه كـارگاه آورده شد و سپس لودر شروع به كار کرد. سپس خاک حاصله را توسط همان لودر در يك کاميون بارگيري کرده و بـه مكان ديگري انتقال داديم.

براي عبور و مرور لودر هنگام گودبرداري به محل كارگاه يك رمپ ايجاد كرده بوديم كه پـس از اتمام کار لودر آن را توسط کارگران و دست افزار بيل و كلنگ تخريب نموديم .

كـارگـران به وسيله ي بيل و کلنگ مشغول تخريب و خاک برداري رمـپ گرديدند. پس از اتمام کـار و پـايان اين مرحله سطح کار ــ زمين كارگاه ــ را کاملا آب داده و توسط غلتک دستي کوبيدند.تا سطح کـار کاملا متراکم شود و بعدهـا در اثـر وزن ساختمان نشست نـكـنـد .

البته بايد متذكر شوم كه قبل از شروع به گودبرداري بايد درخت و بوتـه هاي احتمالي را كه در محل كارگاه موجود است از محل كار جمع آوري نمود كه به اين كار عمليات بوته كني مي گويند.

همچنين بايد محل چاه هاي قديمي يا تختـه سنگ و موانعي را که ممکن است موجب حادثه شوند شناسايي و نسبت به ايمن سازي آنها اقدام نمود. و نيز اگر با گود برداري پايداري ساختمان هـاي مجاور دچـار مخاطره مي شود بـايد از ايمني آنها بوسيله شمع بندي زير پايه هـا، سپر و مهار کردن ساختمان هـا بطور مطمئن اطمينان حاصل نمود.

اين عوامل حفاظتي بايد تـا رفع خطر مرتباً به وسيله ي اشخاص ذيصلاح بـازديد شـونـد تـا موجبات حفاظت مـوثـر ساختمان هـاي مجاور و امنيـت جاني كـارگـران و هـمـسـايـه هـا نـيـز تـاميـن بـاشـد. پيمانکارموظف است تجهيزات ايمني لازم بـراي حفاظت کارگران را در اختيار آنها قرار دهـد. در حفاري با بيل و کلنگ کارگران بايد فاصله کافي ازيكديگر داشته باشند. در گـودالـهـا و شيارهـاي عميق کـه عمق آنها از يك مـتـر بيشتر باشد نبايد کارگران را به تنهايي بکار گمارد .

خاکـبـرداري در زمين هـاي بـا رطـوبـت طبيعي را مي تـوان تـا عمق يك مـتـر، بـراي مـاسـه 25/1 مـتـر، براي ماسه رس دار 5/1 مـتـر، بـراي خـاک رس 2 مـتـر و براي خاک بسيار متراکم را بدون پايه هـاي ايمني، سپر و حائل انجام داد. در سـاير موارد بـا تـوجـه بـه جنس خاک ، عمق گـودبـرداري و شرايط ترافيكي اطراف تدابير ايمني لازم توسط مسئولان اتخاذ مي گـردد. لازم ذكر است كه خاك اين منطقه از جنس رس مي باشد.


کارآموزی احداث ساختمان


گزارش کارآموزی احداث ساختمان


کارورزی احداث ساختمان


دانلود کارآموزی احداث ساختمان


دانلود گزارش کارآموزی احداث ساختمان


دانلود گزارش کار احداث ساختمان


دانلود رایگان کارآموزی احداث ساختمان رشته عمران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فایل گزارش کارآموزی مهندسی عمران ساختمان اسكلت فلزي كميته ...

فایل گزارش کارآموزی مهندسی عمران ساختمان اسكلت فلزي كميته امداد امام خميني (ره)،گزارشی کامل با فرمت ورد (word) و قابل ویرایش در39 صفحه

فایل گزارش کارآموزی مهندسی عمران ساختمان اسكلت فلزي كميته ...

فایل گزارش کارآموزی مهندسی عمران ساختمان اسكلت فلزي كميته امداد امام خميني (ره)،گزارشی کامل با فرمت ورد (word) و قابل ویرایش در39 صفحه

گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران در پروژه ساختمانی

گزارش,کارآموزی,رشته مهندسی,عمران,پروژه,ساختمانی, یک نمونه عالی و کامل گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران ، کار در پروژه ساختمانی که برای دانلود در 52 صفحه مهیا شده است

دانلود كارآموزي عمرانساختمان اسكلت فلزي كميته امداد ...

پس برای دانلود این کاراموزی در ادامه درنگ نکنید!! خرید پروژه کارورزی عمران ساختمان اسکلت فلزی کمیته امداد امام خمینی ره,دانلود كارآموزي عمران,دانلود كارآموزي عمران - ساختمان اسكلت فلزي كميته امداد امام خميني (ره ...

دانلود گزارش کارآموزی عمران - ساختمان اسكلت فلزي

دانلود رایگان گزارش کارورزی در رشته عمران - ساختمان اسكلت فلزي - این پروژه کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است

گزارش کارآموزی عمران ساختمان اسكلت فلز با سقف کامپوزیت ...

گزارشی که ملاحظه میفرمایید شرح کارآموزی دانشجوی رشته عمران هنگام اجرای اسکلت فلزی با سقف کامپوزیت در 31 صفحه همراه با عکس نوشته شده است.

فایل گزارش کارآموزی مهندسی عمران ساختمان اسكلت فلزي كميته ...

فایل گزارش کارآموزی مهندسی عمران ساختمان اسكلت فلزي كميته امداد امام خميني (ره)،گزارشی کامل با فرمت ورد (word) و قابل ویرایش در39 صفحه

دانلود گزارش کارآموزی اجراي اسکلت فلزي شركت ساختماني و ...

دانلود گزارش کارآموزی اجراي اسکلت فلزي شركت ساختماني و تاسيساتي سايت. این گزارش در ۵۵ صفحه با فرمت وورد و با تلاش دانشجوی رشته عمران در رابطه با کارآموزی اجرای اسکلت فلزي بمدت چند ماه در شرکت ساختمانی سایت تدوین شده است.

فایل گزارش کارآموزی مهندسی عمران ساختمان اسكلت فلزي كميته ...

فایل گزارش کارآموزی مهندسی عمران ساختمان اسكلت فلزي كميته امداد امام خميني (ره)،گزارشی کامل با فرمت ورد (word) و قابل ویرایش در39 صفحه

گزارش کارآموزی اجراي اسكلت فلزي آپارتمان با 6 واحد مسكوني ...

گزارش کارآموزی اجراي اسكلت فلزي آپارتمان با 6 واحد مسكوني محل کارآموزی : دفتر شركت نيكامهر رشته : عمران فرمت : word مقدمه: در ابتدا بايد به عنوان مقدمه

فایل گزارش کارآموزی مهندسی عمران ساختمان اسكلت فلزي كميته ...

فایل گزارش کارآموزی مهندسی عمران ساختمان اسكلت فلزي كميته امداد امام خميني (ره)،گزارشی کامل با فرمت ورد (word) و قابل ویرایش در39 صفحه

دانلود گزارش کارآموزی عمران - ساختمان اسكلت فلزي

دانلود رایگان گزارش کارورزی در رشته عمران - ساختمان اسكلت فلزي - این پروژه کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است

دانلود كارآموزي عمرانساختمان اسكلت فلزي كميته امداد ...

پس برای دانلود این کاراموزی در ادامه درنگ نکنید!! خرید پروژه کارورزی عمران ساختمان اسکلت فلزی کمیته امداد امام خمینی ره,دانلود كارآموزي عمران,دانلود كارآموزي عمران - ساختمان اسكلت فلزي كميته امداد امام خميني (ره ...

گزارش کارآموزی عمران - برگزیده ها

202) گزارش کارآموزی عمران - اجرای ساختمان بتن آرمه – حفاری چاه 57 ص. 203) گزارش کارآموزی عمران - پروژ تفريحي اقامتي و پذيرايي پارتيا 55 ص. 204) گزارش کارآموزی عمران شركت سپيد ساز گرگان 35 ص

فایل گزارش کارآموزی مهندسی عمران ساختمان اسكلت فلزي كميته ...

فایل گزارش کارآموزی مهندسی عمران ساختمان اسكلت فلزي كميته امداد امام خميني (ره)،گزارشی کامل با فرمت ورد (word) و قابل ویرایش در39 صفحه

دانلود گزارش کارآموزی عمران ساختمان اسکلت فلز با سقف کمپوزیت

دانلود گزارش کارآموزی عمران ساختمان اسکلت فلز با سقف کمپوزیت مراحل ساخت سازه:1- خاکبرداری: بدلیل حجم زیاد خاکبرداری از ماشین آلات سنگین برای خاکبرداری در مراحل ساخت ساختمان استفاده می‌شود.

گزارشهای کارگاهی: گزارش كارآموزي ساختمان اسكلت فلزي

نمایش اطلاعات مطلب گزارش كارآموزي ساختمان اسكلت فلزي. عنوان مطلب: گزارش كارآموزي ساختمان اسكلت فلزي سرفصل مربوط: رشته مهندسی عمران > گزارشهای کارآموزی > گزارشهای کارگاهی دانشگاه: دانشگاه آزاد استهبان

گزارش کارآموزی عمران - برگزیده ها

202) گزارش کارآموزی عمران - اجرای ساختمان بتن آرمه – حفاری چاه 57 ص. 203) گزارش کارآموزی عمران - پروژ تفريحي اقامتي و پذيرايي پارتيا 55 ص. 204) گزارش کارآموزی عمران شركت سپيد ساز گرگان 35 ص

كارآموزي در مجتمع كارگاهي دانشگاه آزاد (خودرو پژو GLX )

مقاله تورم

دانلود نمونه پروپوزال آماده رشته مديريت پروژه و ساخت

امتحان نهایی حسابداری شرکت ها سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 92

طرح توجیهی تولید کاشی کف

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 2 (تحقيق رابطه اهم 2)

پایان نامه بررسی شیوع افسردگی و ارتباط با الگوهای غذایی در زنان

موس طراحی شده در سالیدورک و کتیا

دانلود پاورپوینت بررسی حسابداری رفتاری Power Point

دانلود گزارش کارآموزی در بانک رفاه