دانلود رایگان


دانلود گزارش كارآموزي بررسي سيستم توليد برق در تهران - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان دانلود گزارش كارآموزي بررسي سيستم توليد برق در تهراندانلود گزارش كارآموزي بررسي سيستم توليد برق در تهران
این گزارش کاروزی با فرمت Word قابل ویرایش بوده و همچنین آماده پرینت می باشد

مقدمه ......................................................................

فصل اول ..........................................................

بخش اول :.........................................................

تاريخچه برق در تهران...........................................

مروري كوتاه برليد تحولات برق در تهران.....................

اولين گام اساسي براي تأمين برق تهران .......................

احداث گام اساسي براي تامين برق تهران .................

احداث كرج (امير كبير فعلي)...............................

احداث سد سفيد رود..................................................

تاسيس سازمان برق ايران .....................................

تاسيس شركت برق منطقه‌اي تهران ........................

تاسيس ...................................................................

احداث سد سفيد رود...............................................

تاسيس سازمان برق ايران ........................................

تاسيس شركت برق منطقه‌اي تهران .......................
تاسيس .................................................................

احداث سد سفيد رود..................................................

تاسيس سازمان برق ايران ...................................

تاسيس شركت برق منطقه‌اي تهران .....................

تاسيس ..........................................................

احداث سد سفيد رود.......................................

تاسيس سازمان برق ايران ..................................

تاسيس شركت برق منطقه‌اي تهران .........................

تاسيس ..................................................................

احداث سد سفيد رود...............................................

تاسيس سازمان برق ايران ......................................

تاسيس شركت برق منطقه‌اي تهران ...........................

تاسيس .................................................................

احداث سد سفيد رود...................................................

تاسيس سازمان برق ايران ..................................................

تاسيس شركت برق منطقه‌اي تهران .................................

تاسيس .......................................................................

احداث سد سفيد رود...............................................

تاسيس سازمان برق ايران ......................................................

تاسيس شركت برق منطقه‌اي تهران ............................

تاسيس شركت توليد و انتقال نيروي برق ايران (توانير)

تغيير در حوزه عملياتي شركت ..............................

اصلاح ساختار و تمركز زدائي............................................

بخش دوم :...........................................................

نمودار سازماني ..............................................................

بخش سوم :..............................................................

محصولات توليدي و خدماتي .......................................

عوامل موثر در موفقيت اقتصادي ................................

تعيين اهداف شخصي و تجارتي ..................................

ارزيابي بازار فروش كالا يا خدمات ................................
تدوين برنامه بازاريابي....................................................

تدوين برنامه مقدماتي تجاري................................

انتخاب گروه وريران.........................................................

محاسبه سرمايه مورد نياز و تدوين برنامه نهايي تجاري.....................

تعيين استراتژي تبليغاتي براي جذب سرمايه گذاران............

تبليغ طرح اقتصادي به منظور جذب سرمايه ...................................

تبليغ محصولات و خدمات ..............................................

بخش چهارم :.................................................................

خدمات سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان ..........

تاريخچه سازمان .............................................................

اهداف سازمان ...................................................................

وظايف و فعاليتهاي سازمان ......................................

سازمان‌هاي مرتبط.........................................................

قوانين و مقررات سازمان ............................................

فصل دوم :..............................................................

بخش اول:..........................................................

برنامه‌هاي آينده وزرات نيرو ..................................

صنعت انرژي هسته‌اي ................................................

نيروگاههاي جديد هسته‌اي...................................................

سرمايه گذاري در مراكز انرژي طبيعي.................................

پروژه‌هاي نيمه تمام آبفا ..................................................

بخش دوم :.....................................................................

امور جاري درست اقدام.................................................
نيروي باد امروز


تاريخچه برق در تهران

به منظور ارائه تصوير روشني از تكامل تدريجي برق شهري در تهران از لحظه ورود تا كنون كه سابقه‌اي نزديك به يك قرن دارد 1379 ـ 1285 و همچنين براي نشان دادن سير تحولات و عملكرد شركت برق منطقه‌اي تهران به زبان آمار و ارقام كه تاكنون 35 سال فعاليت خود را پشت سر گذاشته و امروز به عنوان بزرگترين و ريشه دارترين مؤسسه دست‌اندر كار برق در جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد، تاريخچه حاضر تهيه گرديده است.

اطلاعات مندرج در اين قسمت از منابع مختلف از جمله اسناد و مدارك وكارنامه‌هاي سالهاي گذشته و ساير منابع در دسترس گردآوري شده است پس از بازنگري و بررسيهاي لازم به صورت نوشتار، نمودار و جدول‌هاي در اين كتابچه ارائه گرديده است. به طور كلي هدف از تهيه اين كتابچه در اينكه برق تهران چگونه از گذشته دور جائي كه امروز رسيده است مي‌باشد.

دوره زماني كه براي نشان دادن اين آمارها در نظر گرفته شده به شش دوره به ترتيب زير تقسيم بندي گرديده است:

· دوره اول قبل از تشكيل و تأسيس شركت برق منطقه‌اي تهران 1343 –1285

· دوره دوم از سال آغاز به كار شركت برق منطقه‌اي تهران تا شروع انقلاب اسلامي 1357-1344

· دوره سوم از بعد از انقلاب اسلامي تا سال شروع برنامه اول توسعه 1367-1358

· دوره چهارم سالهاي برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1373-1368

· دوره پنجم سالهاي برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1378-1374

· دوره ششم نخستين سال برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1379

بنابر روايت آمار و اطلاعات، در دوره اول يعني از سال 1258 كه نخستين كارخانه برق شهري توسط مرحوم حاج حسين امين الضرب در خيابان چراغ برق تهران (امير كبير كنوني) به كار افتاد تا تأسيس شركت برق تهران در سال 1344 يعني پس از گذشت 60 سال نه تنها پيشرفت قابل ملاحظه‌اي در وضعيت برق تهران رخ نداد بلكه در سطح كشورنيز برق پيشرفت قابل توجهي نداشت چنانكه در سال 1344ميزان قدرت نامي نيروگاههاي زير پوشش وزارت آب و برق در حد 532 مگاوات، توليد كل انرژي برق حدود يك ميليارد كيلووات ساعت و تعداد كل مشتريان برق فقط در حد 650 هزار مشترك بود.

در دوره‌هاي بعد به ويژه در دوره سوم علي رغم مشكلات فراواني كه ناشي از جنگ ناخواسته و محاصره اقتصادي بر سر راه توسعه برق وجود نداشت، برق تهران به همت مديران، مهندسان، كارشناسان، تكنسينها و كارگران خود موفق شد به راه خود ادامه دهد و با پشت سر گذاشتن اين دوره بر مخاطره در دوره‌هاي بعد تلاش گسترده‌اي در جهت تحقق اهداف برنامه‌هاي اول، دوم و سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و سياستهاي راهبردي وزارت نيرو به عمل آورد.

اهداف كلي برنامه‌هاي مذكور عبارتند از:

تأمين برق مطمئن و مورد نياز مشتركان، بهره برداري بهينه و اقتصادي از تأسيسات برق، راهكارهاي عملي براي افزايش كارائي كاركنان، كاهش هزينه‌ها، بهبود مديريت مصرف، صرفه جويي و استفاده منطقي از انرژي برق، نيل به خود كفائي و اداره اقتصادي تأسيسات برق، گسترش تحقيقات و آموزشهاي كاربردي و … در جهت تحقق اهداف ذكر شده برق منطقه‌اي اقداماتي به شرح زير را به انجام رسانده و در حال ادامه راه براي رسيدن به اهداف تعيين شده در برنامه سوم توسعه است:

بهبود برنامه‌هاي نگهداري و تعميرات نيروگاههاي زير پوشش، اصلاح و متعادل نمودن شبكه‌هاي انتقال، فوق توزيع به منظور كاهش تلفات، تسريع در عمليات برقراري انشعابهاي متقاضيان جديد، تامين برق مشتركان با ولتاژ و فركانس استاندارد، اصلاح سيستم محاسبه و وصول بهاي برق مصرفي مشتركان، تامين تجهيزات شبكه‌هاي توزيع از صنايع داخلي، آموزش و رشد سطح دانش كاركنان، ايجاد واحدهاي ارتباط مردمي براي آگاهي از نقطه نظرها و خواسته‌هاي مصرف كنندگان برق، بهبود روشهاي خبردهي و خبرگيري نظير راه‌اندازي تلفن گويا، استقرار سيستمهاي سخت افزاري و نرم افزاري و …

آمار و ارقام ارائه شده خود گواه صادقي است از پيشرفتهاي حاصل شده كه در طي سالهاي گذشته به ويژه در سالهاي اخير با تلاش و كوشش مديران و كاركنان برق تهران و شركتهاي وابسته به دست آمده است.

به منظور تامين برق مصرفي استان‌هاي تهران و قم در سال 1382 كه نسبت بع سال قبل به ميزان 7/9 درصد رشد دانسته است. برق تهران با تلاش و كوشش صادقانه مجموعه كارآمد خود و با هدف برقراري برق مطمئن و فراگير، اقدامات موثري را به مرحله اجرا درآورده است.

كارنامه‌اي كه پيش رو داريد با عنوان برق از نگاه آمار در سال 1382 قصد دارد تا تصويري از اين تلاش را در قالب آمار و شاخص‌هاي فني در معرض قضاوت مردم و مسئولين محترم قرار دهد.

تراكم بالاي جغرافيايي و نيز اهميت ويژه اقتصادي، اجتماعي و سياسي منطقه تحت پوشش برق تهران، ما را بر آن داشته است تا با انجام برنامه‌ريزي‌هاي دقيق و استقرار سيستم‌هاي نوين مديريتي خصوصاً برون سياري و تمركز زدايي، موجبات افزايش كيفيت خدمات و شاخص‌هاي بهره وري را فراهم آوريم.

از سوي ديگر در سال 1382 با ايجاد بازار در صنعت برق كشور، اين شركت با در اختيار داشتن بيش از 25 درصد از تأسيسات و تجهيزات همگام با ساير شركت‌هاي برق منطقه‌اي، در اين عرصه پيشتاز شده است تا بتواند در هموار نمودن بسترهاي توسعه اقتصادي كشور سهم خود را به محو مطلوبي ايفا نمايد.
گزارش كارآموزي بررسي سيستم توليد برق در تهران


دانلود پروژه کارآموزی توليد برق


کارآموزی در اداره برق تهران


رشته برق و الکترونیک


دانلود گزارش کارورزی بررسي سيستم توليد برق


دانلود کاراموزی برق


کارورزی در اداره برق


کاراموزی


دانلود کارورزی رایگان

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گزارش کاراموزی بررسي سيستم توليد برق در تهران رشته حسابداری

گزارش کاراموزی بررسي سيستم توليد برق در تهران رشته حسابداریقیمت:85000ریال فهرست عنوان ..... صفحه مقدمه .....

دانلود گزارش كارآموزي بررسي سیستم تولید برق در تهران ...

دانلود گزارش كارآموزي بررسي سیستم تولید برق در تهران. این گزارش در ۱۰۰ صفحه بمنظور کاراموزی بررسی سیستم تولید برق با فرمت Word و توسط دانشجوی رشته حسابداری در مقطع کاردانی تهیه و تنظیم گردیده.در زیر فهرست و عناوین گزارش ...

دانلود گزارش كارآموزي بررسي سیستم تولید برق در تهران ...

دانلود گزارش كارآموزي بررسي سیستم تولید برق در تهران. این گزارش در ۱۰۰ صفحه بمنظور کاراموزی بررسی سیستم تولید برق با فرمت Word و توسط دانشجوی رشته حسابداری در مقطع کاردانی تهیه و تنظیم گردیده.در زیر فهرست و عناوین گزارش ...

دانلود گزارش كارآموزي بررسي سیستم تولید برق در تهران ...

فصل اول گزارش كارآموزي بررسي سیستم تولید برق در تهران: ... doc دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری بانک صادرات ایران شعبه گلشهر کرج; doc بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه در شرکت‎های پذیرفته شده در ب�

دانلود گزارش كارآموزي بررسي سیستم تولید برق در تهران ...

فصل اول گزارش كارآموزي بررسي سیستم تولید برق در تهران: ... doc دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری بانک صادرات ایران شعبه گلشهر کرج; doc بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه در شرکت‎های پذیرفته شده در ب�

گزارش كارآموزی بررسی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان

برق - دیوار – دانلود پروژه و تحقیق و مقاله و فایل divar.tk/tag/برق/ ذخیره شده گزارش کارآموزی بررسی سیستم تولید برق در تهران گزارش کارآموزی بررسی سیستم ... ژانویه 18, 2017 محصولات دیدگاه‌ها برای گزارش کارآموزی در شركت توزیع برق ...

کارآموزی بررسي سيستم توليد برق در تهران

کارآموزی بررسي سيستم توليد برق در تهران. تاريخچه برق در تهران. به منظور ارائه تصوير روشني از تكامل تدريجي برق شهري در تهران از لحظه ورود تا كنون كه سابقه‌اي نزديك به يك قرن دارد ۱۳۷۹ ـ ۱۲۸۵ و همچنين براي نشان دادن سير ...

دانلود رایگان تحقیق و پروژه و پایان نامه های dociran.com

گزارش كارآموزي آشنايي با تأسيسات الكتريكي . 35 برگ. گزارش کار آزمایشگاه برق ، الکترونیک و مخابرات. پاورپوينت نقشه برداري زميني و زيرزميني. 40 برگ. پاورپوينت عكسهاي هوايي. 34 برگ. پاورپوینت نقشه کشی و نقشه برداری. آزمايشگاه ...

گزارش کارآموزی بررسی سیستم تولید برق در تهران

گزارش کارآموزی بررسی سیستم تولید برق در تهران دسته: برق بازدید: 5 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 50 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 107 گزارش کارآموزی بررسی سیستم تولید برق در تهران در 107 صفحه ورد قابل ویرایش قیمت فایل فقط 4,000 تومان ...

گزارش کارآموزی بررسی سیستم تولید برق در تهران +doc

برچسب ها گزارش کاراموزی بررسی سیستم تولید برق در تهران, کاراموزی بررسی سیستم تولید برق در تهران, کارورزی بررسی سیستم تولید برق در تهران, دانلود گزارش کارآموزی بررسی سیستم تولید برق در تهران ...

گزارش كارآموزي بررسي مدار برق سيستم مكش دستگاه اكسترودر

گزارش كارآموزي بررسي مدار برق سيستم مكش دستگاه اكسترودر,دانلود گزارش كارآموزي بررسي مدار برق سيستم مكش دستگاه اكسترودر,دانلود گزارش كارآموزي برق,بررسي مدار برق سيستم مكش دستگاه اكسترودر,اکسترودر چیست,دانلود گزارش ...

دانلود گزارش كارآموزي بررسي سیستم تولید برق در تهران ...

فصل اول گزارش كارآموزي بررسي سیستم تولید برق در تهران: ... doc دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری بانک صادرات ایران شعبه گلشهر کرج; doc بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه در شرکت‎های پذیرفته شده در ب�

گزارش کارآموزی بررسی سیستم تولید برق در تهران +doc

برچسب ها گزارش کاراموزی بررسی سیستم تولید برق در تهران, کاراموزی بررسی سیستم تولید برق در تهران, کارورزی بررسی سیستم تولید برق در تهران, دانلود گزارش کارآموزی بررسی سیستم تولید برق در تهران ...

دانلود رایگان تحقیق و پروژه و پایان نامه های dociran.com

گزارش كارآموزي آشنايي با تأسيسات الكتريكي . 35 برگ. گزارش کار آزمایشگاه برق ، الکترونیک و مخابرات. پاورپوينت نقشه برداري زميني و زيرزميني. 40 برگ. پاورپوينت عكسهاي هوايي. 34 برگ. پاورپوینت نقشه کشی و نقشه برداری. آزمايشگاه ...

گزارش كارآموزي بررسي مدار برق سيستم مكش دستگاه اكسترودر

گزارش كارآموزي بررسي مدار برق سيستم مكش دستگاه اكسترودر,دانلود گزارش كارآموزي بررسي مدار برق سيستم مكش دستگاه اكسترودر,دانلود گزارش كارآموزي برق,بررسي مدار برق سيستم مكش دستگاه اكسترودر,اکسترودر چیست,دانلود گزارش ...

فروش دانلودی گزارش کارآموزی بررسي سيستم توليد برق

گزارش کارآموزی بررسي سيستم توليد برق. دانلود گزارش کارآموزی با موضوع بررسي سيستم توليد برق، در قالب word و در 106 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، فصل اول: بخش اول: تاريخچه برق در تهران، مروري كوتاه بر تحولات برق در تهران ...

امتحان نهایی خواص فیزیکی و مکانیکی چوب سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 92

دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی

دانلود پاورپوینت بررسی ارزشیابی سهام عادی

گزارش كارآموزي آموزشگاه ابتدايي پايه دوم ابتدايي

تحقیق ايران در دوره سلطنت رضاشاه (پهلوي اول)

پایان نامه بررسی علل افسردگی در زنان 65-25 سال

تحقیق امام رضا (ع )

پاورپوینت عدس

پایان نامه بررسی تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

مدیتیشن عالی برای جذب پول و موفقیت