دانلود رایگان


کارآموزی کشاورزی - شركت تعاوني توليد كشاورزي - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان کارآموزی کشاورزی - شركت تعاوني توليد كشاورزي تاريخچه سازمان:

موضوع جامعه شناسي روستا يي بر اصل زمين و مالكيت آن استوار مي باشد.

با عنايت به اينكه در روستاهاي كشور اراضي به صورت خرد و پراكنده مي باشند در سال 1341 تا 1351 قانون اصلاحات ارضي در /3 مرحله در كشور به اجرا گذاشته شد و يكي از پيامد هاي آن تشكيل تعاونيها ي توليد با اهداف ساماندهي اراضي و يكپارچه سازي و يكجا كشتي محصولات و در نهايت افزايش توليد و در آمد و كاهش هزينه ها و كوتاه شدن دست دلالان و واسطه ها و نظارت متمركز توسط مدير عامل شركت بر اراضي و بازاريابي محصولات مي باشد.

تاريخچه سازمان: 1
نمودار سازماني و تشكيلات: 1
نوع محصولات توليدي يا خدمات: 2
امور جاري در دست اقدام توسط كار آموز: 2
برنامه هاي آينده كار آموز: 3
گندم: triticum spp. 3
عمليات تهيه زمين: 3
خاك: 5
ويژگيهاي بذر: 5
خلوص بذر: 5
قوه ناميه بذر: 6
تراكم بوته: 8
ميزان مصرف بذر: 8
فواصل ميان رديفها: 10
عمق كاشت: 10
زمان كاشت گندم: 10
بيماريهاي بذر. 12
تغذيه گندم: 13
ازت: 14
كود فسفر: 15
كود پتاسه: 17
زمان مصرف كودهاي شيميايي.. 18
جو: Hordeum Vulgar. 18
خاك: 18
ويژگيهاي بذر جو: 19
ميزان بذر: 19
زمان كاشت: 19
روش كاشت جو: 20
عمق كاشت: 20
بيماريهاي بذر: 20
سياهك سخت جو: Ustilago hordei 21
تغذيه جو: 21
كلزا: 22
آماده سازي زمين و كاشت: 22
ارقام مناسب كلزا: 22
خاكهاي مناسب كلزا: 23
خصوصيات بذر كلزا: 23
ميزان بذر: 23
عمق كاشت: 24
زمان كاشت: 24
تغذيه كلزا: 24
آبياري كلزا: 25
كنترل علف هرز: 26
دلايل ارجحيت توليد كلزا و توجه كشاورزان به آن: 27

شركت تعاوني توليد كشاورزي همت يكي از تعاونيهاي توليد كه در سال 1375 تاسيس گرديده كه در 8 كيلومتري غرب شهرستان آق قلا در روستاي صحنه سفلي واقع شده است كه داراي 196 عضو با پوشش دو هزار هكتار زمين مي باشد.


نمودار سازماني و تشكيلات:

اركان شركت عبارتند از:

1 – مجمع عمومي (نمايندگان گروهاي تعاوني): كه به پنج گروه تقسيم مي شود كه هر گروه داراي دو نماينده مي باشد و در مجموع ده نماينده گروه مي باشد.

2 – هيئت مديره: كه در برنامه ريزي و طرح پيشنهادات دخالت دارند. اين شركت پنج هيئت مديره دارد كه از بين آنها يكي به عنوان رئيس هيئت مديره انتخاب مي شود و در راس آنها مدير عامل شركت كه مجري مصوبات هيئت مديره و همچنين دستورالعملهاي ابلاغي از طرف سازمان جهاد كشاورزي مي باشد.
نوع محصولات توليدي يا خدمات:

نوع محصولاتي كه در اين شركت توليد مي شود عبارتند از گندم جو پنبه گلزا و گياهان جاليزي مي باشد.

خدماتي كه در اين شركت انجام مي شود بر اساس اصل بنا شدن اين شركت آبرساني به وسيله پمپاژهاي برقي و از طريق كانالهاي اصلي و فرعي به مزارع كشاورزان مي باشد. علاوه بر آبرساني به مزارع توزيع نهادهاي كشاورزي اعم از كودهاي شيميايي انواع بذرها گندم و جو كلزا و پنبه توزيع سموم شيمايي را نيز انجام مي دهد.

علاوه بر توزيع نهاده ها نظارت كامل بر مراحل كاشت داشت و بر داشت

كشاورزان عضو شركت را نيز بر عهده دارد.امور جاري در دست اقدام توسط كار آموز:

وظايف من در آنجا با توجه به اينكه در ابتداي فصل كاشت غلات و كلزا در شركت حضور داشتم در امر بر گزاري كلاسهاي به كشاورزان و توزيع كودهاي شيميايي و سموم ضد عفوني به مدير عامل و كارشناس شركت كمك كردم و همچنين در سطح مزارع به همراه كارشناسان شركت در امر نحوه آماده سازي بستر و همچنين نحوه كاشت مزارع مشاركت داشتم.برنامه هاي آينده كار آموز:

نظارت بر سركشي در مراحل داشت و بر داشت در دو هزار هكتار از اراضي

تعاوني توليد همت به همراه كار شناسان شركت مي باشد.نكاتي كه در مورد كاشت هر يك از گياهان رعايت شود به تفضيل توضيح مي دهيم.


گندم: triticum spp عمليات تهيه زمين:

زمان و شيوه هاي تهيه بستر بذر بستگي به ميزان سنتي يا مكانيزه بودن زارعت. رژيم بارندگي منطقه و چرخش زراعي دارد. خاكي كه در آن گندم پائيزه كشت
مي گردد نبايد بسيار زياد ريز باشد و همچنين بايد به اندازه كافي نشست كرده باشد از علفهاي هرز پاك شده و غني از مواد غذايي بوده و تهويه خوبي داشته باشد.

امروزه روند آماده كردن زمين براي كاشت با به كاربري كم و يا بدون استفاده از ادوات و ماشينهاي معمول خاكورزي شخم مورد توجه مي باشد. دلايل اين موضوع بسيار است و از آن جمله صرفه جويي در وقت و سوخت، كاهش تردد ماشين بر روي خاك و جلوگيري از صدمات احتمالي فشردگي خاك و جلوگيري يا كاهش آبشويي و بادشويي. اين روش بسته به شرايط مختلف اقليمي و خاك و نوع محصولات و فراهم بودن ماشينها مي تواند به صورتهاي مختلف انجام گيرد. البته نبايد لزوم بكار گيري ماشينها و ادوات پيشرفته اي را كه در شرايط مناسب زراعي مي تواند باعث رشد و توسعه بهتر محصول و ازدياد توليد گردند از نظر دور داشت. بلكه لازم است با توجه به شرايط اقليمي، خاك زراعي، امكانات تكنيكي و توان اقتصادي زارع. مناسب ترين روش و ماشين را به كار برد. روند استفاده از روشهاي ياد شده را در يك سيستم كشاورزي كه مبتني به شرايط حاكم بر توليد مطلوب و امكانات و اختيارات باشد مي تواند به صورت زير باشد.

1- استفاده از انواع گاو آهن در آماده كردن زمين و آماده سازي ثانويه همراه با كاشت بذر.

2- عدم استفاده از گاوآهن در آماده كردن اوليه خاك و استفاده از دستگاههاي مركب مثل چيدن در زمينهايي كه خاك سطح الارضي كمتر باشد از روش دوم استفاده مي شود. در روش دوم به علت خاكورزي كم باقيمانده گياهان چه رويشهاي طبيعي و چه كلش و ريشه و ساقه محصول قبلي چندان و يا يطور كلي با خاك مخلوط نمي شود و اگر چه اثر خود را به عنوان هوموس نمي تواند به طور كامل اعمال نمايد ولي مي تواند به عنوان پوشش گياهي در جلوگيري از فرسايش آبي و بادي در مناطق مستعد اين پديده موثر باشد كه خود از مزاياي اين روش است.

لازم به ذكر است كه به هر صورت براي جبران كمبود مواد غذايي و حاصلخيزي خاك لازم است طبق توصيه هاي علمي و عملي از كودهاي شيميايي استفاده كرد و به هر صورت در بسياري موارد هوموس تنها نمي تواند جبران اين كود اين كود باشد هر چند از نظر فيزيكي تاثير مثبتي بر خاك مي گذارد به هر حال اگر چه آمار و ارقام دقيق و مشخص در تاثير و به كار گيري روشهاي كم خاكورزي بر ازياد و محصول تا كنون ارائه نشده ولي شواهد و مشاهدات و اثرات جنبي اين روش در حال حاضر چنين تكنيك هايي را در اغلب موارد مطلوب و قابل قبول ساخته است.


خاك:

بهترين خاك براي توليد عملكرد بالا، اراضي لومي، لومي رسي و لومي شني كه زهكشي در آنها بخوبي صورت مي گيرد مي باشد.

ُگندم در زمينهاي داراي حالت قليايي و اسيدي زياد رشد ضعيفي دارد و عملكرد آن پائين است. مناسبترين ph براي گندم 5/7 6 مي باشد.کارآموزی کشاورزی


شركت تعاوني توليد كشاورزي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گزارش کارآموزی شركت تعاوني توليد كشاورزي

گزارش کارآموزی شركت تعاوني توليد كشاورزي. گزارش کارآموزی رشته کشاورزی و زراعت، بخشی از متن: نوع محصولاتي كه در اين شركت توليد مي شود عبارتند از گندم جو پنبه گلزا و گياهان جاليزي مي باشد.

کارآموزی کشاورزی شركت تعاوني توليد كشاورزي - دانلود رایگان

کارآموزی کشاورزی شركت تعاوني توليد كشاورزي - دانلود رایگان دانلود رایگان دانلود کارآموزی کشاورزی شرکت تعاونی تولید کشاورزی,تحقیق کارآموزی کشاورزی شرکت تعاونی تولید کشاورزی,مقاله کارآموزی کشاورزی شرکت تعاونی تول

گزارش کارآموزی در شركت تعاونی تولید كشاورزی

گزارش کارآموزی شركت تعاونی تولید كشاورزی 6kkh7k.nikandlc.ir/ ذخیره شده سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.

دانلود گزارش کارآموزی رشته کشاورزی و زراعت شركت تعاوني ...

دانلود گزارش کارآموزی رشته کشاورزی و زراعت شركت تعاوني توليد كشاورزي این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 29 صفحه می باشد. تاريخچه سازمان موضوع جامعه شناسي روستا يي بر اصل زمين و مالكيت آن استوار مي باشد.با عنايت به ...

179- کارآموزی کشاورزی - شركت تعاوني توليد كشاورزي 30 ص ...

۱۷۹- کارآموزی کشاورزی – شرکت تعاونی تولید کشاورزی ۳۰ ص تاریخچه سازمان: موضوع جامعه شناسی روستا یی بر اصل زمین و مالکیت آن استوار می باشد. با عنایت به اینکه [...] 179- کارآموزی کشاورزی - شركت تعاوني توليد كشاورزي 30 ص - پروژه ها ...

نمونه اساسنامه شرکت های تعاونی کشاورزی

19- تشكيل نمايشگاهه به منظور معرفي محصولات توليدي شركتها و اتحاديه هاي تعاوني روستايي و كشاورزي و اعضاي آنها و يا شركت در اين قبيل نمايشگاههاي داخلي و خارجي ...

گزارش کارآموزی رشته کشاورزی و زراعت در شرکت تعاونی تولید ...

پروژه کاراموزی برای رشته کشاورزی، پروژه کارورزی در مورد کشاورزی، در شرکت تعاونی تولید کشاورزی، شركت تعاوني توليد مواد كشاورزي، كارآموزي در شركت تعاوني كشاورزي، کار آموزی رشته زراعت ...

دانلود گزارش کارآموزی رشته کشاورزی و زراعت شركت تعاوني ...

دانلود گزارش کارآموزی رشته کشاورزی و زراعت شركت تعاوني توليد كشاورزي این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 29 صفحه می باشد. تاريخچه سازمان موضوع جامعه شناسي روستا يي بر اصل زمين و مالكيت آن استوار مي باشد.با عنايت به ...

کارآموزی کشاورزی – شركت تعاوني توليد كشاورزي

کارآموزی کشاورزی - شركت تعاوني توليد كشاورزيتاريخچه سازمان:موضوع جامعه شناسي روستا يي بر اصل زمين و مالكيت آن استوار مي باشد.با عنايت به اينكه در روستاهاي كشور اراضي به صورت خرد و پراكنده مي باشند در سال 1341 تا 1351 قانون ...

دانلود گزارش کارآموزی رشته کشاورزی و زراعت شركت تعاوني ...

دانلود گزارش کارآموزی رشته کشاورزی و زراعت شركت تعاوني توليد كشاورزي این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 29 صفحه می باشد. تاريخچه سازمان موضوع جامعه شناسي روستا يي بر اصل زمين و مالكيت آن استوار مي باشد.با عنايت به ...

کارآموزی کشاورزی - شركت تعاوني توليد كشاورزي

کارآموزی کشاورزی - شركت تعاوني توليد كشاورزي. تاريخچه سازمان: موضوع جامعه شناسي روستا يي بر اصل زمين و مالكيت آن استوار مي باشد. با عنايت به اينكه در روستاهاي كشور اراضي به صورت خرد و پراكنده مي باشند در سال 1341 تا 1351 ...

گزارش کارآموزی شرکت تعاونی تولید کشاورزی

شركت تعاوني توليد كشاورزي همت يكي از تعاونيهاي توليد كه در سال 1375 تاسيس گرديده كه در 8 كيلومتري غرب شهرستان آق قلا در روستاي صحنه سفلي واقع شده است كه داراي 196 عضو با پوشش دو هزار هكتار زمين مي باشد.

گزارش کارآموزی در شركت تعاونی تولید كشاورزی

گزارش کارآموزی شركت تعاونی تولید كشاورزی 6kkh7k.nikandlc.ir/ ذخیره شده سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.

گزارش کارآموزی کشاورزی - شركت تعاوني توليد كشاورزي ...

گزارش کارآموزی کشاورزی - شركت تعاوني توليد كشاورزي : محتویات سبد (خالی) پرداخت >> صفحه اصلی ثبت نام انتقال وجه اینترنتی راهنمای خرید دانلود کسب درآمد توسط تحقیق سرا: پروژه های رایگان : لیست کامل آرشیو سایت : اقلام موجود ...

گزارش کارآموزی شركت تعاونی تولید كشاورزی

گزارش کارآموزی شركت تعاونی تولید كشاورزی دسته: کشاورزی بازدید: 5 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 40 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 گزارش کارآموزی شركت تعاونی تولید كشاورزی در 23 صفحه ورد قابل ویرایش قیمت فایل فقط 3,000 تومان تاریخچه ...

گزارش کارآموزی شركت تعاونی تولید كشاورزی

گزارش کارآموزی شركت تعاونی تولید كشاورزی دسته: کشاورزی بازدید: 5 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 40 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 گزارش کارآموزی شركت تعاونی تولید كشاورزی در 23 صفحه ورد قابل ویرایش قیمت فایل فقط 3,000 تومان تاریخچه ...

گزارش کارآموزی در شركت تعاونی تولید كشاورزی

گزارش کارآموزی شركت تعاونی تولید كشاورزی 6kkh7k.nikandlc.ir/ ذخیره شده سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.

کارآموزی کشاورزی شركت تعاوني توليد كشاورزي - دانلود رایگان

کارآموزی کشاورزی شركت تعاوني توليد كشاورزي - دانلود رایگان دانلود رایگان دانلود کارآموزی کشاورزی شرکت تعاونی تولید کشاورزی,تحقیق کارآموزی کشاورزی شرکت تعاونی تولید کشاورزی,مقاله کارآموزی کشاورزی شرکت تعاونی تول

كشاورزی - modirfile.rozblog.com

گزارش,کارآموزی,شركت تعاونی,تولید,كشاورزی, پاورپوینت بررسی حشره شناسی كشاورزی در 10اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

گزارش کارآموزی شركت تعاوني توليد كشاورزي

گزارش کارآموزی شركت تعاوني توليد كشاورزي. گزارش کارآموزی رشته کشاورزی و زراعت، بخشی از متن: نوع محصولاتي كه در اين شركت توليد مي شود عبارتند از گندم جو پنبه گلزا و گياهان جاليزي مي باشد.

گزارش کارآموزی در شركت تعاونی تولید كشاورزی

گزارش کارآموزی شركت تعاونی تولید كشاورزی 6kkh7k.nikandlc.ir/ ذخیره شده سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.

کارآموزی کشاورزی (شركت تعاوني توليد كشاورزي)

کارآموزی کشاورزی (شركت تعاوني توليد كشاورزي) ↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓ فرمت فایل : word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحات :30 قسمتی از متن فایل دانلودی : تاريخچه سازمان: موضوع جامعه شناسي روستا يي بر اصل ...

گزارش کارآموزی شرکت تعاونی تولید کشاورزی

شركت تعاوني توليد كشاورزي همت يكي از تعاونيهاي توليد كه در سال 1375 تاسيس گرديده كه در 8 كيلومتري غرب شهرستان آق قلا در روستاي صحنه سفلي واقع شده است كه داراي 196 عضو با پوشش دو هزار هكتار زمين مي باشد.

گزارش کارآموزی کشاورزی - شركت تعاوني توليد كشاورزي ...

گزارش کارآموزی کشاورزی - شركت تعاوني توليد كشاورزي : محتویات سبد (خالی) پرداخت >> صفحه اصلی ثبت نام انتقال وجه اینترنتی راهنمای خرید دانلود کسب درآمد توسط تحقیق سرا: پروژه های رایگان : لیست کامل آرشیو سایت : اقلام موجود ...

مقاله سازمان های یادگیرنده

دانلود مقالهانرژی و رویکردهای موثر در طبقه بندی مدل های سیستم های انرژی

دانلود پایان نامه نقش عوامل اجتماعي و مجرم در تكوين جرم

دانلود پایان نامه بررسی ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه

پروژه حسابداري مديريت (ارزيابي مالي شركتها)

آسیب های ورزشی

دانلود پروژه گزارش کارآموزی تصفیه پسابهای صنعتی

مدیریت بحران سازمانی

مدیریت بحران سازمانی

شرح و تاريخچة مختصري از دورة زندگي شاه سيد نعمت اله كهساني المشهور بكرماني قدس سره العزيز