دانلود رایگان


گزارش كارورزي – طراحي فرايند توليد - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان گزارش كارورزي – طراحي فرايند توليد

هدف تحقيق: آشنايي با صنعت و ايمن سازي محيط كار و طراحي و ساخت قالبهاي برش.

مانند تمامي مباحث طراحي ابزار اصول بر سر جاي خود باقي است و اين اصول بايد توسط هر كارآموز جدي فرا گرفته شود هنگاميكه اين اصول جزئي از روش تفكر عادي يك طراح شد آنگاه روش هاي ميانبر و غير معمول را نيز مي توان به كار گرفت.

همچنين بايد مورد خود طراحي قالب مراحلي كه طراح قالب جهت سازماندهي قطعات مختلف از نظر شكل و اندازه به كار مي برد و تركيب و مونتاژ قطعات تا رسيدن به مجموعة‌ تعريف شده اي به نام قالب نيز مطالبي را دانست و نيز بايد دانست كه براي شروع طراحي قالب مراحل مشخصي را بايد طي كرد.

1- يك طراحي خوب

2- كار با سرعت و بدون زحمت بسيار

3- تصحيحهاي كم

4- ظاهر مرتب و منظم نقشه ها

5- قطعات قوي تر و با استحكام در قالب.

نتيجه: همچنين اشياي هر چه بيشتر دانشجويان با صنعت كه با گذراندن دوره ي كارآموزي مي توانند علاوه بر علم تئوري به علم فني و عملي نيز دست يابند ونيز با توجه به عنوان رشته ي تحصيلي خود بتواند پروسه ي صنعتي را بررسي كند. و راهكارهايي جهت بهتر سازي محيط كار و كار با دستگاههاي صنعتي جهت ايمن سازي هر چه بيشتر محيط كار انجام داد.

با CNC شدن ماشين مي توان يك ماشين را چند كاره نمود مثلاً از ماشين تراش معمولي كار درل و فرز را نتيجه گرفت و لذا به اين دليل و به دليل سرعت زياد توليد ماشين تعداد ماشين هاي كارخانه را براي يك ظرفيت توليدي معين كاهش داد كه در نتيجه هزينه تعمير و نگهداري غالباً در مجموع كمتر مي شود و هزينه برق و اپراتور و ساير اقلام جنبي كاهش مي يابد. ضمناً چون قطعه در يك مرحله براي خير عمليات تنظيم و مرجع يابي مي شود دقت توليد بالاتر مي رود.

چون ماشين CNCمي تواند سريعاً براي توليد جديد آماده شود نيازي نيست قطعات زيادي را در يك مرحله توليد نمود.

و نيز با اهداف اتحاديه و تدابير ايمني و امنيتي مي توان از حوادثي كه در صنعت اتفاق مي افتند جلوگيري كرد. كه همه ي اين تدابير ملزم به هزينه كردن نفر اول كارخانه يعني رئيس شركت و اجرايي اين تدابير توسط مسئولين زيربط و همياري كارگران به اين تدابير مي باشد.

معرفي كارخانه

- شركت ميثاق ماشين قرن در جاده قديم كرج خيابان 15 با سابقه ي بيش از 30 سال در جهت توليد قطعات ماشين آلات و سرويس دهي به شركت هايي نظير ايران خودرو ، سايپا ديزل – ساپكو – كرمان خودرو سازه گستر و ديگري كارخانه ها مي باشد اين شركت قطعات مورد استفاده در ماشين ها اعم از سواري و باري و نيز طراحي انواع پرس ها و قطعات وزارت دفاع و نيز تراش كاري و فرز كاري انواع صفحات پولادي را انجام مي دهد.

همچنين كارهاي بازرسي در مورد قطعات ساخته شده توسط شركت هاي مختلف را نيز توسط مهندسان بازرس نيز بر عهده دارد و مي تواندبا دستگاههاي فرز با اندازة 5/18 متري و ميز قطعه گير در اندازه هاي cm 170 300 600 cm 85 240 500 و پرسهاي 200 و 1000 تن قطعات را پرس كند و دستگاه بورينگ با ميز گردان و كارگير cm 180 180 350 مي تواند كارهاي سوراخ كاري از بقل و تا عمق cm100/1 سوراخ كند و همچنين دستگاه دريل راديال با بازوي cm250 و ارتفاع cm180 و جابجايي cm170 مي تواند قطعات را بصورت عمودي سوراخ كاري كند.

هدف گزارش: آشنايي هر چه بيشتر با محيط هاي صنعتي و كارايي ماشينهاي فرز CNC و NC و بورينگ راديال و پرسهاو دانستن جزئيات ماشين ها و آشنايي با چگونگي كار دادن به دستگاه مي باشد.

و در مموع بررسي موارد ناايمن در كارخانه و تهيه چك ليست بازرسي ايمني جهت ايمن سازي محيط كار و نيز طراحي قالب هاي برش مي باشد.معرفي كارخانه و اهداف گزارش:

شركت ميثاق ماشين قرن در تهران – جاديه قديم كرج – 65 متري فتح كوچه 15 تاسيس گرديده است اين شركت افتخاري از قبيل 30 سال سابقه خدمات رساني را در پروندة خود دارد. اين شركت با سابقه بيش از 30 سال در جهت توليد قطعات ماشين آلات سرويس دهي به شركت هايي نظير ايران خودرو سايپا ديزل، ساپكو، ساپكو كرمان خودرو سازه گستر و ديگر كارخانه ها مي باشد . اين كارخانه قطعات مورد استفاده در ماشين آلات صنعتي و خودروهاي سواري و باري و نيز طراحي انواع پرسها در تنا‍ژ مختلف و ادوات وزارت دفاع و نيز تراشكاري انواع صفحات ريلها قطعات نظامي و همچنين كارهاي سوراخكاري بقلتراشي كفتراشي پرس را براي عموم را نيز انجام مي دهد.


وضعيت موجود

شركت ميثاق ماشين هم اكنون كارهاي بقل تراشي و كف تراشي براي عموم را بر عهده دارد و همچنين خدمات پرس قطعات و توليد قطعات كارخانه سايپا را بر عهده دارد و نيز با داشتن مهندسان بازرس در امر بازرسي قطعات كلية بازرسي هاي شركت سايپا و سازه گستر سايپا را نيز عهده دارد و نيز خود در حال توليد پرس 1000 تن با طول 650 سانتي متر و در عرض 210 سانتي متر و رعايت كلي اصول ايمني در امر ساخت و طراحي پرس ها را مطابق با استاندارد پرسها را در دست ساخت دارد. اين كارخانه از نظر ايمني در آسايش 70% قرا ردارد و رعايت ديگر ضوابط ايمن سازي كارخانه ها و تدابير ايمني مي توان به ايمني در حدود 100% رسيد.


تجزيه و تحليل و ارزيابي وضعيت موجود

اين كارخانه عليرغم اينكه به حد خودكفايي مي تواند از عهدة مخارج كارخانه كاركنان و كليه لوازم دستگاهها براگير ولي درصدد دستيابي به ايمني كامل مي باشدتا به وسيله رسيدن به ايمني كامل اقدام به گرفتن مدارك OHSAS 18000 و ISO 9001 مي باشد تا بتواند براي كارخانه هايي كه نشان هاي كيفيتي بسيار مهم است ارائه خدمات كند اين كارخانه دستگاههاي بسيار بزرگ صنعتي از قبيل فرزها دروازه اي پرس هاي 200 و 1000 تن و دستگاه بورينگ و دريل راديال را در اختيار دارد كه در بين كارخانه هاي مجاور به علت ميز كارگير بزرگ بيشتر خدمات ماشين كاري هاي سنگين را انجام مي دهد. همانطور كه در قسمت قبل توضيح داده شده در ايمني حدود 70% قرار دارد و براي رسيدن به ايمني كامل به دنبال طراحي و تدابير ايمني مي باشد.

اين كارخانه مي بايست تدابير ايمني براي حافظت هر چه بيشتر فرزها و دستگاه بورينگ و راديال را انجام دهد. و حفاظ هايي جهت سيستم برق رساني و اتوماتيك هاي دستگاه انجام شود و وسايل و ابزارآلات دستگاهها و مترها و تجهيزات اضافي دستگاه در جاي خود و در شابلون ها ديواري قرار گيرد.

همچنين سيستم ارت براي دستگاه هايي كه جديداً خريداري شده نيز انجام شود و بازرسي هاي ساليانه از قسمت هاي مكانيكي دستگاه و ديگر تجهيزاتي كه الزام دارد، انجام شود. سيستم تهويه نيز بايد ارتقاء يابد تا هواي مطبوع را وارد كرده و هواي داخل را بيرون هدايت كند. خانه نيز بايد يك مسئول ايمني و بهداشت محيط را به خدمت بگيرد ونيز جعبه كمكهاي اوليه در ورودي كارخانه و نيز ارتقاء‌كيفي پيدا كند و تمام اشخاص با وسايل مرتبط با گواهينامة فني خود به كار مشغول شوند.و پارتيشن جانمايي دستگاهها به همراه عايق صوتي براي از بين بردن صداي دستگاه در هنگام كار براي جلوگيري از صدمه به انسان ها و داشتن وسايل حفاظت فردي و كپسول آتشنشاني ودر اين مورد كپسول هاي مربوط به آتش گيري هاي برقي نوعي الزام در پروسه‌هاي صنعتي تلقي مي شود.


تعريف و طرح مسئله

در مراكز اين ماشين كاري و توليد قطعات ماشين هاي فرز CNC و پرس ها ، بورينگ ، دريل راديال وجود دارد كه مجهز به ابزار تعويض كن اتوماتيك مي باشد. ماشين هاي فرز دستي از پركاربردترين انواع ماشينهاي ابزار هستند .چنانچه اين ماشينها با سيستم كنترل عددي همراه شوند قابليت هاي آنها چنان افزايش مي يابد كه تبديل به مراكز توليد در كارگاه مي شوند عمليات تكراري از قبيل متر كاري ، قلاويز كاري داخل تراشي و غيره توسط مراكز ماشين كاري به راحتي قابل انجام است. در اين مركز ماشين كاري مكانيزم ابزار تعويض كن تجهيزات نگهداري قطعه كار به كارگيري مراكز ماشين كاري نكات ايمني و در نهايت اجزاي سيستم كنترل ماشين آشنا خواهيم شد.

اكنون به بررسي موارد ايمن و ناايمن كارخانه مي پردازيم.

در اين كارخانه يكسري از ملزومات و مسائل ايمني كار در كارخانه ها و كارگاهها بايد رعايت شود، رعايت شده است . يكسري از كارهايي كه از اهم مسائل ايمني در كارخانه است مثلاً تجهيزات حفاظت فردي سرويس بهداشتي كامل وجود جرثقيل سقفي كه جلوگيري از كار ناايمن مي كند خروجي مناسب و در دسترس جعبه كمكهاي اوليه ابزارهاي دستي كافي و مناسب غذاخوري مناسب و همچنين تسهيلات شستشوي كافي براي كارگران وجوددارد.

اما يكسري مسائل ناامين از لحاظ ايمني صنعتي وجود دارد كه مي توان گفت كه انجام نشده است كه آنها عبارتند از:

- حفاظهاي مناسبي در قسمتهاي مكانيكي وجود ندارد.

- بازرسي از زنجيرها كابلها و تجهيزات به ندرت انجام مي شود.

- سيلندرها و گازهاي تحت فشار براي جوشكاري توسط زنجير به ديوار محكم نگه داشته نشده است.

- يكسري تأسيسات الكتريكي مطابق با استاندارد سيم كشي نشده اند.

- كپسول هاي اطفاي حريق الخصوص براي آتش گيري هاي الكتريكي به اندازة‌كافي در كارخانه وجود ندارد.

- كف كارخانه در شرايط عمومي از پاكيزگي كامل برخوردار نيست.

- زير پائيهاي عايق حداقل براي دستگاهها نيز وجود ندارد تا از برق گرفتگي جلوگيري كند.

- قسمت هاي برق و اتومات دستگاه بدون محفظه مناسب هستند. مي توان گفت به نوعي دريچه هاي آنها بسته نبوده است.

- نداشتن وسايل و اعلام و اطفاي حريق در كارخانه وجود ندارد.

- از تابلوهاي هشدار دهنده و خبري در كارخانه به اندازة كافي وجود ندارد.

- بكار بردن صفحه هاي فلز ي براي جلوگيري از پرتاب پليسه بجاي حافظ مناسب.

- عدم وجود عايق هاي صوتي در كارخانه براي جلوگيري از صداي زيان آور .
اين موارد مسئله هايي بودن كه با ايمن صنعتي در تضاد قرار دارند


گزارش كارورزي


طراحي فرايند توليد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گزارش كارورزي طراحي فرايند توليد

گزارش کارآموزی كارداني رشته صنايع گرایش ايمني صنعتي، هدف تحقيق: آشنايي با صنعت و ايمن سازي محيط كار و طراحي و ساخت قالبهاي برش، مانند تمامي مباحث طراحي ابزار اصول بر سر جاي خود باقي است و اين اصول بايد توسط هر كارآموز ...

گزارش كارورزي – طراحي فرايند توليد

پی دی اف گزارش كارورزي – طراحي فرايند توليد گزارش كارورزي – طراحي فرايند توليد With a low price با صرف هزینه ای کم محتوایی زیاد درمورد گزارش كارورزي – طراحي فرايند توليد بدست آورید. جدید ترین نسخه فایل گزارش كارورزيطراحي ...

گزارش كارورزي – طراحي فرايند توليد | پرشین مقاله

گزارش كارورزي – طراحي فرايند توليد مشتمل به 34صفحه می باشد. برای خرید مقاله گزارش كارورزي – طراحي فرايند توليد اقدام نمایید. گزارش كارورزي – طراحي فرايند توليد

گزارش كارورزي – طراحي فرايند توليد – پرشین مقاله

خرید مقاله|سفارش تحقیق|سفارش پروپوزال|سفارش پایان نامه|خرید تحقیق|پرشین مقاله

دانلود گزارش كارآموزي طراحي فرايند توليد

دانلود گزارش كارآموزي طراحي فرايند توليد, لطفا برای دانلود این فایل وارد آدرس زیر شوید و یا آدرس زیر را با مرورگرتان باز کنید.

لینک دانلود گزارش كارورزي طراحي فرآيند توليد در کارخانه ...

دانلود گزارش كارورزي طراحي فرآيند توليد در کارخانه توليد قطعات ماشين آلات، در قالب word و در 35 صفحه، قابل ویرایش، شامل: هدف تحقیق نتیجه معرفي كارخانه معرفي كارخانه و اهداف گزارش

دکترای علوم تجربی - blogfa.com

به گزارش واحد مرکزي خبر ، مهندس سيد محمدرضا صدر قايني ، پژوهشگر طرح با اشاره به گسترش استفاده از ليزر در جراحي هاي روباز ، گوش و حلق و بيني و به ويژه مشکلات پوستي گفت : با توجه به تجربه و امکانات موجود در پژوهشکده ليزر ...

گزارش كارورزي – طراحي فرايند توليد

پی دی اف گزارش كارورزي – طراحي فرايند توليد گزارش كارورزي – طراحي فرايند توليد With a low price با صرف هزینه ای کم محتوایی زیاد درمورد گزارش كارورزي – طراحي فرايند توليد بدست آورید. جدید ترین نسخه فایل گزارش كارورزيطراحي ...

گزارش كارورزي – طراحي فرايند توليد

موضوع فنی و مهندسی در منزل خود به راحتی گزارش كارورزي – طراحي فرايند توليد را دانلود نمایید. سایتی باشکوه در زمینه فروش مقالات پیرامون گزارش كارورزي – طراحي فرايند توليد راه اندازی شد.

گزارش كارورزي – طراحي فرايند توليد – پرشین مقاله

خرید مقاله|سفارش تحقیق|سفارش پروپوزال|سفارش پایان نامه|خرید تحقیق|پرشین مقاله

گزارش كارورزي – طراحي فرايند توليد | پرشین مقاله

گزارش كارورزي – طراحي فرايند توليد مشتمل به 34صفحه می باشد. برای خرید مقاله گزارش كارورزي – طراحي فرايند توليد اقدام نمایید. گزارش كارورزي – طراحي فرايند توليد

بررسي حاشيه بازاريابي انگور و كشمش در ايران

بازاريابي كشمش حاكي از تأثير عواملي همچون ميزان صادرات، ميزان توليد محصول، قيمت خرده فروشي و قيمت عمده فروشي بوده است . افزون بر اين، مهمترين عوامل مؤثر بر حاشيه هاي بازاريابي انگور، شاخص هزينه هاي حمل كارشناس ارشد اقت

گزارش كارآموزی طراحی فرایند تولید

گزارش كارآموزی طراحی فرایند تولید دسته: فنی و مهندسی بازدید: 5 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 1474 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 35 گزارش كارآموزی طراحی فرایند تولید در 35 صفحه ورد قابل ویرایش قیمت فایل فقط 4,000 تومان گزارش كارآموزی ...

لینک دانلود گزارش كارورزي طراحي فرآيند توليد در کارخانه ...

دانلود گزارش كارورزي طراحي فرآيند توليد در کارخانه توليد قطعات ماشين آلات، در قالب word و در 35 صفحه، قابل ویرایش، شامل: هدف تحقیق نتیجه معرفي كارخانه معرفي كارخانه و اهداف گزارش

دکترای علوم تجربی - blogfa.com

به گزارش واحد مرکزي خبر ، مهندس سيد محمدرضا صدر قايني ، پژوهشگر طرح با اشاره به گسترش استفاده از ليزر در جراحي هاي روباز ، گوش و حلق و بيني و به ويژه مشکلات پوستي گفت : با توجه به تجربه و امکانات موجود در پژوهشکده ليزر ...

بررسي حاشيه بازاريابي انگور و كشمش در ايران

بازاريابي كشمش حاكي از تأثير عواملي همچون ميزان صادرات، ميزان توليد محصول، قيمت خرده فروشي و قيمت عمده فروشي بوده است . افزون بر اين، مهمترين عوامل مؤثر بر حاشيه هاي بازاريابي انگور، شاخص هزينه هاي حمل كارشناس ارشد اقت

مراحل طراحي كارخانه توليد شكلات

دانلود پروژه بررسی مالیات بر ارزش افزوده

دانلود مقاله بررسی تطبیقی رابطه ی میان اختیارات مدیران و تمایل آن ها به بازاریابی

مراحل طراحي كارخانه توليد شكلات

پروژه کار تحقیقی در مورد تخفیف مجازات

پایان نامه بررسی فرآیند تزریق گاز در یکی از مخازن ایران تحت سناریوهای مختلف تولید و انجام حساسیت سن

دانلود پروژه برررسی مفاهيم اصلي و روشهاي استهلاك

دانلود پروژه برررسی مفاهيم اصلي و روشهاي استهلاك

دانلود طرح توجیهی آموزشگاه علمی آزاد

دانلود پایان نامه بررسی مسئولیت پذیری دانش آموزان