دانلود رایگان


(پايان نامه) بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي ادارة جهادكشاورزي شهرستان كرج بر روندمهاجرت رو - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان (پايان نامه) بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي ادارة جهادكشاورزي شهرستان كرج بر روندمهاجرت رو چكيده 1
فصل اول

1-1 مقدمه 2

1-2 مهاجرت كمك به جريان توسعه يا سدي در مقابل آن 2

1-3 بيان مسأله 4

1-4 مروري بر تأثيرات برنامه هاي عمراني (1356-1327) در روند مهارجت روستائيان
به شهرها 6

1-4-1 برنامه اول عمران (1345-1327) 7

1-4-2 برنامة دوم عمراني (1344-1331) 7

1-4-3 برنامة سوم عمراني (1346-1342) 7

1-4-4 برنامه چهارم عمراني (1351 – 1347 ) 8

1-4-5 برنامه پنجم عمراني (1356-1352) 9

1-5 : اهميت موضوع 10

1-6 : دلايل انتخاب موضوع 12

1-7 : تعاريف عملياتي 13

1-7-1 : روستا 13

1-7-2 : مهاجرت 13

1-7-3 : فعاليت هاي عمراني 14

1-7-4 : فعاليت هاي اقتصادي 14


1-7-5 : واگذاري زمين در روستا 14

1-8 : محدودة تحقيق 14

1-8-1 : معرفي اجمال شهرستان كرج 14

1-8-2: موفقيت شهرستان كرج 14

1-8-3 : توسعه و رونق اقتصادي شهرستان كرج 15

1-8-4 : جمعيت شهرستان كرج 16

1-8-5 : وضعيت آب و هواي شهرستان كرج 18

1-8-6 : موقعيت ، حدود و جغرافيايي بخش اشتهارد . 18

1-8-7 : منابع آب بخش اشتهارد 19

1-8-8 : وضعيت آب و هوا 20

1-8-9 : اسامي روستاها بخش اشتهارد . 20

1-8-10 : فعاليت اقتصادي روستائيان بخش اشتهارد 20

1-9 : محدوديت هاي تحقيق 21

فصل دوم

2-1 : مقدمه 22

2-2 : االگوي مهاجرت روستايي در ايران 22

3-2-1 : مهاجرت دائمي 22

3-2-2: مهاجرت فصلي 22

2-3 : مهاجرت از بعد مرزهاي سياسي داخلي و خارجي 23

2-4: انگيزه مهاجرت داخلي 23

2-5 : برخي از علل مهاجرت روستا به شهر 23

2-5-1 : عوامل اقتصادي 23


2-5-2 : علل اجتماعي 24

2-5-3 : علل طبيعي 24

2-5-4 : خدمات عمراني و زير ساخت ها 24

2-6 : برخي دلايل استقرار بخشي روستائيان 25

2-6-1 : اقتصادي 25

2-6-2 : اجتماعي و رواني 25

2-7 : انواع مهاجرت از بعد مكاني 25

2-7-1 : مهاجرت از روستا به شهر 26

2-7-2 : مهاجرت از روستا به روستا 26

2-7-3 : مهاجرت از شهر به روستا 26

2-8 : جايگاه امور زيربنايي در توسعه روستايي 27

2-9 : تشكيل جهاد سازندگي و توجه به امور ها پس از انقلاب 28

2-9-1: وظايف و عملكرد جهاد در خصوص راه روستايي . 30

2-9-2 : عملكرد جهاد سازندگي در خصوص آبرساني 30

2-9-3 : عملكرد جهاد در خصوص برق رساني روستاها 31

2-10 : رويكرد هاي اساسي وزارت جهاد سازندگي 32

2-10-1 : توجه به اقشار فقير روستايي 32

2-10-2 : توجه به زيرساخت هاي روستايي 32

2-10-3 : توجه به توسعه روستايي 33

2-11 : تاريخچه و روند مهاجرت روستائيان شهرها در ايران 33

2-12 : ابعاد مهاجرت روستائيان به شهرها 35

2-12-1 : بعد اول 35

2-12-2 : بعد دوم 36


2-13: سؤالات تحقيق 37

2-14 : مباني نظري تحقيق 38

2-14-1 : نظريه تفاوت ها يا نظرية جذب و دفع 38

2-14-2: نظريه دگرگوني و توسعه 40

2-14-3 : نظريه فايده هزينه 41

2-14-4 : نظرية درآمد انتظاري 42

2-15 : مطالعات پيشين 44

2-15-1 : سابقة تحقيق در خصوص مشاغل غير كشاورزي ، ( صنايع روستايي و مهاجرت) 44

2-15-2 : سابقة تحقيق در خصوص فعاليت هاي عمراني و مهاجرت 46

2-15-3 : زمين و مهاجرت . 46

فصل سوم

3-1 : مقدمه 48

3-2: روش تحقيق و ابزار جمع آوري اطلاعات 48

3-3: ابزار جمع آوري اطلاعات 48

3-4 : اعتبار و روايي اندازه گيري 49

3-5 : روش هاي جمع آوري اطلاعات 49

3-5-1 : روش پيمايشي 49

3-5-2 : سند پژوهي 49

3-6 : جامعة آماري و جمعيت نمونه 49

3-7 : تحليل داده ها 50

3-7-1 : جدول 50

3-7-2 : نمودار 51


3-7-2-1 : نمودار برداري . 51

فصل چهارم

4-1 : مقدمه 52

4-2 : توصيف و تحليل داده ها 52

4-2-1 : شهرك صنعتي و اشتغال و مهاجرت 52

4-2-2 : هيأت 7 نفره اشتغال و مهاجرت 88

4-2-3 : دامداران اشتغال و مهاجرت 109

4-2-4 : تسهيلات و امكانات روستايي و مهاجرت 136

فصل پنجم

5-1 : نتيجه گيري 142

5-1-1 : شهرك صنعتي ، اشتعال و مهاجرت 142

5-1-2 : هيأت 7 نفره اشتغال و مهاجرت 142

5-1-3 : دامداران اشتغال و مهاجرت 143

5-1-4 : فعاليت هاي عمراني و تسهيلات روستايي و مهاجرت 143

5-2 : پيشنهادات 143

5-2-1 : پيشنهادات در خصوص شهرك صنعتي و مهاجرت 143

5-2-2 : پيشنهادات در خصوص هيأت 7 نفره ومهاجرت 144

5-2-3 : يشنهادات در خصوص دامداران و مهاجرت 144

5-2-4 : پيشنهادات در خصوص عمران و تسهيلات روستايي و مهاجرت 145

پيوستها 146چكيده :

پس از انقلاب اقدامات زيادي در خصوص بهبود شرايط زندگي روستائيان و جلوگيري از مهاجرت آنها به عمل آمده است در اين راستا فعالتيهاي انجام شده توسط ادارة جهاد كشاورزي شهرستان كرج در بخش اشتهارد مد نظر قرار گرفت در اين تحقيق از روش تمام شماري استفاده گرديد و پس از استخراج اطلاعات از پرسشنامه ها و تدوين آنها به اين نتيجه رسيديم كه فعاليتهاي متنوع اثرات يكساني بر روند مهاجرت ندارند مثلاً شهرك صنعتي كوثر به مهاجرت پذيري برخي روستاهاي اشتهارد كمك كرده است اقدامات هيأت هفت نفره مانع مهاجرت روستائياني شده است كه زمين دريافت كرده اند و اشتغال زائي خوبي براي افراد بي كار ايجاد كرده است . دامداراني كه مجوز بهسازي دريافت كرده بودند نيز اشتغال زائي خانوادگي خوبي را ايجاد كرده اند در ضمن با مقايسة روند مهاجرت در سالهاي اخير و طرح هاي اجرا شده در سه روستاي اين بخش اين نتيجه حاصل شد كه روستائي كه طرح هاي زيادي در آن اجرا شده بود مهاجر پذير تر بود و روستايي كه طرح هاي كمتري در آن اجرا شده بود مهاجر فرست بود .

با محاسبة خالص مهاجرت روستاهاي بخش اشتهارد با فرمول رياضي به اين نتيجه رسيديم كه در مجموع روستاهاي اين بخش داراي خالص مهاجرت منفي بوده ومهاجر فرست مي باشند يعني با وجود اشتغال‌زايي فعاليت هاي جهاد مهاجرت از روستاها ادامه يافته‌است و اين فعاليت ها نتوانسته تمام روستائيان را منتفع گرداند .

1-1مقدمه:
در اين فصل به رابطه بين مهاجرت وتوسعه اشاره اي مختصر نموده ايم. سپس بيان مساله را مطرح كرده ايم.

در قسمت بعدي سهم برنامه هاي عمراني اجرا شده را قبل از انقلاب به طور مختصر شرح داده ايم تا سهم كم بودجه هاي عمراني را به روشني در زمان قبل از سال 1357 نشان دهيم.

اهميت موضوع تحقيق نيز در ادامه آمده است پس از آن دلايل انتخاب موضوع را بصورت مختصر بيان نموده ايم.

تعاريف عملياتي، محدوده تحقيق ومحدوديت هاي تحقيق از موارد قابل ذكري است كه در اين فصل گرد آمده است.


1-2 مهاجرت كمك به جريان توسعه يا سدي در مقابل آن:

روستا نخستين سكونت گاه بشري وبستر فعاليت هاي كشاورزي بوده است. به مرور زمان و با گسترش شهرها ساكنان روستاها بدليل امكانات و زمينه هاي مناسب اشتغالي كه در شهرها وجود داشت به سمت شهرها كشيده شدند.

مهاجرت به شهرها درآفريقا، آسيا وآمريكاي لاتين با نرخ بي سابقه اي جريان دارد و دليل عمده آن ركود اقتصادي در مناطق روستايي بوده است.

اگر با ديدي تاريخي به اين موضوع نگاه كنيم متوجه مي شويم با انجام فعاليتهايي كه در محيط هاي روستايي صورت گرفته تغييراتي نيز در اين محيط ها ايجاد شده است.مثلا با انجام برنامه اصلاحات ارضي تغييرات متفاوتي در محيط هاي روستايي مشاهده مي شود تجربه اصلاحات ارضي هند نشان داد كه فرد روستايي از اين اصلاحات سودي نبرده ولي تجربه كشور كره جنوبي موضوع ديگري را نشان ميدهد. لذا اين تغيرات از كشوري به كشور ديگر متفاوت است.براي بيان بهتر اين موضوع به مثال ديگري اشاره مي كنيم در كشوري ممكن است احداث راهها وبهبود شبكه سراسري باعث گردد روستائيان به راحتي به محل كار خود رفت و آمد كنندوسكونتگاه خود را تغيير ندهند ولي در كشور ديگر ممكن است باعث كاهش هزينه مهاجرت گردد وروستائيان تشويق به مهاجرت شوند.

عمران روستاها شامل فعاليت هايي از قبيل امور زيربنايي ،خدماتي،فرهنگي و... بوده وبعنوان جزئي از راهبرد توسعه روستايي قابل بررسي است.هدف بنيادين برنامه هاي توسعه روستايي همبسته بازسازي سبك زندگي روستايي از طريق فراهم آوردن امكانات زيربنايي اجتماعي و فيزيكي در مناطق روستايي است.علت مهاجرت كساني كه به شهر مهاجرت مي كنند نه تنها شغل بلكه دسترسي به آموزش درمان ومسكن با كيفيت تر نيز هست لذا بهبود بخشيدن به شرايط زندگي كه هدف توسعه روستايي همبسته است،بايد تاثير مهمي در جريان هاي مهاجرت داشته باشد. بعلاوه عده اي اعتقاد دارند كه مهاجرت رشد اقتصادي را تحريك وتقويت مي كند كه تفكر آنهارا در مدل زير نشان ميدهيم.

(پايان نامه) بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني


اقتصادي ادارة جهادكشاورزي شهرستان كرج بر روندمهاجرت رو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه جغرافیا و زمین شناسی

بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي ادارة جهاد كشاورزي شهرستان كرج بر روند مهاجرت روستائيان 190 ص. كاني شناسي تيتانيم 125 ص. كاني شناسي 157 ص. طراحي كاتاليست هيدروكراكينگ برشهاي سنگين نفتي 92 ص

پايان نامههاي دفاع شده

پايان نامههاي دفاع شده . ۲۹۵۲ مورد گروه: دفاع راهنما / مشاور عنوان دانشجو ش.د; ۹۹/۳/۱۲ دکتر محمدجواد جاويد دکتر بيژن عباسي دکتر خيرالله پروين بررسي تحليلي وضعيت حقوق عمومي در مدينه فاضله افلاطون و فارابي حقوق عمومي ...

پایان نامه جغرافیا و زمین شناسی

بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي ادارة جهاد كشاورزي شهرستان كرج بر روند مهاجرت روستائيان 190 ص. كاني شناسي تيتانيم 125 ص. كاني شناسي 157 ص. طراحي كاتاليست هيدروكراكينگ برشهاي سنگين نفتي 92 ص

بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي ادارة جهاد كشاورزي ...

مطلب بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي ادارة جهاد كشاورزي شهرستان كرج بر روند مهاجرت روستائيان بخش اشتهارد مشتمل بر235 صفحه است

لزوم تداوم - jurnalfile.rozblog.com

پایان نامه بررسی لزوم تداوم استراتژی های تجدیدساختار صنعت برق ایران دانلود کامل فایل پایان نامه-پایان نامه-مبانی نظری پایان نامه لینک منبع و پست :پایان نامه بررسی لزوم تداوم استراتژی های تجدیدساختار صنعت برق ایران http:/

دانلود (تحقیق بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني، اقتصادي ادارة ...

دانلود تحقیق با موضوع بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني، اقتصادي ادارة جهاد كشاورزي شهرستان كرج بر روند مهاجرت روستائیان، در قالب word و در 184 صفحه، قابل ویرایش، شامل چكيده 1، فصل اول: 1-1: مقدمه 2، 1-2 ...

پروژه - پايان نامه - طرح توجيهي اقتصادي - مقاله - تحقيق ...

20 - بررسي عوامل موثر در مديريت تحول و تاثير آن بر روي اثربخشي كاركنان بانك سپه 40 ص 21 - بهبود سازمان ها 8 ص 22 - پروژه مديريتي - مربوط به آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای 106 ص 23 - تبلیغات 40 ص

آگهی های dariush007

1 بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي ادارة جهاد كشاورزي شهرستان كرج بر روند مهاجرت رو 184 2 ليست روش تحقيق . 1 اختلالات خواب در ميان دانشجويان پزشكي و غير پزشكي 96 2 افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دان. لیست کامل ...

بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي ادارة جهاد كشاورزي ...

مطلب بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي ادارة جهاد كشاورزي شهرستان كرج بر روند مهاجرت روستائيان بخش اشتهارد مشتمل بر235 صفحه است

پروژه و پایان نامه مکانیک | پايان نامه هاي کارشناسي ...

بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي ادارة جهاد كشاورزي شهرستان كرج بر روند مهاجرت رو : 19. تأويل خطاها و گناهان پيامبران در اسلام و یهودیت:بررسی موردی حضرت ابراهيم ( ع) و حضرت موسي( ع) 20. بررسی رابطه بین معنویت در محیط ...

پایان نامه کشاروزی و دامپزشکی

پایان نامه اثرات محلول پاشی روي بر عملکرد و شاخص هاي رشد سه رقم اسفناج در بجنورد 102 ص. بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي ادارة جهاد كشاورزي شهرستان كرج بر روند مهاجرت رو 184 ص

لیست پایان نامه بخش اول

لیست پایان نامه ها بخش اول لطفا در صورت پیدا کردن نام پایان نامه های خود در لیست پایین آن را به این شماره پیامک کنید 09362208584 ردیف موضوع پایان نامه ها تعداد صفحات 1 سیستمهای توزیع شده (آموزش زبان c) 238 2 محافظت نرم افزارها در ...

تحقیق تاثیر دوستی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر ...

پایان نامه بررسي تأثير عزت نفس بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه متوسطه منطقه 15 شهر تهران. آرشیو کامل پایان نامه های سایت | پایان نامه , پروژه و پروپوزال ... webpal.ir/آرشیو-کامل-پایان-نامه-های ...

پایان نامه بررسی تفسیر روان شناختی نقاشی های اطفال 7 تا 9 ...

پایان,نامه بررسی,تفسیر,روان شناختی,نقاشی,اطفال,ساله كرج,ارتباطات,خانوادگی,,پایان نامه بررسی تفسیر روان شناختی نقاشی های اطفال 7 تا 9 ساله كرج در ارتباطات خانوادگی,فروشگاه فایل های خوب دانشجویی

پایان نامه بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني اقتصادي اداره ...

پایان نامه بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني اقتصادي اداره جهاد كشاورزي شهرستان كرج بر روند مهاجرت روستائيان بخش اشتهارد اطلاعات بیشتر 35,000 تومان «

پایان نامه بررسی تفسیر روان شناختی نقاشی های اطفال 7 تا 9 ...

پایان,نامه بررسی,تفسیر,روان شناختی,نقاشی,اطفال,ساله كرج,ارتباطات,خانوادگی,,پایان نامه بررسی تفسیر روان شناختی نقاشی های اطفال 7 تا 9 ساله كرج در ارتباطات خانوادگی,فروشگاه فایل های خوب دانشجویی

پروژه - پايان نامه - طرح توجيهي اقتصادي - مقاله - تحقيق ...

20 - بررسي عوامل موثر در مديريت تحول و تاثير آن بر روي اثربخشي كاركنان بانك سپه 40 ص 21 - بهبود سازمان ها 8 ص 22 - پروژه مديريتي - مربوط به آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای 106 ص 23 - تبلیغات 40 ص

پایان نامه بررسی تفسیر روان شناختی نقاشی های اطفال 7 تا 9 ...

پایان,نامه بررسی,تفسیر,روان شناختی,نقاشی,اطفال,ساله كرج,ارتباطات,خانوادگی,,پایان نامه بررسی تفسیر روان شناختی نقاشی های اطفال 7 تا 9 ساله كرج در ارتباطات خانوادگی,فروشگاه فایل های خوب دانشجویی

لزوم تداوم - jurnalfile.rozblog.com

پایان نامه بررسی لزوم تداوم استراتژی های تجدیدساختار صنعت برق ایران دانلود کامل فایل پایان نامه-پایان نامه-مبانی نظری پایان نامه لینک منبع و پست :پایان نامه بررسی لزوم تداوم استراتژی های تجدیدساختار صنعت برق ایران http:/

پایان نامه مقالات تحقیق | شهریور ۱۳۹۱

ردیف موضوع : هنر صفحه 1 نقد در تاتر 2 نقد و منتقد 3 هنر 40 4 (شيوه بازيگري با توجه به سيستم استانيسلاوسكي) 41 5 رمانتیک های آلمان 104 6 سيستم هاي صوتي و مربوط به صدا در كليساي معاصر 15 7 اکسپرسیونیسم 14 8 بازیگری 68 9 بررسی ساختار و سیر ...

پروژه - پايان نامه - طرح توجيهي اقتصادي - مقاله - تحقيق ...

20 - بررسي عوامل موثر در مديريت تحول و تاثير آن بر روي اثربخشي كاركنان بانك سپه 40 ص 21 - بهبود سازمان ها 8 ص 22 - پروژه مديريتي - مربوط به آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای 106 ص 23 - تبلیغات 40 ص

دانلود پاورپوینت اکتشاف و استخراج نفت

پروژه مباني طراحي ايستگاههاي تقويت فشار گاز (مكانيك-سيالات)

دانلود پاورپوینت بررسی نوآوری

دانلود پاورپوینت نقش ارتباطات در مدیریت رفتار سازمانی

پروژه کارآفرینی مزرعه پرورش بلدرچین

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در هلال احمر

تحقیق امام محمد تقی علیه السلام

پایان نامه مسئولیت مدنی پیمانکار ساختمان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های حسگر بیسیم توسط الگوریتم کلونی مورچگان

پایان نامه اورانيوم