دانلود رایگان


پروژه دوره كارشناسي اهميت اقتصادي طلا در جهان و موقعيت اكتشاف و استخراج طلاي ايران در مقايسه با جهان - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پروژه دوره كارشناسي اهميت اقتصادي طلا در جهان و موقعيت اكتشاف و استخراج طلاي ايران در مقايسه با جهان Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4 چکيده 1
مقدمه 2
فصل اول، منشأ،خصوصيات و اهميت اقتصادی طلا 3
1-1- اهميت اقتصادي طلا 4
1-1-1- ملاحظات استراتژيک 4
2-1-1- کيمياگري جديد 5
3-1-1- طلاي آزمايشگاهي 5
2-1- تاريخچه 9
3-1- كاني شناسي طلا 9
1-3-1- كاني هاي اصلي طلا 10
2-3-1- كاني هاي فرعي طلا 12
3-3-1- اکسيدهاي طلا 13
4-1- خواص فيزيكي 13
1-4-1- خواص فيزيكي طلا 13
5-1-خواص شيميايي 15
1-5-1- خواص شيميايي طلا 15
6-1- ذخاير طلا و همراهان آن 16
6-1-1-آنتيمونيت 16
2-6-1- ليمونيت (کانه آهن قهوه اي) 16
3-6-1- کاني هرزه سنگ طلا 17
7-1- منشا طلا 19
1-7-1- چگونگي پيدايش پلاسر طلا 20
2-7-1- كانسارهاي ماسيو سولفيد 22
3-7-1- كانسارهاي مس پورفيري طلا دار 22
4-7-1- چگونگي تشكيل كانسارهاي طلاي اپي ترمال 24
5-7-1-انواع كانسارهاي طلاي اپي ترمال 25
8-1- كانسارهاي طلا 26
1-8-1- كانسارهاي طلاي پركامبرين 27
2-8-1- عيار و ميزان ذخيره كانسارهاي طلاي پركامبرين 29
3-8-1- كانسارهاي طلاي فانروزوئيك 29
4-8-1- عيار و ميزان ذخيره كانسارهاي طلاي فانروزوئيك 30
9-1- ژئو شيمي طلا 30
فصل دوم،فعاليتهای اکتشافی و استخراجی در بعضی نقاط کشور 34
1-2- حوزه فلززايي طلا – پلي متال ترود – چاه شيرين 35
2-2- حوزه فلززايي طلاي مزوترمال مهاباد – مريوان 35
3-2- حوزه فلززايي طلا – آرسنيك – جيوه – آنتيموان قروه – تكاب 35
4-2- حوزه فلززايي مس، طلا، سرب و روي انارك – خور 36
5-2- حوزه فلززايي كاشمر – تربت حيدريه 36
6-2- حوزه فلز زايي كرمان – زريگان 36
7-2- حوزه فلززايي طلا، ‌تنگستن، پلي متال بينالود 37
8-2- حوزه فلززايي كروميت، مس توده اي و منگنزبيرجند – خاش 37
9-2- حوزه فلززايي مس و طلاي ده سلم – خوسف 38
10-2- حوزه فلززايي طلا، آنتيموان، پلي متال خاش – زاهدان 38
11-2- كارهاي اكتشافي قبلي انجام شده در منطقه موته 41
1-11-2- تعداد كانسارو مقدار ذخاير شناسايي شده 41
2-11-2- قسمت هاي مختلف كارخانه استحصال طلا 42
12-2- كانسار ارغش 42
1-12-2- زمين شناسي 43
2-12-2- مطالعات قبلي انجام شده 46
3-12-2- مطالعات صورت گرفته 47
4-12-2- واحدهاي زمين شناسي کانسار شماره 3 47
5-12-2- کانسار شماره 3 به شش زون تقسيم بندي شده است 48
6-12-2- كانسار 4 ارغش 49
7-12-2- كليه كارهاي انجام شده 50
13-2- کانسار طرقبه 51
14-2- كانسار طلاي كرويان(سقز) 52
1-14-2- موقعيت جغرافيايي 52
2-14-2- زمين شناسي 53
3-14-2- فعاليتهاي اكتشافي انجام شده 53
15-2- منطقه زرمهر 56
1-15-2-زمين شناسي 56
2-15-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده 58
16-2- منطقه داشکسن 59
1-16-2- موقعيت جغرافيايي 59
2-16-2-زمين شناسي 60
3-16-2- عمليات اكتشافي انجام شده 62
4-16-2- پی‌گيري نمونه‌برداري سنگي 66
17-2- طلاي آستانه 68
1-17-2- موقعيت جغرافيايي 68
2-17-2- زمين شناسي 69
3-17-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده 71

18-2- منطقه کلاته تيمور 72
1-18-2- موقعيت جغرافيايي 72
2-18-2-زمين شناسي 73
3-18-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده 73
4-18-2- مطالعات پيش بيني شده براي آينده 74
19-2- کانسار طلاي گلوگاه 75
1-19-2- موقعيت جغرافيايي 75
2-19-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده 75
3-19-2- آثار فعاليتهاي اکتشافي انجام شده 76
4-19-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده 77
5-19-2- فعاليت‌هاي صورت گرفته بعدي 78

20-2- کانسار قزل اوزن 81
1-20-2- موقعيت جغرافيايي 81
2-20-2- فعاليتهاي اكتشافي انجام شده 82
3-20-2- زمين شناسي 83
4-20-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده 84
5-20-2- نتايج بدست آمده از مطالعات دفتري و صحرايي 84
6-20-2- اكتشافات تكميلي 87
21-2- كانسار طلاي شرف آباد 88
1-21-2- موقعيت جغرافيايي 88
2-21-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده 91
22-2- کانسار طلاي يوسف لو- صفي خانلو- نقدوز 92
1-22-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده 96
2-22-2- موقعيت جغرافيايي 97
3-22-2- زمين شناسي 97
4-22-2- مطالعات اکتشافي انجام شده 99
5-22-2- شرح فعاليت‌هاي اكتشافي صورت گرفته 101
23-2- کانسار زرين اردکان 103
1-23-2- موقعيت جغرافيايي 103
24-2- کانسار نبي جان 105
1-24-2- موقعيت جغرافيايي 105
2-24-2- زمين شناسي 106
3-24-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده 108
25-2- منطقه سياه کلان 109
1-25-2- موقعيت جغرافيايي 109
2-25-2- زمين شناسي 110
26-2- کانسار سرچشمه 113
1-26-2- موقعيت جغرافيايی 113
27-2- طلا در كانسار مس قلعه زري 114
1-27-2- موقعيت جغرافيايي 114
2-27-2- زمين شناسي 115
28-2- كانسار طلاي خاروانا 116
1-28-2- موقعيت جغرافيايي 116
29-2- كانسار قلعه جوق 117
1-29-2- موقعيت جغرافيايي 117
2-29-2- زمين شناسي 117

3-29-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده 117

30-2- کانسار ضياءکوه (سياهکل) 118

1-30-2- موقعيت جغرافيايي 118

2-30-2- زمين شناسي 119
فصل سوم، توليدات طلا در برخی معادن دنيا و نقش آن در اقتصاد جهان 120
1-3- طلا در جهان 121
1-1-3- ماه جولاي 121
2-1-3- ماه آپريل 122
3-1-3- ماه آگوست 124
4-1-3- ماه فوريه 125
5-1-3- ماه ژانويه 126
6-1-3- ماه ژوئن 128
7-1-3- ماه مارس 129
8-1-3- ماه مي 131
9-1-3- ماه سپتامبر 132
10-1-3- ماه اكتبر 134
فصل چهارم، مصارف طلا در دنيا واکتشاف ، استخراج و استحصال آن 136
1-4- موارد مصرف طلا 137
1-1-4- مصارف درماني طلا 140
2-4- روش‌هاي اکتشافي طلا 142
3-4- روش‌هاي مختلف نمونه برداري 144
1-3-4- نمونه برداري از بيرون‌زدگي هاي طبيعي 145
2-3-4- برداشت نمونه از راه هاي افقي زيرزميني 146
3-3-4- نمونه برداري از طريق چاهک 147
4-3-4- چاه‌هاي عمودي 147
5-3-4- نمونه برداري سيستماتيک 147
4-4- تهيه‌ نمونه‌ متوسط معدن 148
1-4-4- تعيين زون اکسيده 148
5-4- تعيين ذخيره معدن 150
1-5-4- ذخيره قطعي 150
2-5-4- ذخيره احتمالي 150
3-5-4- ذخيره ممکن 150
6-4- تعيين ذخيره دقيق هر معدن مورد اکتشاف 150
1-6-4- حفر تونل‌هاي اکتشافي 151
2-6-4- حفرگمانه هاي اکتشافي مغزه گيري 155
3-6-4- حفر ترانشه هاي اکتشافي 158
7-4- دستگاهي مورد استفاده در امر اکتشاف‌طلا از رسوبات آبرفتي 160
1-7-4- دستگاه يابنده طلا 160
2-7-4- جعبه شن شويي 161
8-4- استخراج معادن طلا 162
1-8-4- روش استخراج روباز 162
2-8-4- روش استخراج زيرزميني 163
9-4- چگونگي عمل طلاشويي 165
1-9-4- طلا شويي 166
2-9-4- لاروب 167
10-4- روش‌هاي كانه‌آرايي كانسنگ‌هاي طلا 170
1-10-4- روش آمالگاسيون يا ملقمه سازي 170
2-10-4-اصول روش ملقمه‌سازي 170
3-10-4- روش‌هاي ثقلي 171
11-4- جيگ 172
1-11-4-اصول حركت دانه ها در جيگ 172
12-4- مارپيچ همفري 174
13-4- ميز لرزان 175
14-4- مخروط ريچارد 176
15-4- ميز راندليز 176
16-4- جداكننده ثقلي نلسون 177
17-4- اصول ليچينگ 178
18-4- كوپلاسيون يا غالگذاري 179
19-4- واحد نيمه صنعتي ( پايلوت) 180
1-19-4- ظرفيت پايلوت 182
20-4- عوامل موثردرحلاليت طلا 186
1-20-4-اثر غلظت سيانور 186
2-20-4- اثرPH محيط 188
3-20-4-اثر حرارت محيط 188
4-20-4- اثر اکسيژن 189
5-20-4- اثر نور وسطح 190
6-20-4-اثراندازه ي ذرات 190
7-20-4-اثر مواد شيميايي استفاده شده در فلوتاسيون 191
21-4- عوامل مصرف کننده سيانور 191
1-21-4-کاني ها و ترکيبات مس 192
2-21-4- سولفورهاي آهن 193
22-4- مشکلات سيانوراسيون سنگ هاي معدني پيچيده 193
1-22-4- کانسنگ هاي آنتيموان 194
2-22-4- کانسنگ آرسنوپيريت 194
3-22-4- کاني هاي تلور 195
23-4- روش هاي بازيابي طلا 195
1-23-4-روش پودر روي 195
2-23-4- روش استفاده از کربن فعال 196
3-23-4- جداکردن کمپلکس سيانور-طلا از کربن 197
4-23-4- جدا کردن طلا از محلول باردار 197
5-23-4- کربن فعال 197
6-23-4- روش ساخت کربن فعال شده 198
24-4- روش هاي فرآوري کانسنگ هاي مقاوم طلا 198
1-24-4- تشويه 200
2-24-4- اکسيداسيون تحت فشار 201
3-24-4-اکسيداسيون بيولوژيکي 201
4-24-4- خردايش زياد 201
25-4- روش اندازه گيري طلا 202
1-25-4- روش اندازه گيري طلا به صورت جامد 202
2-25-4- روش اندازه گيري سيانور آزاد 203
26-4- مسايل ايمني و زيست محيطي 203
1-26-4- راهنماي شناسايي سيانيد 205
2-26-4- آزاد سازى مواد سمى 206
3-26-4- زهكشي اسيدي معادن 207
4-26-4- آبهاي مسموم 208
5-26-4- ناتواني سدهاي پس ماند 208
6-26-4- آلودگي آب‌ها توسط جيوه 209
7-26-4- اثرات معادن طلا بر روي هوا 209
27-4- گزارش‌هاي اثرهاي زيست محيطي 210
1-27-4-ايالات متحده 211
2-27-4- كانادا 212
3-27-4-انگلستان 212
28-4- احياء و آبادسازي 212
فصل پنجم، موقعيت طلای ايران در مقايسه با جهان و بررسی ذخاير و تجارت جهانی طلا 214
1-5- عيار طلا 215
1-1-5- روش سنتي 216
2-1-5- روش تعيين با دستگاه اسپکتروفتومتر 216
3-1-5- روش کوپلاسيون 216
2-5- آزمايشگاه تجزيه و تعيين عيار طلا 218
3-5- تست تکنولوژي سنگ معدني طلا دار 219
4-5- نقش طلا در سيستم پولي 221
5-5- بازارهاي طلا 222
6-5- تجارت جهاني طلا 225
7-5- مقدمه اي در مورد توليد طلا 226
8-5- ارزيابي عوامل اقتصادي يك ذخيره طلا 230
9-5- ذخاير ارز و طلای ايران 231
10-5- ذخائر جهاني طلا 232
11-5- كشورهاي اصلي توليد كننده طلا 233
1-11-5- آفريقاي جنوبي 233
2-11-5- آمريكا 234
3-11-5-استراليا 235
4-11-5- كانادا 235
5-11-5- روسيه 236 6-11-5- ازبكستان 236
7-11-5- اندونزي 236
12-5- قيمت طلا 238
13-5- تغييرات قيمت طلا 241
14-5- بازار مبادلات بين المللی طلا 243
15-5- امکان سنجی توليد طلا در ايران 245
نتيجه گيری 246
منابع و مأخذ 248پروژه دوره كارشناسي اهميت اقتصادي طلا در جهان و موقعيت اكتشاف و استخراج طلاي ايران در مقايسه با جهان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اكتشاف - turkumusic.ir

طلاي ايران در مقايسه با جهان - پروژه دوره كارشناسي اهميت اقتصادي طلا در جهان و موقعيت ... 16 . دانلود مقاله اهمیت اقتصادی طلا در جهان و موقعیت اکتشاف و استخراج طلای ...

اهميت اقتصادي طلا در جهان و موقعيت اكتشاف و استخراج طلاي ...

پایان نامه كارشناسي مهندسي معدن گرایش استخراج، چکیده: در اين پروزه سعی شده است به بررسی کليه مطالب مربوط به طلا اعم از خصوصيات و اهميت اقتصادی طلا در جهان، فعاليتهای اکتشافی و استخراجی انجام شده در برخی مناطق کشور ...

موقعیت منطقه سد ارواک مشهد از نظر زمین شناسی و اکتشاف

- اهميت اقتصادي طلا در جهان و موقعيت اكتشاف و استخراج طلاي ايران در مقايسه با جهان 250 ص. جولای 02 ..... بررسی پارامترهاي زمين شناسي مهندسي و ژئوتکنيکي ساختکاه سد خاکی بر روی رودخانه ارواک مشهد جهت تأمين آب شرب و کشاورزي.

پروژه اهميت اقتصادي طلا در جهان و موقعيت اكتشاف و استخراج

طلاي ايران در مقايسه با جهان - پروژه دوره كارشناسي اهميت اقتصادي طلا در جهان و موقعيت ... 16 . دانلود مقاله اهمیت اقتصادی طلا در جهان و موقعیت اکتشاف و استخراج طلای ...

پروژه اهميت اقتصادي طلا در جهان و موقعيت اكتشاف و استخراج

پروژه اهميت اقتصادي طلا در جهان و موقعيت اكتشاف و استخراج 1 . اهميت اقتصادي طلا در جهان و موقعيت اكتشاف و استخراج طلاي ايران در ...‎پایان نامه كارشناسي مهندسي معدن گرایش استخراج، چکیده: در اين پروزه سعی شده است به بررسی ...

persian tahghigh

12) اهميت اقتصادي طلا در جهان و موقعيت اكتشاف و استخراج طلاي ايران در مقايسه با جهان ت.ص : 250 13) اينورتر- تبديل acبهdc ت.ص : 180 14) آثار سید رضی پایان نامه ت.ص : 268 15) پایان نامه آنتن ت.ص : 100

پروژه اهميت اقتصادي طلا در جهان و موقعيت اكتشاف و استخراج

پروژه اهميت اقتصادي طلا در جهان و موقعيت اكتشاف و استخراج 1 . اهميت اقتصادي طلا در جهان و موقعيت اكتشاف و استخراج طلاي ايران در ...‎پایان نامه كارشناسي مهندسي معدن گرایش استخراج، چکیده: در اين پروزه سعی شده است به بررسی ...

پروژه اهميت اقتصادي طلا در جهان و موقعيت اكتشاف و استخراج

پروژه اهميت اقتصادي طلا در جهان و موقعيت اكتشاف و استخراج 1 . اهميت اقتصادي طلا در جهان و موقعيت اكتشاف و استخراج طلاي ايران در ...‎پایان نامه كارشناسي مهندسي معدن گرایش استخراج، چکیده: در اين پروزه سعی شده است به بررسی ...

میهن تحقیق - پروژه ، پایان نامه ، روش تحقیق ، گزارش کار ...

122 - اهميت اقتصادي طلا در جهان و موقعيت اكتشاف و استخراج طلاي ايران در مقايسه با جهان 250 123 - افتادگی الیاف 22 124 - اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت 100 125 - استخراج و كانه ارايي سرب و روي 67 126 - efqmموردبررسي در شركت ايرالكو 160 127 ...

اكتشاف - turkumusic.ir

طلاي ايران در مقايسه با جهان - پروژه دوره كارشناسي اهميت اقتصادي طلا در جهان و موقعيت ... 16 . دانلود مقاله اهمیت اقتصادی طلا در جهان و موقعیت اکتشاف و استخراج طلای ...

اكتشاف - turkumusic.ir

طلاي ايران در مقايسه با جهان - پروژه دوره كارشناسي اهميت اقتصادي طلا در جهان و موقعيت ... 16 . دانلود مقاله اهمیت اقتصادی طلا در جهان و موقعیت اکتشاف و استخراج طلای ...

موقعیت منطقه سد ارواک مشهد از نظر زمین شناسی و اکتشاف

- اهميت اقتصادي طلا در جهان و موقعيت اكتشاف و استخراج طلاي ايران در مقايسه با جهان 250 ص. جولای 02 ..... بررسی پارامترهاي زمين شناسي مهندسي و ژئوتکنيکي ساختکاه سد خاکی بر روی رودخانه ارواک مشهد جهت تأمين آب شرب و کشاورزي.

تحقیق های دانش آموزی و دانشجویی | تیر ۱۳۹۰

151) پایان نامه عقد و اجاره ت.ص : 135 152) پایان نامه علل فرار دختران و پسران از خانه ت.ص : 68 153) پایان نامه فاکتورهای ارتقای رده بندی سایت در موتورهای جستجو 45 ص با پاورپوینت ت.ص : 45 154) پایان نامه فرار دختران ت.ص : 95

اهميت اقتصادي طلا در جهان و موقعيت اكتشاف و استخراج طلاي ...

پایان نامه كارشناسي مهندسي معدن گرایش استخراج، چکیده: در اين پروزه سعی شده است به بررسی کليه مطالب مربوط به طلا اعم از خصوصيات و اهميت اقتصادی طلا در جهان، فعاليتهای اکتشافی و استخراجی انجام شده در برخی مناطق کشور ...

اهميت اقتصادي طلا در جهان و موقعيت اكتشاف و استخراج طلاي ...

آیا در رابطه با اهميت اقتصادي طلا در جهان و موقعيت اكتشاف و استخراج طلاي ايران در مقايسه با جهان سوالی دارید؟ برای کسب اطلاعات بیشتر از فرم زیر استفاده نمایید.

اهميت اقتصادي طلا در جهان و موقعيت اكتشاف و استخراج طلاي ...

آیا در رابطه با اهميت اقتصادي طلا در جهان و موقعيت اكتشاف و استخراج طلاي ايران در مقايسه با جهان سوالی دارید؟ برای کسب اطلاعات بیشتر از فرم زیر استفاده نمایید.

دانلود پاورپوينت سفری به درون سلول

كار تحقيقي بررسي حقوق پناهندگان در فقه و اسناد بين المللي

دانلود پاورپوينت آموزش حروف الفبا به همراه اسلايدشو زيبا

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پروژه بررسی تشكيلات و سازمان زندانهاي فرانسه

دانلود تحقیق در مورد محمد مصدق

مقاله اصول رقابت در بازار جهت فروش و يا جذب منابع

دانلود پاورپوینت قیمت گذاری محصولات؛ استراتژی های قیمت گذاری (فصل یازدهم كتاب اصول بازاریابی كاتلر ت

دانلود پاورپوینت بررسی معماری خاک Power Point

مقاله شرح يك پروسه صنعتي