دانلود رایگان


پروژه كامپيوتر (سخت افزار) - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پروژه كامپيوتر (سخت افزار) Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4

مقدمه آ

صفحه كليد 1

حافظه RAM 2

هارد ديسك 8

اتصال كابل 11

روش RLL 22

كنترلر SCSI 28

كارت گرافيك 31

CD درايو و كار با آن 56

نصب درايو در سيستم 62

مونتاژ كردن 65

كانتكتورهاي مادر برد 83

انواع مدولاسيون 86

متراكم سازي داده ها 88

نصب و راه اندازي مودم 92

خلاصه مطالب 95صفحه كليد :

به عنوان ميكرو كنترلي 40 پايه و پردازنده استفاده شده است.اين تراشه در داخل خود حافظهRA M به مقدار 128بيت حافظهROM به مقدار يك كيلو بايت دارد.سيگنال صفحه كليد به عنوان تنها ورود استاندارد كامپيوتر،داراي 38كليد دركامپيوتر IBM-XI مي باشد.در ساختار تمام صفحه كليدها از ماتريس براي تست فشار يك كليد استفاده شده است.در صفحه كليدXT از تراشه8048 ورودي اين تراشهMH2 77/4 مي باشدكه درداخل آن تقسيم برسه انجام مي شود. 12رديف و3 ستون اين تراشه هر3 تا5 ميلي ثانيه يك بار جاروب مي شوند.هنگامي كه يك كليد فشرده شد و كد جاروب آن توسط 8048 كشف شد،كد جاروب آن در حافظهRAM مربوط به 8048 ذخيره مي شود.سپس از طريق يك خط سريال براي مادربرد ارسال مي شود.اگر يك كليد بيش از نيم ثانيه پايين نگاه داشته شود،آنگاه در هر ثانيه 10 بار كد اسكن كليد توليد شده ودر حافظه RAMذخيره مي شود(البته اين مدت زمان و تعداد آن در صفحه كليدهاي AT قابل تغيير بوده وحتي از طريق فرامين DOS نيز قابل كنترل مي باشد).حافظه RAM براي16 كليد جاي لازم را دارد.هنگامي كه يك كليد فشرده شده،رها مي شود،كد اسكن آن كليد بعلاوه 128(بيت7آن يك شد)برايCPU فرستاده مي شود،ز اينكه يك كليد و يا مجموعه اي از كليدها فشرده مي شوند.از خط خط اطلاعات(پايه شماره2كابل ارسالاطلاعات) سيگنال HIGHبمدت2/0 ميلي ثانيه به خروجي فرستاده مي شود و سپس هشت بيت اطلاعات از طريق خط خروجي و پالس ساعت از طريق پايه يك به خروجي فرستاده مي شود و سپس پهناي پالس هر بيت كه 1/0 ميلي ثانيه است جهت ارسال به بوردCPU از طريق كابل سريال است. بعد از وصل شدن خط+5 ولت به صفحه كليد يك منطق(power on reset)POR به مدت حداقل 300 ميلي ثانيه و حداكثر 4 ثانيه بوجود مي آيد.بعد از آن يك برنامه تست در صفحه كليد اجرا شده وحافظهROM وRAMتست مي شود.در اين مرحله براي لحظه اي سه لامپ سمت راست روشن شده وسپس خاموش شده.زمان اجراي اين برنامهاز600 تا900ميلي ثانيه ميباشد.با كامل شدن برنامه تست و آماده شدن صفحه كليد(خط پالس و اطلاعات بصورت HIGHمي شود)در صورت درست بودن يك كدAAHبراي آمادگي و سالم بودن ويا FCHجهت خطا براي واحد سيتم ارسال مي نمايد.در حين كار و ارسال اطلاعات توسط صفحه كليد،فرامين زيادي بين صفحه كليد و واحد سيستم مبادله مي شود كه هر كدام معني و كار خاصي انجام مي دهند .

توليد كننده پالس ساعت

حافظه ROM

حافظه RAM، بافر صفحه كليد كه به صورت :first inpat first output)FIFO اولين ورودي و اولين خروجي)كار مي كند.

تايمر و كانتر،(جهت شروع،پايان جاروب صفحه كليدها).

يك پورت ورودي و خروجي كه اطلاعات را به صورت سريال جابجامي نمايد.

تراشه8048به عنوان يك ريزپردازنده(ميكروكنترلي)كارهاي زير را در صفحه كليد انجام مي دهد:

اجراي يك برنامه براي تست داخليش به هنگام روشن سيستم (POR) .

جاروب كردن صفحه كليد هر3تا5 ميلي ثانيه.

قرار دادن كد اسكن 16 كليد در بافر مربوطه.

اجراي حالت typematic(نگهداري كليد براي تكرار).

فرستادن كد اسكن براي واحد سيستم .

سيگنال پالس فعال كننده صفحه كليد از واحد سيستم مي آيد(توسط 6بيت پورت 61 تراشه 8255 فعال مي شود)،با فعال شدن اين بيت (HIGH) ارتباط بين صفحه كليد و سيستم در هنگام روشن شدن بر قرار مي شود.هنگام زدن و يا آزاد شدن يك كليد كد اسكن آن توسط 8048 براي واحد سيستم از طريق پورت 60H تراشه 8255 فرستاده مي شود و سپس يك وقفه صفحه كليد در CPU رخ مي دهد.CPU از طريق پورت 60H كد فوق را خوانده و به وقفه از طريق (INTA) بيت 7پورت 60H جواب مي دهد (با فرستادن يك پالس مثبت).همانطور كه قبلاً اشاره شد صفحه كليدهاي XT داراي 38 كليد مي باشد كه از 1تا83 شماره گذاري شده اند به عنوان مثال كليد درA داراي كد اسكن 30 و كليدS داراي كد اسكن 31 مي باشد.هنگام رها كردن يك كليد فشرده هنگام زدن و رها كردن مي باشد.با دريافت و هنگام رها كردن يك كليد فشرده شده كد اسكن آن عبارتست از كد اسكن اصلي آن +128.به عنوان مثال كدهاي 30و158 مربوط به حرف،A هنگام زدن و رها كردن مي باشد.با دريافت يك وقفه از صفحه كليد توسطCPU اجراي برنامه در حال اجرا متوقف شده و سيستم به آدرس سرويس روتين وقفه 0000:0024H(4X9H) پرش كرده و آدرس سرويس رويتن وقفه 9H (وقفه مربوط به صفحه كليد)را بدست آورده و آنرا اجرا مــي كند. تعـــدادي از كـــارهاي كه بوسيله سرويس روتين صفحه كليد انجام مي شود عبارتست از ( ايــن سرويس روتين در حافظه ROM مي باشدو جزء وقفه هاي باياس محسوب مي شود) :

(1)ترجمه كدهاي اسكن به كدهاي اسكي.

(2)داشتن 15 كاراكتر در بافر (مستقل از 16 كد اسكن موجود در بافر صفحه كليد).

(3)انجام عمل كرد كليد CAPS LOCK در هنگام فشردن آن.

(4)داشتن حالت كليد SCROLL LOCK براي برنامه هاي كاربردي.

(5)انجام كارهاي خاص براي كليدهاي:

ريست كردن سيستم با فشار دادن كليدهاي CTRL+ALT+DEL

اجراي يك وقفه IBH براي كليدهاي CTRL+BREAK

چاپ صفحه صفحه نمايش (اجراي وقفه 5H )در اثر فشار كليد PRTSCيا SHIFT+PRTSC

(6)جلوگيري از تكرار كليدهاي CTRL،SHIFT،ALT،NUM LOCK،SCROLL LOC، INC،CAPS LOCK در صورت فشرده ماندن.

(7)انجام حالت SHIFT براي كليدهاي SHIFT،CTRL،ALT.

براي انجام كليدها دو كد وجود دارد.كه كد اسكي و كد اسكن كه هر كدام يك بايت را از بافر اشغال مي نمايند .كليدهايي كه كد اسكن ندارند داراي فقط يك كد اسكن يا كد اسكي گسترش يافته مي باشد.به كليد يا كليدهايي كه با زدن آن يك برنامه مقيم شده در حافظه اجرا مي شود وسپس كنترل سيستم به برنامه قبلي برمي گردد كليد داغ اطلاق مي شود.براي ارسال اطلاعات از سوي صفحه كليد به واحد سيستم بعد از آماده شدن آن، اگر خط پالس (CLOCK)صفر باشد.اطلاعات در بافر ذخيره شده و به واحد سيستم ارسال نمي شود.اگر خط پالس فعال(HIGH) باشد و خط اطلاعات صفر باشد (لازم داشتن خط براي ارسال اطلاعات توسط سيستم ) اطلاعات در بافر صفحه كليد ذخيره شده و صفحه كليد اطلاعات ارسالي از سوي واحد سيستم را دريافت داشته و اجرا مي نمايد.اگر هر دو خط اطلاعات (پالس) يك (HIGH) باشند آنگاه صفحه كليد اقدام به ارسال اطلاعات بصورت يك بيت شروع،8 بيت اطلاعات،يك بيت پريتي و يك بيت متوقف مي نمايد.هنگام ارسال اطلاعات توسط صفحه كليد ،حداقل هر 60 ميلي ثانيه يكبار خط پالس چك مي شود،در صورت صفر شدن اين خط توسط واحد سيستم،يك خط در ارسال و دريافت اطلاعات رخ داده است.بنابراين صفحه كليد از ارسال اطلاعات خودداري مي نمايد.اگر قبل از بيت درهم (بيت پريتي) اين خط (پالس) صفر مي شود،صفحه كليد از ارسال خودداري نموده و خط پالس و اطلاعات را فعال (HIGH) مي نمايد.اما اگر بعد از دهمين بيت باشد.آنگاه صفحه كليد ارسال را كامل خواهد نمود.زماني كه سيستم براي ارسال اطلاعات به صفحه كليد آماده است.ابتدا آن را چك مي نمايد كه آيا صفحه كليد در حال ارسال اطلاعات هست يا خير.اگر صفحه كليد در حال ارسال است ولي هنوز به دهمين بيت يك كد نرسيده است با صفر كردن خط پالس از ادامه آن جلوگيري مي كند.ولي اگر بعد از دهمين بيت باشد،صبر مي كند تا ارسال كامل گردد.براي ارسال،ابتداء خط اطلاعات با بيت شروع (معمولاً صفر است) ارسال را آغاز مي نمايد،در اين حالت خط پالس مي تواند يك باشد با آغاز ارسال صفحه كليد 11 بيت را مي شمارد كه بعد از بيت دهم،صفحه كليد خط اطلاعات را صفر نموده و يك بيت (بيت متوقف) را مي شمارد.با اين كار (صفر كردن خط اطلاعات) صفحه كليد به سيستم مي گويد كه اطلاعات ارسالي يك فرمان از سوي سيستم كامل دريافت شده است.بايد صفحه كليد در كمتر از 20 ميلي ثانيه به آن جواب دهد اگر در اين زمان خطايي رخ دهد،سيستم ارسال اطلاعات را دوباره انجام مي دهد.در كامپيوترهاي AT بجاي مدار فوق يك ميكرو كنترلي تحت نام كنترلي صفحه كليد (معمولاً با شماره هاي 8042 يا 8742 مشاهده مي شود) كار مي نمايد.لازم به توضيح است كه در كامپيوترهاي AT ،سرعت وتاخير و نرخ تكرار كليدهاي فشرده شده از دو محل قابل تعريف مي باشند

كه عبارتنداز :

الف)تعريف درست آپ سيستم

ب)استفاده از فرمان MODE درMS-DOSپروژه كامپيوتر (سخت افزار)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروژه آشنایی با چند سخت افزار کامپیوتر

پروژه آشنایی با چند سخت افزار کامپیوتر چکیده امروزه کامپیوتر در موارد متعددی به خدمت گرفته می شود . برخی از تجهیزات موجود در منازل ، دارای نوعی خاصی از ریز پردازنده می باشند . حتی اتومبیل های جدید نیز دارای نوعی کامپیوتر ...

پروژه کامپیوتر سخت افزار

پروژه ی مقطع کارشناسی در دنيای امروز كامپيوتر و شبكه های كامپيوتری متصل به اينترنت نقش عمده ای در ارتباطات و انتقال اطلاعات ايفا می كنند. در اين بين افراد سودجو با دسترسی به اطلاعات مهم مراكز خاص يا اطلاعات افراد ديگر و ...

دانلود پروژه بررسی شبکه های کامپیوتری ، سخت افزار و نرم ...

پایان نامه رشته مهندسی سخت افزار بایگانی | کالج پروژه | ...,پروژه های سخت افزار,دانلود رایگان پروژه دانشجویی رشته کامپیوتر – مرکز آموزش و ...,دانلود پایان نامه رشته سخت افزار,وبلاگ دانشجویان کارشناسی سخت افزار,دانلود ...

آشنایی با انواع بوق ها برای عیب یابی سخت افزار کامپیوتر

مطالب در خصوص سخت افزار ادامه دارد.... نویسنده : فرهاد خانلری. منبع : جزیره سخت افزار و تجهیزات دیجیتال وب سایت توسینسو. هرگونه کپی برداری بدون ذکر نام نویسنده و منبع مجاز نخواهد بود.

انجام پروژه مهندسی کامپیوتر سخت افزار

پروژه های کامپیوتر سخت افزار را به راحتی برون سپاری کنید و با خاطری آسوده فریلنسر مناسب خود را استخدام کنید. فریلنسر های حرفه ای و متخصص رشته کامپیوتر سخت افزار در حامی ورکس حضور دارند تا شما را در انجام پروژه ها یاری کنند.

سختافزار رایانه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سختافزار رایانه (به انگلیسی: Computer Hardware) اجزاء فیزیکی قابل لمس رایانه که از اجزاء الکترونیکی یا الکترومکانیکی تشکیل شده باشد.. سختافزار رایانه در واقع همان قسمت‌ها یا اجزای فیزیکیِ رایانه مانند نمایشگر، موشواره ...

پروژه CD ROM كامپيـوتـر - bargozideha.com

پروژه درس سخت افزار 2 این مقاله در چند بخش آماده شده که بخش اول آن که به قلم خودم می باشد برای . تکنیک تولید قفل سخت افزاری و نرم افزاری وشکستن انها ( مقاله اول ) مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پایان نامه - تکنیک تولید قفل سخت افزاری ...

سخت افزار کامپیوتر (اجزا سخت افزار کامپیوتر)

دانلود پروژه و مقاله سخت افزار کامپیوتر (اجزا سخت افزار کامپیوتر) دسته: کامپیوتر بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 27 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 26 مادر برد همانطور كه از نام این وسیله معلوم است اصلی ترین برد در كامپیوتر ...

دانلود مقالات و پروژه های رشته کامپیوتر نرم افزار

دانلود مقالات و پروژه های رشته کامپیوتر نرم افزار - دانلود مقالات و پروژه های رشته کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار و فناوری اطلاعات و بهترین مقاله ها و گزارش آزمایشگاه و کارآموزی و کارآفرینی و تحقیق های این رشته ها

مقاله سخت افزار کامپیوتر - بانک پروژه

مقاله سخت افزار کامپیوتر بانک پروژه 2018/08/17 رشته کامپیوتر ارسال دیدگاه 1,354 بازدید تعداد صفحات : 149

سخت افزار کامپیوتر (اجزا سخت افزار کامپیوتر)

سخت افزار کامپیوتر (اجزا سخت افزار کامپیوتر) دسته: کامپیوتر بازدید: 5 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 27 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 26 مادر برد همانطور كه از نام این وسیله معلوم است اصلی ترین برد در كامپیوتر است كه تمام قطعات ...

آشنایی با انواع بوق ها برای عیب یابی سخت افزار کامپیوتر

مطالب در خصوص سخت افزار ادامه دارد.... نویسنده : فرهاد خانلری. منبع : جزیره سخت افزار و تجهیزات دیجیتال وب سایت توسینسو. هرگونه کپی برداری بدون ذکر نام نویسنده و منبع مجاز نخواهد بود.

دانلود پروژه بررسی شبکه های کامپیوتری ، سخت افزار و نرم ...

شماره پروژه : 41 عنوان پروژه: بررسی شبکه های کامپیوتری ، سخت افزار و نرم افزار شبکه و آشنایی با امنیت شبکه های کامپیوتری. تعداد صفحات : 198 شرح مختصر پروژه : برای یک تکنسین رشته کامپیوتر ، دانستن شبکه و اینکه کامپیوتر ها چطور ...

پروژه آشنایی با چند سخت افزار کامپیوتر

پروژه آشنایی با چند سخت افزار کامپیوتر چکیده امروزه کامپیوتر در موارد متعددی به خدمت گرفته می شود . برخی از تجهیزات موجود در منازل ، دارای نوعی خاصی از ریز پردازنده می باشند . حتی اتومبیل های جدید نیز دارای نوعی کامپیوتر ...

پروژه بررسی انواع سقف ها در ساختمان ( آئین نامه ساختمانی)

مقاله تعليم و تربيت از ديدگاه اسلام

تحقیق در مورد دادائیسم

دانلود پروژه بررسی بيماران معتاد تزريقي

کارآموزی کاردانی صنایع شیمیایی - آزمايشگاه شيميايي و ميكروبي آب آشاميدني

مقاله بررسی تاثیر راهبردهای درون سازمانی مقابله با فساد مالی بر بهبود سلامت مالی در بانک ملی

پایان نامه بررسی تحمل استرس دانشجویان مجرد و متاهل

دانلود طرح توجیهی توليد پتاس

تحقیق سورئالیسم و انسان شناسی

تحقیق جایگاه علم و دین