دانلود رایگان


پروژه تعيين چگالي بارهاي سطحي ميان – گاه - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پروژه تعيين چگالي بارهاي سطحي ميان – گاه Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4

فصل اول : ساختارهاي دورآلاييده........................... 1

مقدمه .......................................................................................... 2

1-1 نيمه رسانا.................................................................................. 3

1-2 نيمه رسانا با گذار مستقيم و غير مستقيم.............................. 4

1-3 جرم موثر............................................................................... 4

1-4 نيمه رساناي ذاتي............................................................ 6

1-5 نيمه رساناي غير ذاتي و آلايش............................... 7

1-6 نيمه رساناهاي Si و Ge ...................................... 10

1-7 رشد بلور ................................................ 13

1-7-1 رشد حجمي بلور.......................................... 15

1-7-2 رشد رونشستي مواد..................................... 15

1-7-3 رونشستي فاز مايع .......................................... 16

1-7-4 رونشستي فاز بخار....................................... 18

1-7-5 رونشستي پرتو مولکولي ...................................... 19

1-8 ساختارهاي ناهمگون....................................................... 20

1-9 توزيع حالت‌هاي انرژي الکترون‌ها در چاه کوانتومي........................ 21

1-10 انواع آلايش......................................................................... 23

1-10-1 آلايش کپه­اي................................................................... 24

1-10-2 آلايش مدوله شده (دورآلاييدگي)...................................... 24

1-10-3 گاز الکتروني دوبعدي ................................................. 25

1-10-4 گاز حفره­اي دوبعدي............................................................ 26

1- 11 ویژگی و انواع ساختارهاي دور آلاييده ........................................ 27

1-11-1 انواع ساختارهاي دورآلاييده به­­لحاظ ترتيب رشد لايه­ها ............. 27

1-11-2 انواع ساختار دور آلاييده به لحاظ نوع آلاييدگي ( n يا p )............ 28

1-11-3 انواع ساختار دور آلاييده دريچه­دار.............................. 29

1-12 کاربرد ساختارهاي دور آلاييده................................................ 33

1-12-1 JFET......................................................................................... 33

1-12-2 MESFET ................................................................. 34

1-12-3 MESFET پيوندگاه ناهمگون .............................................. 35

فصل دوم : اتصال فلز نيمه رسانا (سد شاتکي)...................... 38

مقدمه .................................................................................... 39

2-1 شرط ايده آل و حالتهاي سطحي ................................. 41

2-2 لايه تهي ................................................................ 44

2-3 اثر شاتکي ................................................ 47

2-4 مشخصه ارتفاع سد.............................. 51

2-4-1 تعريف عمومي و کلي از ارتفاع سد......................... 51

2-4-2 اندازه گيري ارتفاع سد................................ 57

2-4-3 اندازه گيري جريان ولتاژ................................ 57

2-4-4 اندازه گيري انرژي فعال سازي........................ 60

2-4-5 اندازه گيري ولتاژ- ظرفيت............................................ 60

2-4-6 تنظيم ارتفاع سد .................................................... 62

2-4-7 کاهش سد ....................................................................... 62

2-4-8 افزايش سد....................................................................... 63

2-5 اتصالات يکسوساز . ................................................................... 64

2-6 سدهاي شاتکي نمونه .................................................................. 64

فصل سوم : انتقال بار در ساختارهاي دورآلاييده...................... 66

مقدمه.......................................................................................... 67

3-1 ساختار دور آلاييده معکوس p-Si/Si1-XGeX/Si .......................................... 68

3-2 ساختار نوار ظرفيت ساختار دور آلاييده معکوسp-Si/SiGe/Si............. 69

3-3 محاسبه انتقال بار در ساختارهاي دور آلاييده................................ 71

3-3-1 آلايش مدوله شده ايده­آل................................................... 71

3-3-2 محاسبات خود سازگار چگالي سطحي حاملها ...................... 74

3-3-3 اثر بارهاي سطحي بر چگالي گاز حفره­اي .............................. 74

3-4 روشهاي کنترل چگالي سطحي حاملها ........................ 76

3-4-1 تاثير تابش نور بر چگالي سطحي حاملها ............................. 77

3-4-2 تاثير ضخامت لايه پوششي بر چگالي سطحي حاملها............ 78

3-4-3 دريچه دار کردن ساختار دور آلاييده ............................... 79

3-5 ساختارهاي دورآلاييده معکوس p-Si/SiGe/Si با دريچه بالا ...................... 79

3-6 انتقال بار در ساختارهاي دورآلاييده معکوس با دريچه بالا..................... 82

3-7 تاثير باياسهاي مختلف بر روي چگالي سطحي ­حفره­ها ........................... 83

3-8 ملاحظات تابع موج........................................................................ 86

3-9 وابستگي Zav به چگالي سطحي حاملها در ساختارهاي بي دريچه................... 87

3-10 وابستگي Zav به چگالي سطحي حاملها در ساختارهاي دريچه­دار.............. 87

فصل چهارم : نتايج محاسبات ............................................................ 89

مقدمه........................................................................................ 90

4-1 محاسبات نظري ساختارهاي دورآلاييده بي دريچه Si/SiGe/Si .............. 91

4-1-1 محاسبات نظري ns برحسب Ls ....................................... 91

4-1-2 محاسبات نظري ns برحسب NA .................................................. 96

4-1-3 محاسبات نظري ns برحسب nc ....................................... 99

4-1-4 محاسبات نظري کليه انرژيهاي دخيل برحسب Ls ................. 100

4-2 محاسبات نظري ساختارهاي دورآلاييده دريچه­دار Si/SiGe/Si ............ 100

4-2-1 محاسبات نظري ns برحسب vg ......................................... 100

4-2-2 بررسي نمونه ها با nsur متغير و تابعي خطي از vg با شيب مثبت .............. 107

4-2-3 بررسي نمونه ها با nsur متغير و تابعي خطي از vg با شيب منفي.......................... 114

فصل پنجم : نتايج............................................................................. 124

5-1مقايسه سد شاتکي با ساختار دورآلاييده دريچه دار p-Si/SiGe/Si ......... 125

5-2 بررسي نمودارهاي مربوط به چهار نمونه ......................................... 125

پيوست ...................................................................................................... 129

چکيده انگليسي (Abstract) ........................................................... 139

منابع................................................................................................ 141


چکيده

در ساختارهاي Si/SiGe/Si که بوسيله روش رونشاني پرتو مولکولي رشد مي­يابند به دليل ناپيوستگي نوار ظرفيت يک چاه کوانتومي در نوار ظرفيت و در لايه SiGe شکل مي­گيرد اگر لايه­هاي مجاور با ناخالصي­هاي نوع p آلاييده شده باشند حفره­های لايه آلاييده به داخل چاه کوانتومي مي­روند و تشکيل گاز حفره­اي دوبعدي در ميانگاه نزديک لايه آلاييده مي­دهند اينگونه ساختارها را ساختار دورآلاييده مي نامند .به دليل جدايي فضايي بين حاملهاي آزاد دوبعدي و ناخالصي­هاي يونيده در ساختارهاي دورآلاييده برهمکنش کولني کاهش يافته و درنتيجه پراکندگي ناشي از ناخالصي­هاي يونيده کاهش و به تبع آن تحرک­پذيري حاملهاي آزاد دوبعدي افزايش مي­يابد .چگالي سطحي گاز حفره­اي دوبعدي به پارامترهاي ساختار مثلاً ضخامت لايه جداگر ، چگالي سطحي بارهاي لايه پوششي ، ضخامت لايه پوششي ، و غيره وابسته است. علاوه بر اين در ساختارهاي دورآلاييده دريچه­دار با تغيير ولتاِژ دريچه چگالي سطحي گاز حفره­اي قابل کنترل مي­باشد . اين ساختارها در ساخت ترانزيستورهاي اثر ميداني مورد استفاده قرار مي­گيرند .

در اين پايان نامه ابتدا به تشريح ساختار دورآلاييده Si/SiGe/Siمي­پردازيم و سپس مدلي نظري که بتواند ويژگيهاي الکتريکي گاز حفره­اي دوبعدي درون چاه کوانتومي ساختارp-Si/SiGe/Si و همچنین ميزان انتقال بار آزاد به درون چاه و بستگي آن به پارامترهاي ساختار را توجيه کند ارائه می دهیم . در ساختار دورآلاييده معکوس p-Si/SiGe/Si دريچه­دار با دريچه Al/Ti/Si از اين مدل نظري استفاده مي­کنيم و با برازش نتایج تجربی تغییرات چگالی سطحی گاز حفره­ای بر حسب ولتاژ دریچه توانسته­ایم چگالی سطحی بارهای میانگاه Ti/Si در این ساختارها را در محدوده (m-2) 1015 × 78/1 تا (m-2) 1015 × 63/4 ارزیابی کنیم .مقدمه:

امروزه قطعات جديدي در دست تهيه­اند که از لايه­هاي نازک متوالي نيمه­رساناهاي مختلف تشکيل مي شوند . هر لايه داراي ضخامت مشخصي است که به دقت مورد کنترل قرار مي گيرد و از مرتبه 10 نانومتر است . اينها ساختارهاي ناهمگون ناميده مي شوند . خواص الکتروني لايه­هاي بسيار نازک را مي توان با بررسي ساده­اي که برخي از اصول اساسي فيزيک کوانتومي را نشان مي دهد به دست آورد [31] .

در اين فصل ابتدا به بررسي خواص نيمه­رسانا مي پردازيم سپس با نيمه­رساناهاي سيليکان و ژرمانيوم آشنا مي شويم و بعد از آن انواع روشهاي رشد رونشستي و ساختارهاي ناهمگون را مورد بررسي قرار مي دهيم و همچنين ساختارهاي دورآلاييده را بررسي مي کنيم و در آخر نيز به بررسي کاربرد ساختارهاي دورآلاييده و ترانزيستورهاي اثر ميداني مي پردازيم.پروژه تعيين چگالي بارهاي سطحي ميان


گاه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بانک شماره موبایل همراه اول استان یزد

بانک شماره موبایل همراه اول استان یزد. به روز ترین بانک شماره موبایل استان یزد، این بانک فقط به تفکیک شهر می باشد و بر اساس منطقه و روستا و کد پستی نمیباشد.لطفا دقت نمائید.

پايان نامه هاي رشته فيزيك

تعيين چگالي بارهاي سطحي ميان گاه ‏ ‎ Ti/Si ‎ ‏ در ساختارهاي دريچه دار معكوس ‏ ‎ p/Si/SiGe/Si/Ti ‎ ‏ بررسي منحني هاي پاسخ دزيمتر ترمولومينسانس ‏ ‎ (TLD-100)LiF ‎ ‏ براي پرتوهاي گاما و الكترون

کلاس سری من و دانش آموزام(سوالات فیزیک) | هفته چهارم آبان ۱۳۸۹

30- منظور از چگالي سطحي بار چيست؟ بار الکتريکي موجود در واحد سطح خارجي جسم رسانا را چگالي سطحي بار مينامند. و نشان ميدهد که در مساحت مشخصي از يک جسم رسانا چه ميزان بار الکتريکي وجود دارد واحد ...

بانک شماره موبایل همراه اول استان یزد

بانک شماره موبایل همراه اول استان یزد. به روز ترین بانک شماره موبایل استان یزد، این بانک فقط به تفکیک شهر می باشد و بر اساس منطقه و روستا و کد پستی نمیباشد.لطفا دقت نمائید.

آزمایشهای مخلوط آسفالت

- آزمايش تعيين چگالي - آزمايش انگمي قير (Ductility of Bitumen) يل كت: به نوعي آسفالت حفاظتي با ضخامت كم اطلاق مي گردد كه به منظور بهبود راهآسفالته(اعم از آسفالت گرم يا آسفالت سطحي يا انواع ديگر آسفالت) و نيز غير قابلنفوذ نمودن آن در ...

طرح اختلاط بتن 350 | طرح اختلاط بتن مگر

اين خواسته‌ها ممكن است در مورد بتن تازه و يا سخت شده باشد و گاه محدوديتهايي را در مورد اجراي بتن يا اجزاء بتن مطرح نمايد كه در زير بدانها پرداخته مي‌شود. الف: مقاومت مشخصه بتن در سن مقرر با ذكر شكل و اندازه آزمونه بتني و �

طرح اختلاط بتن 350 | طرح اختلاط بتن مگر

اين خواسته‌ها ممكن است در مورد بتن تازه و يا سخت شده باشد و گاه محدوديتهايي را در مورد اجراي بتن يا اجزاء بتن مطرح نمايد كه در زير بدانها پرداخته مي‌شود. الف: مقاومت مشخصه بتن در سن مقرر با ذكر شكل و اندازه آزمونه بتني و �

SID.ir | تعيين چگالي بارهاي سطحي Si در ساختارهاي دور ...

در اين مقاله چگالي بارهاي سطحي سيليکان در ساختارهاي دور آلائيده معکوس p-Si/Si 0.81 Ge 0.19 /Si ارزيابي شده است. وجود يک چاه کوانتمي (QW) در محل لايه آلياژي (SiGe) نوار ظرفيت اين ساختار باعت مي شود که در نزديکي ميان گاه پايين (معکوس) Si/SiGe ...

گزارش کارآموزی شركت تعاوني توليد كشاورزي

گزارش کارآموزی شركت تعاوني توليد كشاورزي. گزارش کارآموزی رشته کشاورزی و زراعت، بخشی از متن: نوع محصولاتي كه در اين شركت توليد مي شود عبارتند از گندم جو پنبه گلزا و گياهان جاليزي مي باشد.

همه نکته در مورد پی و پی کنی | تعریف پی و پی کنی | انواع ...

درمجموع پي و پی کنی ساختمان اساس وشالوده ساختمان است. ضمناً از مسائل قبل از پي سازي ((شناسايي ومكانيك خاك)) مي باشد كه بايستي به دقت مطالعات ژئوتكنيكي قبل از تحليل وطراحي پي انجام گيرد ودر صورت نياز((تثبيت خاك)) زير پي تا ...

مباني طراحي پي هاي سطحي (2) - ImenCMS

جستجو در محصولات

پایان نامه پروژه | مرداد ۱۳۸۸

پایان نامه پروژه ارائه رایگان پایان نامه های فنی مهندسی علوم پایه علوم انسانی دانلود ...

تعيين چگالي بارهاي سطحي ميان – گاه - مقاله‌جو

دانلود پایان نامه تعیین چگالی بارهای سطحی میان گاه. 10,000 تومان. در ساختارهای Si/SiGe/Si که بوسیله روش رونشانی پرتو مولکولی رشد می یابند به دلیل ناپیوستگی نوار ظرفیت یک چاه کوانتومی در نوار ظرفیت و در لایه SiGe شکل می­گیرد اگر ل�

پروژه تعيين چگالي بارهاي سطحي ميان گاه

پروژه تعيين چگالي بارهاي سطحي ميان گاه. چکيده: در ساختارهاي Si/SiGe/Si که بوسيله روش رونشاني پرتو مولکولي رشد مي يابند به دليل ناپيوستگي نوار ظرفيت يک چاه کوانتومي در نوار ظرفيت و در لايه SiGe شکل مي گيرد اگر لايه هاي مجاور با ...

گزارش کارآموزی شركت تعاوني توليد كشاورزي

گزارش کارآموزی شركت تعاوني توليد كشاورزي. گزارش کارآموزی رشته کشاورزی و زراعت، بخشی از متن: نوع محصولاتي كه در اين شركت توليد مي شود عبارتند از گندم جو پنبه گلزا و گياهان جاليزي مي باشد.

طرح اختلاط بتن 350 | طرح اختلاط بتن مگر

اين خواسته‌ها ممكن است در مورد بتن تازه و يا سخت شده باشد و گاه محدوديتهايي را در مورد اجراي بتن يا اجزاء بتن مطرح نمايد كه در زير بدانها پرداخته مي‌شود. الف: مقاومت مشخصه بتن در سن مقرر با ذكر شكل و اندازه آزمونه بتني و �

طرح اختلاط بتن 350 | طرح اختلاط بتن مگر

اين خواسته‌ها ممكن است در مورد بتن تازه و يا سخت شده باشد و گاه محدوديتهايي را در مورد اجراي بتن يا اجزاء بتن مطرح نمايد كه در زير بدانها پرداخته مي‌شود. الف: مقاومت مشخصه بتن در سن مقرر با ذكر شكل و اندازه آزمونه بتني و �

پایان نامه بررسی اثرات بلوغ بتن بر میزان کنترل دریفت طبقات

پایان نامه بررسی اثرات بلوغ بتن بر میزان کنترل دریفت طبقات. پایان نامه کارشناسی ارشد عمران، چکیده: در این تحقیق اثرات در نظر گرفتن بلوغ بتن بر میزان کنترل دریفت طبقات با توجه به محدودیت های آیین نامه ای و میزان میلگرد ...

گزارش کارآموزی شركت تعاوني توليد كشاورزي

گزارش کارآموزی شركت تعاوني توليد كشاورزي. گزارش کارآموزی رشته کشاورزی و زراعت، بخشی از متن: نوع محصولاتي كه در اين شركت توليد مي شود عبارتند از گندم جو پنبه گلزا و گياهان جاليزي مي باشد.

طرح اختلاط بتن 350 | طرح اختلاط بتن مگر

اين خواسته‌ها ممكن است در مورد بتن تازه و يا سخت شده باشد و گاه محدوديتهايي را در مورد اجراي بتن يا اجزاء بتن مطرح نمايد كه در زير بدانها پرداخته مي‌شود. الف: مقاومت مشخصه بتن در سن مقرر با ذكر شكل و اندازه آزمونه بتني و �

دانلود پروژه بررسی سازماندهی عفو بین المللی

دانلود تحقیق حروف اضافه رابط بين زمان و مکان

دانلود مقاله کاربرد تفکر ناب در مدیریت روابط زنجیره های تامین ساخت و ساز

دانلود پروژه بررسی سازماندهی عفو بین المللی

مقاله بررسي اثر قليا برروي پنبه در محيط مايكروويو

پیشینه تحقیق ومبانی نظری قيمت گذاري

دانلود طرح توجیهی توليد ترانس

تحقیق درباره مديريت استراتژيك

دانلود گزارش كارآموزي برق- بررسي نيروگاه سيکل ترکيبي

تحقیق اصول مديريت كيفيت