دانلود رایگان


تطبيق رشته اي براي شناسايي ساختاري الگو - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان تطبيق رشته اي براي شناسايي ساختاري الگومقدمه .................................................................................... 2
فصل اول : كليات
1-1 ) هدف ............................................................... 6
2-1 ) پيشينه تطبيق رشته .............................................. 6
3-1 ) روش كار و تحقيق .............................................. 7
فصل دوم : فاصله ويرايشي رشته و تطبيق گراف
1-2 ) تبديل گراف به رشته ....................................... 10
2-2 ) تطبيق گراف ........................................................ 10
3-2 ) فاصله ويرايشي رشته ........................................... 13
4-2 ) جمع بندي .................................................................. 15
فصل سوم : تقريب سريع تطبيق رشته
1-3 ) تطبيق رشته اي تقريبي ........................................ 18
2-3 ) اصول كلي كار ............................................... 19
1-2-3 ) فهرست براي تطابق رشت هاي تقريبي ................................ 20
2-2-3 ) جستجوي آنلاين .............................................................. 22
3-2-3 ) جستجو در فواصل انداز هاي كلي .................................. 23
3-3 ) لغت به عنوان يك فاصله اندازه اي ..................................................... 26
4-3 ) جمع بندي .................................................................. 28
فصل چهارم : تطبيق رشته اي براي تشخيص ساختاري الگو
1-4 ) الگوريتم ابتدايي ............................................................... 31
2-4 ) مفاهيم تشخيص الگو بر اساس فاصله هاي رشته اي ................. 40
فصل پنجم : الگوريتم بهينه شده براي تطبيق رشته اي
1-5 ) اصلاحاتي در الگوريتم پايه ................................................. 46
1-1-5 ) يك روش ساده شده ............................................. 46
2-1-5 ) شباهت جمل هها در زير دنباله هاي مشترك ........................ 47
3-1-5 ) مطابقت دهي كشساني و درهم پيچشي ............................ 48
4-1-5 ) فاصله رشته بر اساس جايگزين يهاي تعميم يافته ................................ 50
5-1-5 ) هزين ههاي وابسته به متن .............................................. 54
6-1-5 ) يك روش سريعتر ................................................... 57
2-5 ) تطبيق رشته هاي خاص ................................................ 58
فصل ششم : نتيجه گيري و پيشنهادات
1-6 ) نتيجه گيري ........................................................................... 62
2-6 ) پيشنهادات ..................................................................... 62
فصل هفتم : منابع و ماخذ
65 ............................................... REFRENCES (1-7
2-7 ) آدرس چند سايت و مقاله مرتبط .......................................... 66
1-2-7 ) آدرس چند سايت مرتبط ................................................ 66
2-2-7 ) آدرس چند مقاله مرتبط ............................................. 66
68 ........................................................................ ABSTRACT

چكيده :
روشهاي تشخيص الگو بصورت آماري ، نحوي و ساختاري مطرح م يشوند. در روشهاي ساختاري تشخيص الگو ، از يك مجموعه نمادهاي اوليه (سمبول ها) براي شناسايي الگوها استفاده مي شود. كه اين سمبول ها ، خود نيز از الگوها استخراج مي شوند. پس از آن مجموعه نمادهاي اوليه با رشته مورد نظر مقايسه شده و فاصله ويرايشي بين آنها بدست مي آيد ، آنگاه سمبولي كه كمترين فاصله را با الگوي اصلي داشته باشد برنده اين تطبيق است. ساختارهاي داده اي كه براي تشخيص ساختاري الگو مورد استفاده قرار مي گيرند ، رشته ها ، درختها و گرافها را شامل م يشوند. كاربردهاي تشخيص الگوي ساختاري در شناسائي ش ئهاي دو بعدي ، سه بعدي ، كاراكترها ، تشخيص گفتار ، شناسايي
لغات مشابه در بانك اطلاعاتي لغت نامه و شناخت اجزاي ماشين مطرح مي شود

مقدمه :
اين مطلب يك ايده متعارف براي تعداد متفاوتي از روشهايي است كه جهت تشخيص الگو بكار مي روند و اهميت ندارد كه آن الگوها آماري ، تركيبي يا ساختاري باشند. اين يك مقايسه از الگويي ناشناخته با يك عدد بطور نمونه يا با نمونه الگوي اوليه با استفاده از فاصله يا ( ميزان ) شباهت يا تفاوت است. يعني هر الگوي ناشناخته را بصورت نمونه با يك رشته عددي تقريب زده و آن رشته را با رشته عددي الگوي اوليه مقايسه مي كنيم. ابتدا ارائه يك عدد از نمونه هاي اوليه كه به كلاس مربوط به آن نمون ههاي اوليه شناخته شده مرتبط است ، و سپس دسته بندي يك الگوي ناشناخته بوسيله تعيين كردن بيشترين شباهت الگوي تصميم گيري براي آن كلاس است كه دست يافتني است. پس براي هر
نمونه اوليه يك عدد در نظر م يگيريم كه آن عدد با كلاسهاي اين نمونه هاي شناخته شده در ارتباط است و دسته بندي الگوهاي ناشناخته بوسيله تعيين كردن بيشترين شباهت الگو و تصميم گيري درباره كلاس آن حاصل مي شود. در دسته بندي آماري ، نمونه ها به وسيله عامل مشترك از يك تابع تصميم گيري ارزيابي شده اند. پارامترها از يك احتمال توزيع شده نقاط ، در يك فضاي ويژگي تعريف شده ، و مفهوم شباهت بعدي از اعداد حقيقي كار n نيز بر اساس فاصله تعريف شده است. و توابع تصميم گيري در فضاي مي كنند. اگر ساختار الگو لازم باشد ، گرامرهاي رسمي (قراردادي) يك مفهوم مفيد هستند. تابع متداول بصورت دستي يا بصورت اتوماتيك يك گرامر از يك بسته نمونه را نتيجه مي دهد. بنابراين يك الگوي ورودي ناشناخته به يك تجزيه كننده تحويل داده شده و مطابق با اين گرامر تحليل مي شود. در اين روش نه فقط يك دسته بندي ، بلكه همچنين يك شرح ساختاري از الگوي ناشناخته مي توان فراهم كرد. تحليل گر نحوي م يتواند مانند يك تابع ويژه براي تصميم گيري شباهت ساختاري تفسير شود. مطابق ساختارهاي داد هاي متفاوت كه براي تشخيص الگو مورد استفاده قرار م يگيرند ، فقط رشته گرامرها بررسي نمي شود ، بلكه درخت ، گراف و آرايه گرامرها در يك قاعده مهم تشخيص الگو فعاليت
دارند.
اينها مواردي از تعدادي از مثالهاي آماده بسيار كوچك هستند كه كاربردشان براي نتيجه گيري دستوري است ، يا در جايي است كه تمام توان يك پيشروي دستوري نياز نيست. يعني كاربرد اين مثالهاي آماده بسيار كوچك براي استنتاجي بر اساس قواعد ، و يا استنتاجي در مكاني كه نيازي نيست از تمام توان قواعد استنتاجي استفاده كرد م يباشد. اگر ساختار الگو مورد نياز باشد ، با اين حال ، شايد تكنيك تطبيق ساختاري مفيد باشد.
ايده پايه اي تطبيق ساختاري ، به سوي بازنمايي مستقيم نمونه هاي اوليه است ، بخوبي الگوهاي ورودي ناشناخته ، كه بوسيله معاني يك ساختار داده مناسب و بسوي مقايسه اين ساختارها در ترتيبي براي يافتن شباهت نمونه اوليه با يك الگوي ناشناخته ورودي حركت مي كند. اين حركت به جلو نيازمند يك عدد قراردادي از شباهت بين دو ساختار ارائه شده است. تعدادي از برخي اعداد در برخي از نوشته ها پيشنهاد شده است. آنها مي توانند به گروه هاي بزرگي طبق ساختارهاي داد هاي تقسيم بشوند
كه براي تشخيص الگو استفاده شد هاند. بيشتر ساختارهاي داد هاي مهم ، رشته اي ، درختي ، گراف و آرايه اي هستند. وابستگي به دامنه مسائل خاص براي همه اين ساختارهاي داد هاي م يتواند بوسيله ويژگي هايشان افزايش يابد.
با يك محاسبه پيچيده ، رشت هها خيلي كارآمد هستند ، از آنجائيكه بررسي ميزان شباهت بين رشته ها مي تواند كاملا سريع انجام شود ، اگر چه رشته ها به تعداد نماي ششان محدود هستند. در موارد خيلي زياد گراف ها بيشترين قدرت رسيدن به بازنمايي الگوي ساختاري را دارند. اگر چه تطبيق گراف بطور مفهومي نسبتا پيچيده است ، و به نسبت قيمت محاسبات ، گران است. بنابراين يك تعادلي بين تعداد نمايه ها و تعداد تكرارهايمان براي تطبيق نياز است. اگر ما براي بازنمايي كلاس الگو از يك گرامر استفاده كنيم ، يك تعادل ساده رعايت مي شود.در اين بخش ما مهمترين راه رسيدن به تطبيق رشته را بررسي مي كنيم. از نقطه نظر نمايش ، تطبيق ساختاري ، مي تواند به عنوان يك مورد خاص نحوي ( تركيبي ) در حركت بر اساس گرامر مطرح بشود.تطبيق رشته اي براي شناسايي ساختاري الگو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله فازي و مقاله شناسايي آماري الگو - پارسکدرز

سلام رشته ي بنده هوش مصنوعي هست بنده چندتا مقاله از سايت ساينس دايرکت راجع به دو موضوع مجزا ميخوام يکي راجع به درس سيستم هاي فازي باشد و ديگري راجع به درس شناسايي آماري الگو باشد. ممنونمقابل تحویل:

Cv of Faculty Members - Shiraz University

روشي مکاشفه اي براي کاهش فضاي جستجو در توليد قوانين دسته بندي فازي : ۱۳۹۱: حميد محمودي:ارائه يک مدل آماري براي خوشه بندي متون : ۱۳۹۱: سام حمزه لو: روش هاي تصميم گيري دسته جمعي جهت بهبود عملکرد الگوريتم نزديک ترين همسايه: ۱�

Slide 1 - Amirkabir University of Technology

واتسون و كريك در سال 1953 مدل دو رشته اي dna را ارائه كردند. فرانكلين در سال 1955 ساختار dna و توالي هاي آن را بيان كرد. dna از دي اكسيد ريبوز پليمري تشكيل شده است. dna در واقع تركيبي از چهار ماده اصلي زير مي باشد: - آدنين - سيتوزين - تي�

مقاله شناسايي الگو - پارسکدرز

انتخاب يک مقاله از ژورنال IEEE يا elsevier از 2012 به بعد در زمينه درس شناسايي الگو ترجمه و پياده سازي گسترش و بهبود در قالب يک مقاله جديد با ايده جديد تهيه گزارش کار تهيه فايل پاورپوينت جهت ارايه مطلب فابل رکورد شده توضيحات جهت ...

الگوي بلوغ قابليت کارکنان(P-CMM)

اين الگو براي نخستين بار در سال 1995 انتشار يافت و از آن زمان در سراسر ... اجزاي ساختاري p-cmm شامل موارد زير است : - سطح بلوغ : بيانگر سطح جديدي از قابليتهاي منابع انساني است که از راه طراحي يا تحول يک يا تعدادي از فرايندهاي منا�

چگونه يك تحقيق يا پايان‌نامه‌اي بنويسي؟: بررسي‌اي ساختاري ...

ليست كتابهاي چگونه يك تحقيق يا پايان‌نامه‌اي بنويسي؟: بررسي‌اي ساختاري تحليلي در چگونگي نوشتن تحقيقات و آماده كرد موجود در سايت كتاب سيتي

مقاله شناسايي الگو - پارسکدرز

انتخاب يک مقاله از ژورنال IEEE يا elsevier از 2012 به بعد در زمينه درس شناسايي الگو ترجمه و پياده سازي گسترش و بهبود در قالب يک مقاله جديد با ايده جديد تهيه گزارش کار تهيه فايل پاورپوينت جهت ارايه مطلب فابل رکورد شده توضيحات جهت ...

ارزيابي جداره هاي خيابان چهارباغ اصفهان و ارائه الگو براي ...

بدين منظور با بررسي جداره هاي شهري مطلوب در محدوده مورد نظر به ارائه الگوها و راهنماهايي براي توسعه هاي جديد بر اساس شاخص هاي زمينه اي پرداخته مي شود. در اين مقاله خيابان چهارباغ عباسي، يکي از محورهاي اصلي اصفهان به ...

رونويسي ژن

براي جلوگيري از ايجاد فشار به روي مارپيچ مضاعف، در هر مرتبه (17-12 باز) از هم باز مي شوند. rna سنتز شده ابتدا با بازهاي رشته الگو جفت مي شود اما بعدا جدا شده و اجازه تشكيل مجدد مارپيچ مضاعف را مي دهد.

ارزيابي جداره هاي خيابان چهارباغ اصفهان و ارائه الگو براي ...

بدين منظور با بررسي جداره هاي شهري مطلوب در محدوده مورد نظر به ارائه الگوها و راهنماهايي براي توسعه هاي جديد بر اساس شاخص هاي زمينه اي پرداخته مي شود. در اين مقاله خيابان چهارباغ عباسي، يکي از محورهاي اصلي اصفهان به ...

مقدمه

براي تطبيق دستي اثر انگشت روشهاي استانداردي وجود دارد، اما روش دستي تطبيق اثر انگشت کاري مشکل و بسيار وقت گير بوده و کارايي لازم را ندارد.البته از آنجا که بانکهاي اطلاعاتي داراي ميليونها اثر انگشت مي باشد، عملاً تطبيق �

الگوي بلندمدت ساختاري اقتصاد ايران : پایان نامه دکترا رشته ...

سلام به همراهان همیشگی دیجی لود.دانشجویان عزیز و گرامی مقطع دکترا رشته اقتصاد ، برای شما پایان نامه ای جامع و کامل (الگوي بلندمدت ساختاري اقتصاد ايران ) که با تلاش و زحمت دانشجویان سالهای گذشته تهیه و تنظیم شده است ...

ارزيابي جداره هاي خيابان چهارباغ اصفهان و ارائه الگو براي ...

بدين منظور با بررسي جداره هاي شهري مطلوب در محدوده مورد نظر به ارائه الگوها و راهنماهايي براي توسعه هاي جديد بر اساس شاخص هاي زمينه اي پرداخته مي شود. در اين مقاله خيابان چهارباغ عباسي، يکي از محورهاي اصلي اصفهان به ...

روش هاي شناسايي بيولوژيكي - اثر انگشت

دليل اصلي انتخاب اثر انگشت براي شناسايي افراد اين است كه اثر انگشت هر فرد منحصر به فرد بوده و بعضي از ويژگي هاي آن تا آخر عمر ثابت باقي مي ماند و از همين ويژگي ها در تطبيق اثر انگشت استفاده مي شود. براي تطبيق دستي اثر ...

Cv of Faculty Members - Shiraz University

روشي مکاشفه اي براي کاهش فضاي جستجو در توليد قوانين دسته بندي فازي : ۱۳۹۱: حميد محمودي:ارائه يک مدل آماري براي خوشه بندي متون : ۱۳۹۱: سام حمزه لو: روش هاي تصميم گيري دسته جمعي جهت بهبود عملکرد الگوريتم نزديک ترين همسايه: ۱�

چگونه يك تحقيق يا پايان‌نامه‌اي بنويسي؟: بررسي‌اي ساختاري ...

ليست كتابهاي چگونه يك تحقيق يا پايان‌نامه‌اي بنويسي؟: بررسي‌اي ساختاري تحليلي در چگونگي نوشتن تحقيقات و آماده كرد موجود در سايت كتاب سيتي

ارزيابي جداره هاي خيابان چهارباغ اصفهان و ارائه الگو براي ...

بدين منظور با بررسي جداره هاي شهري مطلوب در محدوده مورد نظر به ارائه الگوها و راهنماهايي براي توسعه هاي جديد بر اساس شاخص هاي زمينه اي پرداخته مي شود. در اين مقاله خيابان چهارباغ عباسي، يکي از محورهاي اصلي اصفهان به ...

شناسايي آماري الگو رشته هوش مصنوعي - پارسکدرز

پروژه درس شناسايي ساختاري الگو. پروژه آماده درس شناسايي ساختاري الگو رشته هوش مصنوعي ارشد که مربوط به اين درس باشهقابل تحویل: پياده سازي يکي از روش هاي شناسايي آماري الگو(kmeans-fisher-knn-parzen-bayse)

چگونه يك تحقيق يا پايان‌نامه‌اي بنويسي؟: بررسي‌اي ساختاري ...

ليست كتابهاي چگونه يك تحقيق يا پايان‌نامه‌اي بنويسي؟: بررسي‌اي ساختاري تحليلي در چگونگي نوشتن تحقيقات و آماده كرد موجود در سايت كتاب سيتي

جامع ترين تحقيق سمينار شبکه هاي عصبي لايه اي در زمينه ...

جامع ترين تحقيق سمينار,مقالات کارشناسي ارشد,جامع ترين تحقيق سمينار شبکه هاي عصبي لايه اي در در زمينه الگوريتم هاپفيلد و کوهنن ,كازيو,رساله مقطع کارشانس ارشد تخصصي ,رشته مهندسي فناوري اطلاعات ,

پروژه درس شناسايي ساختاري الگو - پارسکدرز

پروژه - شناسايي الگو. سلام.پروژه اي براي درس شناسايي الگو ميخوام که براي انجامش فقط از کتاب و برنامه هايي که ضميمه کرده ام استفاده شود.به زبان متلب نوشته شود.در ضمن ابتدا بايد مقاله اي را بهم ...

روش هاي شناسايي بيولوژيكي - اثر انگشت

دليل اصلي انتخاب اثر انگشت براي شناسايي افراد اين است كه اثر انگشت هر فرد منحصر به فرد بوده و بعضي از ويژگي هاي آن تا آخر عمر ثابت باقي مي ماند و از همين ويژگي ها در تطبيق اثر انگشت استفاده مي شود. براي تطبيق دستي اثر ...

روش هاي شناسايي بيولوژيكي - اثر انگشت

دليل اصلي انتخاب اثر انگشت براي شناسايي افراد اين است كه اثر انگشت هر فرد منحصر به فرد بوده و بعضي از ويژگي هاي آن تا آخر عمر ثابت باقي مي ماند و از همين ويژگي ها در تطبيق اثر انگشت استفاده مي شود. براي تطبيق دستي اثر ...

Slide 1 - Amirkabir University of Technology

واتسون و كريك در سال 1953 مدل دو رشته اي dna را ارائه كردند. فرانكلين در سال 1955 ساختار dna و توالي هاي آن را بيان كرد. dna از دي اكسيد ريبوز پليمري تشكيل شده است. dna در واقع تركيبي از چهار ماده اصلي زير مي باشد: - آدنين - سيتوزين - تي�

پروژه بررسی اهداف سياسي آمريكا در منطقه خليج فارس بعد از 11 سپتامبر

پايان نامه بررسي تأثير رابطه خانواده با كودك، در ترسيم خانواده كودكان 7 تا 9 سال كرج

دانلود پروژه بررسی برند

دانلود تحقیق بررسی کودکان بی هويت و آينده

دانلود تحقیق بررسی گويش ها و لهجه ها در فارس

پایان نامه انواع تعارض و ماهیت آن

دانلود پلان ساختمان 2 طبقه در اتوکد AutoCAD

پروژه تجزیه و تحلیل 4 نرم افزار مخرب (ویروس- تروجان)

گزارش کار آزمایشگاه عملیات واحد (دفع)

تحقیق درباره هدف نُبوّتها و بعثتها