دانلود رایگان


رساله مطالعات طراحی پایانه (بدون تصویر و جدول) ۲۰۹ص - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان رساله مطالعات طراحی پایانه (بدون تصویر و جدول) ۲۰۹صمطالعات طراحی پایانه (بدون تصویر و جدول) ۲۰۹ص
قیمت : ۸٫۰۰۰ تومان

تعریف سیستم حمل و نقل
تعریف پایانه
۱-۳- پیرامون سفر
۱-۴-۱ نگاهی به گذشته
۱-۴-۲- وسایط نقلیه در قدیم
۱-۴-۳- بناهای سنتی خاص مسافرین
۱-۴-۴- تعریف کاروانسرا
۱-۴-۵- انواع کاروانسرا
۱-۵ – شیوه و نوع مسافران
۱-۶- کلیات سیستم حمل و نقل
۱-۷- طبقه بندی شیوه های حمل و نقل زمینی
۱-۸- تعاریف اصطلاحات سیستم حمل و نقل زمینی
۱-۸-۱- سرعت
۱-۸-۲-ظرفیت
۱-۸-۳- ترافیک
۱-۸-۴- طبقه بندی گذرگاهها
۱-۹- جایگاه حمل و نقل زمینی کشور در اقتصاد و وضعیت خاص استان
خراسان
۱-۱۰- پایانه مسافربری ( محل آشتی انسان و ماشین )
۱-۱۱- ضرورت مکانیابی برای احداث پایانه ها
۱-۱۲- زمینه های فرهنگی اجتماعی و اقتصادی طرح پایانه ها
۱-۱۳-نظر سنجی در مورد نحوه خدمات رسانی در پایانه ها
۱-۱۳-۱- رانندگان و مسافرین
۱-۱۳-۲-مسئولان ذیربط
۱-۱۳-۳- نتیجه گیری
فصل دوم مطالعات پایه
۲-۱-مطالعات عمومی استان خراسان
۲-۲- موقعیت و نقش فرامنطقه ای شهر مشهد
۲-۳- بررسی خصوصیات جغرافیایی شهر مشهد
۲-۴- بررسی عوامل اقلیمی شهر مشهد
۲-۹- دما و رطوبت هوا
۲-۴-۳- تابش آفتاب
۲-۴-۲- وزش باد
۲-۴-۴- پیشنهادات ماهانی
۲-۴-۵-خلاصه و نتیجه گیری اقلیم
۲-۵- مطالعات جمعیتی شهر مشهد
۲-۵-۱- تعداد جمعیت و میزان رشد آن
۲-۵-۲- تعداد زائر و مسافر و آثار جمعیتی آن
۲-۶- مطالعات اقتصادی شهر مشهد
عملکرد و نقش غالب شهر مشهد
۲-۷- بررسی تاریخی منطقه
۲-۸- مطالعات کالبدی شهر مشهد
۲-۸-۱-خصوصیات کالبدی شهر
۲-۸-۲- بررسی بافت شهری مشهد
عوامل شکل دهنده استخوان بندی شهر مشهد
۲-۹-۱- محورهای شاخص شهر مشهد
۲-۹-۲-نقاط شاخص شهر مشهد
۲-۱۰- بررسی استانداردهای طرح
۲-۱۰-۱-استاندارد جاده ها
۲-۱۰-۲- هندسه اتوبوس
۲-۱۰-۳- شیبهای جاده
۲-۱۱-آئین نامه های اجرائی پایانه و ضوابط بالا دست
۲-۱۱-۱- آئین نامه اول
۲-۱۱-۲-آئین نامه دوم
۲-۱۱-۳ – آئین نامه سوم
۲-۱۲-تصویب نامه طرح مکانیزاسیون فروش بلیط
طرح مکانیزاسیون فروش بلیط
۲-۱۳-وظایف پایانه ها
طرح پیشنهادی
فصل سوم مطالعات تطبیقی
۳-۱- بررسی نمونه هایی از پایانه های مسافربری در ایران
۳-۱-۱ ترمینال جنوب تهران
۳-۱-۲- ترمینال اردبیل
تفکیک حرکت پیاده و اتومبیل
تفکیک حرکت مسافر و حرکت اتوبوس
تفکیک فضاها در مجموعه
۳-۱-۳ – ترمینال تبریز
۳-۱-۴ -ترمینال کاوه
۳-۱-۵ – ترمینال جدید غرب
۳-۲-۱ – پایانه اتوبوس بندر نیویورک
۳-۲-۲ – طرح یک پایانه در مراکش
-۲-۳- مرکز اتوبوسرانی شهر نیویورک
۳-۲-۴- پایانه اتوبوس بین شهری نیویورک
۳-۲-۵- طرح یک ایستگاه اتوبوس بین شهری در کشور فنلاند
۳-۲-۶- ترمینال اتوبوس در هیلوا اسپانیا
۳-۲-۷- ترمینال اتوبوس گوتنبرگ سوئد
فصل چهارم مطالعات کالبدی
۴-۱- بررسی خصوصیات و ویژگیهای سایت
۴-۱-۱- معرفی اجمالی سایت
۴-۲- توجیه انتخاب مکان (انتخاب سایت )‌
۴-۱-۲- مشخصات سایت
۴-۳- بررسی مقیاس و شعاع عملکرد طرح ( حوزه نفوذ طرح )
۴-۴- بررسی دسترسیهای پایانه
۴-۵- بررسی تأثیرات احداث پایانه بر شبکه شهری
۴-۶-۱- پوشاندن کال امیر آباد و تعریض خیابان مجاور آن
۴-۶-۳- اجرای تقاطع غیر همسطح شهید عباسپور با صد متری کمربندی
۴-۶-۴- سیستم خیابانهای یک طرفه اطراف سایت و ورودی و خروجی ترمینال
۵-۱- بررسی تقاضای سفر پایانه راه ابریشم (شماره ۳)
۵-۱-۲- مسافرین خروجی به مقصد کشورهای آسیای میانه
۵-۱-۳- مسافرین خروجی به مقصد عتبات عالیات ‌
۵-۲- برآورد سفرها برای سال افق طرح
۵-۴-۲-تعداد سکوهای تخلیه مسافر
۵-۴-۳- تعیین تعداد فضای پارک سواری شخصی
۵-۴-۴- تعیین تعداد دفاتر تعاونی ها
۵-۴-۵- تعیین تعداد فضای پارک تاکسی ویژه پایانه
۶-۱-۱- مجموعه خروجی
۶-۱- دسته بندی عملکردهای پایانه و سطوح مورد نیاز
۶-۱-۲-مجموعه ورودی
۶-۱-۴- خدمات اتوبوس
۶-۱-۶- تأسیسات و ساختمانهای متفرقه
۶-۱-۵- پارکینگ ها
۶-۱-۷- کنترل
فصل هفتم طراحی
۷-۱- اصول و مبانی طراحی
۷-۱-۱- نظام حرکتی و دسترسی
-۱-۲-نظام فضایی کالبدی
سهم فضا و توده
مفصل بندی مجموعه
انعطاف پذیری
آرایش فضایی ـ کالبدی
۷-۱-۲-نظام عملکردی
۷-۲- برنامه ریزی طرح
۷-۲-۱-برنامه ریزی عملکردی
۷-۲-۲-برنامه ریزی سیرکولاسیون
۷-۲-۳-برنامه ریزی حجمی
ایجاد فضاهای متوالی
۷-۳-برخی از تکنیک های مورد استفاده در طراحی
جهت یابی
تنوع فضایی
باز و بسته نمودن فضاها
ظرفیت ادراک
ایجاد سایه روشن
درک محیط
ایجاد اختلاف سطح
ایجاد موانع در مسیرها
یکمرتبگی
محصوریت
عوامل مؤثر در محصوریت
برخی روشهای محصور کردن
استفاده از مظاهر معماری قدیم و جدید در کنار یکدیگر
۷-۴- اصول کارکردی و عملکردی ترمینال های مسافربری
۷-۵- ایده طراحی
۷-۶- آلترناتیوهای طراحی
۷-۶-۱- ترکیب شماره ۱
۷-۶-۳-ترکیب شماره ۳
۷-۶-۲- ترکیب شماره ۲
۷-۶-۴-ترکیب شماره ۴
منابع و مأخذ
مطالعات طراحی پایانه (بدون تصویر و جدول) ۲۰۹ص
قیمت : ۸٫۰۰۰ تومانرساله


مطالعات


طراحی


پایانه


(بدون


تصویر


و


جدول)


۲۰۹ص


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


,آنالیز سایت پایانه مسافربری ,ابعاد طراحی پایانه مسافربری ...

مطالعات طراحی پایانه (بدون تصویر و جدول) ۲۰۹ص مطالعات ترمینال ۱۱۴ص مطالعات پایانه مسافربری ۱۰۰ص

تعاونی های ترمینال کاوه

مطالعات طراحی پایانه (بدون تصویر و جدول) ۲۰۹ص. مطالعات طراحی پایانه (بدون تصویر و جدول) ۲۰۹ص قیمت : ۱۰٫۰۰۰ تومان فصل اول تعریف سیستم حمل و نقل تعریف پایانه ۱-۳- پیرامون سفر ۱-۴-۱ نگاهی به گذشته ۱-۴-۲- وسایط نقلیه در قدیم ۱-۴-۳ ...

مطالعات طراحي پايانه (بدون تصوير و جدول

مطالعات طراحي پايانه (بدون تصوير و جدول. ترمینال باربری بین المللی . طراحی پایانه مسافربری با عکس و تصویر و منابع و نمونه موردی و . مطالعات رساله طراحی فرودگاه. رساله کامل مجتمع خدمات رفاهی بین ...

مطالعات پایانه مسافربری اتوبوس بین شهری

مطالعات طراحي پايانه (بدون تصوير و جدول. ترمینال باربری بین المللی . طراحی پایانه مسافربری با عکس و تصویر و منابع و نمونه موردی و . مطالعات رساله طراحی فرودگاه. رساله کامل مجتمع خدمات رفاهی بین ...

,آنالیز سایت پایانه مسافربری ,ابعاد طراحی پایانه مسافربری ...

مطالعات طراحی پایانه (بدون تصویر و جدول) ۲۰۹ص مطالعات ترمینال ۱۱۴ص مطالعات پایانه مسافربری ۱۰۰ص

دانلود پروژه کامل و رساله طراحی پایانه های مسافری جاده ای ...

مقدمه هدف از تدوین این رساله، ساماندهی امور توسعه و طراحی پایانه مسافری جاد های در شهرستان ماکو از طریق ارائه معیارهای فنی بوده ، به طوری که بتوان مهندسان مشاور و دست اندرکاران ذیربط را در رسیدن به پاسخ سئوالهای زیر ...

رساله آماده معماری مطالعات آماده

مطالعات طراحی پایانه (بدون تصویر و جدول) ۲۰۹ص مطالعات ترمینال ۱۱۴ص مطالعات پایانه مسافربری ۱۰۰ص مطالعات پایانه مسافربری ۱۵۰ص مطالعات پ

,آنالیز سایت پایانه مسافربری ,ابعاد طراحی پایانه مسافربری ...

مطالعات طراحی پایانه (بدون تصویر و جدول) ۲۰۹ص مطالعات ترمینال ۱۱۴ص مطالعات پایانه مسافربری ۱۰۰ص

مطالعات طراحي پايانه (بدون تصوير و جدول) 209ص - تحقیقستان

مطالعات طراحی پایانه (بدون تصویر و جدول) ۲۰۹ص مطالعات و پایان نامه معماری 0 بازدید قیمت : ۱۰٫۰۰۰ تومان

مطالعات معماری,پایان نامه معماری,رساله معماری,نقشه معماری

مطالعات طراحی پایانه (بدون تصویر و جدول) ۲۰۹ص تاریخ : شنبه 05 مرداد 1392; مطالعات ترمینال ۱۱۴ص تاریخ : شنبه 05 مرداد 1392,سرانه مترمربع فرهنگی مذهبی ,سرانه هنرستان ,مبانی کامپیوتر سال دوم هنرستان هنرستان رشته کامپیوتر ,سر تاریخ ...

دانلود رایگان مطالعات خانه معمار

مطالعات طراحی پایانه (بدون تصویر و جدول) ۲۰۹ص مطالعات ترمینال ۱۱۴ص مطالعات پایانه مسافربری ۱۰۰ص

مطالعات طراحی پایانه (بدون تصویر و جدول) ۲۰۹ص

مطالعات طراحی پایانه (بدون تصویر و جدول) ۲۰۹ص تاریخ : شنبه 05 مرداد 1392; مطالعات ترمینال ۱۱۴ص تاریخ : شنبه 05 مرداد 1392,سرانه مترمربع فرهنگی مذهبی ,سرانه هنرستان ,مبانی کامپیوتر سال دوم هنرستان هنرستان رشته کامپیوتر ,سر تاریخ ...

دانلود رایگان مطالعات پایانه

مطالعات پایانه,پایان نامه پایانه,خرید رساله پایانه,خرید طرح نهایی پایانه,دانلود پایان نامه پایانه,دانلود پایان نامه معماری پایانه,دانلود رایگان پایان نامه پایانه,دانلود رایگان پایان نامه مطالعات پایانه,دانلود ...

مطالعات پایانه مسافربری اتوبوس بین شهری

مطالعات طراحي پايانه (بدون تصوير و جدول. ترمینال باربری بین المللی . طراحی پایانه مسافربری با عکس و تصویر و منابع و نمونه موردی و . مطالعات رساله طراحی فرودگاه. رساله کامل مجتمع خدمات رفاهی بین ...

مقاله عملکرد فیلتر فعال موازی چند سطحی برای کاربرد در شبکه هوشمند

دانلود تحقیق در مورد ایلات فارس

پروژه مورفولوژی و زراعت لوبیای معمولی

دانلود نمونه پروپوزال آماده رشته مديريت پروژه و ساخت

دانلود سوالات آزمون قضاوت با پاسخنامه

ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

دانلود پروژه بررسي رابطه پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي

دانلود پروژه بررسی شوآن فالون

دانلود پاورپوینت آسم در کودکان و تاثیر ورزش بر آن

‏تحقیق طرح اوليه كارخانه و مديريت ماده خام