دانلود رایگان


پروژه اصلاح عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي عروقي كرونر و استروك و بهبود آگاهي مردم - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پروژه اصلاح عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي عروقي كرونر و استروك و بهبود آگاهي مردم Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4

برنامه قلب سالم اصفهان :

برنامه مداخلاتي جامعه نگر براي پيشگيري و كنترل بيماريهاي قلبي عروقي طراحي ، روش اجرا و تجربيات نخست
نوشين محمدي فر (مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان ، مركز پزشكي امين ، خيابان ابن سينا ، اصفهان ، صندوق پستي 1184-81465) نضال صراف زادگان ، غلامحسين صدري ، حسين ملك افضلي ، شهناز شاهرخي ، حميد رضا طلوعي ، مسعود پور مقدس ، معصومه صادقي ، مرتضي رفيعي ، علي اكبر توسلي ، رويا كليشادي ، كتايون ربيعي ، منصور شهپريان ، نصرالله بشر دوست ، صديقه عسگري ، غلامعلي نادري ، حسن عليخاصي ، طاهره چنگيز ، عليرضا يوسفي ، فيروزه سجادي ، حسين ثمريان .

چكيده مقاله :
اين مطالعه يك برنامه مداخلاتي جامعه نگر با هدف اصلاح عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي عروقي كرونر و استروك و بهبود آگاهي ، نگرش و عملكرد مردم و كاركنان بهداشتي در رابطه با اين عوامل و همچنين راههاي پيشگيري از آنها ميباشد . اين مطالعه مداخله اي مشتمل بر سه مرحله است . مرحله اول شامل بررسي هاي مختلف در گروه بالغين ، اطفال ، كاركنان بهداشتي ، بيماران قلبي و استروك كه بصورت مقطعي انجام شد و در آن وضعيت موجود در شهرستان هاي اصفهان و نجف آباد (شهرستان هاي مورد مداخله) و اراك (شهرستان شاهد) در رابطه با KAP مردم (بالغين و كودكان) كاركنان بهداشتي و بيماران ، ميزان شيوع عوامل خطرساز ، شيوع بيماريهاي عروق كرونر و استروك و مورتاليته و موربيديته ناشي از اين بيماريها تعيين گرديد. كل نمونه‌ هاي مورد مطالعه 20800 نفر شامل 12600 نفر فرد سالم بالاي 19 سال ، 2000 كودك 6 تا 18 سال 2000 نفر والدين آنها و 500 نفر مسوولين و معلمين مدارس ، 1700 نفر كاركنان بهداشتي و 2000 بيمار قلبي و عروقي بود . براي جمع آوري اطلاعات در زمينه KAP از اين افراد ، پرسشنامه هايي كه اعتبار و روايي آن تاييد شده بود استفاده شد . شيوع عوامل خطر ساز نظير چربي هاي سرم ، ديابت ، پرفشاري خون ، و چاقي با معاينات باليني و پاراكلنيكي ، شيوع بيماريهاي قلبي با استفاده از پرسشنامه ROSE و كد مينه سوتا استاندارد شده ، شيوع استروك با استفاده از پرسشنامه ، بروز بيماريهاي قلبي و استروك از طريق پرسشنامه و موارد ثبت بيماريهاي قلبي و استروك با روش اجرا شده در مطالعه مونيكا تعيين گرديد. كليه اطلاعات پرسشنامه ها توسط افراد آموزش ديده بازبيني و پس از تاييد وارد كامپيوتر گرديد. از آنجا كه هدف برنامه ، پيشگيري از بيماريهاي قلبي و استروك مي باشد ، مداخلات از سال 1380 (سال دوم برنامه) در قالب 8 پروژه ، (زنان ، كودكان ، جوانان ، افراد در محل كار ، كاركنان بهداشتي ، بيماران و پروژه تغذيه و ورزش) در كل جامعه آغاز گرديد . اين مداخلات بر اساس نتايج پرسشنامه هايي بررسيهاي انجام شده در مرحله اول در حال انجام مي باشد . پس از 3-4 سال مداخلات ، در سال آخر برنامه (سال پنجم تا ششم) كليه بررسي هاي انجام شده در مرحله اول در سال 1384 در يك جمعيت تصادفي ديگر در شهرستانهاي مورد مداخله و شاهد تكرار مي گردد. البته در تمام مدت بررسي كليه افراد بالاي 35 سال مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. همچنين براي بررسي نحوه تاثير مداخلات ، هر سال يك مطالعه بر روي نمونه كوچك تصادفي انجام مي شود .

بررسي فراواني نسبي علائم مثبت و منفي در بيماران اسكيزوفرنياي مزمن اصفهان
دكتر غلامحسين احمد زاده (گروه روانپزشكي ، دانشكده پزشكي ، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان ، اصفهان) دكتر تقي كريم زاده
چكيده مقاله
مقدمه ‍: تقسيم بندي بيماران به دو گروه علائم مثبت و منفي تاثير چشمگيري بر پژوهشهاي روانپزشكي گذاشته است. با توجه به نقش عوامل فرهنگي و اجتماعي بر روي علائم بيماري مطالعه حاضر جهت بررسي اين علائم در بيماران اسكيزوفرن مزمن ايراني انجام شده است.
روشها : جمعيت آماري مورد مطالعه 200 بيمار مبتلا به اسكيزوفرني مزمن كه به صورت تصادفي ساده از بين بيماران سرپايي و بستري در مراكز روانپزشكي شهر اصفهان انتخاب شدند.
نتايج : بر اساس مشاهدات 54 درصد بيماران در زير گروه علائم مثبت و 46 درصد جزو گروه منفي بودند . شايعترين علائم شامل غير اجتماعي بودن ، لذت نبردن از زندگي ، بي ارادگي و بي تفاوتي ، هذيان و توهم بود.
بحث : نتايج مطالعه حاضر به ميزان فراواني با ساير مطالعات انجام شده در دنيا همخواني دارد ، ولي بيماران مورد مطالعه علائمي مانند پرخاشگري ، فقر كلام و هذيان هاي گزند و آسيب و حسادات را بيشتر و كندي عاطفي و توهم را كمتر از مطالعات مشابه نشان دادند .
واژه هاي كليدي : اسكيزوفرنيا , علائم مثبت و منفي ، روانپزشكي فرهنگي ، اصفهان .
غلظت سرب در موي سر كارگران معدن سرب نخلك و مقايسه آن با ساكنان روستاي محمديه نائين در اسفندماه 1379
دكتر نسترن ايزدي مود (گروه بيهوشي و مسمومين ، دانشكده پزشكي ، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان ، اصفهان.

E-mail : [email protected]
دكتر كامران منتظري ، دكتر نازيلا شاه منصوري
چكيده مقاله
مقدمه . مسموميت با سرب يكي از مشكلات اصلي در آلودگي محيط زيست است. تماس با سرب از طريق هوا ، آب ، خاك و غذا مي باشد. در بالغين بيشترين منبع آلوده كننده ، محيط كار است. اندازه گيري سرب مو به عنوان روشي غير تهاجمي و نسبتا ارزان توسط بسياري از محققين براي بررسي وضعيت سرب بافت هاي بدن انجام مي شود. از معادن مهم سرب ايران ، معدن سرب نخلك مي باشد. در اين مطالعه غلظت سرب موي سر كارگران معدن سرب نخلك با ساكنان روستاي محمديه نائين (شاهد) مقايسه شده است.
روشها. نوع مطالعه مشاهده‌اي مقطعي مي باشد. تعداد نمونه هاي مورد 25 و تعداد نمون هاي شاهد 26 نفر است كه هر دو به روش تصادفي انتخاب شدند. نمونه هاي موي سر پس از جمع آوري با دترژنت و سپس آب مقطر شستشو داده شد و به روش هضم مرطوب به صورت محلول در آمد . غلظت سرب هر نمونه توسط دستگاه جذب اتمي اندازه گيري و در دو گروه مقايسه شد.
نتايج . ميانگين غلظت سرب در گروه مورد ug/g 27.72 +- 43.52 و در گروه شاهد ug/g 43.3 +- 38.17 بود (0.001 p<) . بين سابقه كار و غلظت سرب مو در كارگران معدن سرب نخلك رابطه وجود داشت (0.8 = s 0.001 p<) . با كنترل سابقه كار ، بين سن و غلظت سرب مو رابطه وجود نداشت (0.05 p>) .
بحث. ميانگين غلظت سرب مو در كارگران معدن سرب نخلك بيشتر از ساكنان روستاي محمديه نائين است. كارگران معدن سرب علاوه بر دريافت سرب از طريق آلوده كننده هاي عمومي ، در محيط كار نيز در تماس مداوم با سرب مي باشند. با افزايش سابقه كار، مدت زماني كه كارگران در محيط مسموم قرار مي گيرند بيشتر شده و انتظار مي رود كه با افزايش سابقه كار در معدن ،‌غلظت سرب مو نيز افزايش داشته باشد.مقاله روش شناسي


مداخلات جمعيتي


بيماريهاي قلبي و عروقي


اصفهان


پيشگيري از بيماريهاي غير واگير


شيوع
معدن سرب


بهداشت حرفه اي


مسموميت با سرب


غلظت سرب مو


بهداشت محيطمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله اصلاح عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي عروقي كرونر ...

برنامه قلب سالم اصفهان :برنامه مداخلاتي جامعه نگر براي پيشگيري و كنترل بيماريهاي قلبيعروقي طراحي ، روش اجرا و تجربيات نخست نوشين محمدي فر (مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان ، مركز پزشكي امين ، خيابان ابن سينا ، اصفهان ...

تحقیق درباره اصلاح عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي عروقي كرونر ...

فایل ورد تحقیق درباره اصلاح عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي عروقي كرونر و استروك Variety of content about تحقیق درباره اصلاح عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي عروقي كرونر و استروك can only be viewed on our website. Direct sales of articles around the تحقیق درباره اصلاح ...

تحقیق درباره اصلاح عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي عروقي كرونر ...

بخشی از تحقیق درباره اصلاح عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي عروقي كرونر و استروك Receive new articles and updates about تحقیق درباره اصلاح عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي عروقي كرونر و استروك just by logging in to this site. جدید ترین نسخه فایل تحقیق درباره ...

SID.ir | برنامه قلب سالم اصفهان: برنامه مداخلاتي جامعه نگر ...

اين مطالعه يك برنامه مداخلاتي جامعه نگر با هدف اصلاح عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي عروقي كرونر و استروك و بهبود آگاهي، نگرش و عملكرد مردم و كاركنان بهداشتي در رابطه با اين عوامل و همچنين راههاي پيشگيري از آنها مي باشد .

تحقیق درباره اصلاح عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي عروقي كرونر ...

تحقیق درباره اصلاح عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي عروقي كرونر و استروك ↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓ فرمت فایل : word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحات :44 قسمتی از متن فایل دانلودی : چكيده مقاله : اين مطالعه ...

تحقیق درباره اصلاح عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي عروقي كرونر ...

تحقیق درباره اصلاح عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي عروقي كرونر و استروك ↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓ فرمت فایل : word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحات :44 قسمتی از متن فایل دانلودی : چكيده مقاله : اين مطالعه ...

دانلود مقاله اصلاح عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي عروقي كرونر ...

برنامه قلب سالم اصفهان :برنامه مداخلاتي جامعه نگر براي پيشگيري و كنترل بيماريهاي قلبيعروقي طراحي ، روش اجرا و تجربيات نخست نوشين محمدي فر (مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان ، مركز پزشكي امين ، خيابان ابن سينا ، اصفهان ...

اصلاح عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی كرونر و استروك و ...

اصلاح عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی كرونر و استروك و بهبود آگاهی ، نگرش و عملكرد مردم و كاركنان بهداشتی در رابطه با این عوامل دسته: پزشکی بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 24 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 41 اصلاح عوامل ...

تحقیق درباره اصلاح عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي عروقي كرونر ...

بخشی از تحقیق درباره اصلاح عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي عروقي كرونر و استروك Receive new articles and updates about تحقیق درباره اصلاح عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي عروقي كرونر و استروك just by logging in to this site. جدید ترین نسخه فایل تحقیق درباره ...

تحقیق درباره اصلاح عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي عروقي كرونر ...

تحقیق درباره اصلاح عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي عروقي كرونر و استروك ↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:44 قسمتی از متن فایل دانلودی:چكيده مقاله : اين مطالعه يك ...

تحقیق درباره اصلاح عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي عروقي كرونر ...

توضیحی درباره تحقیق درباره اصلاح عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي عروقي كرونر و استروك فروش اینترنتی مقالات طلایی با موضوع تحقیق درباره اصلاح عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي عروقي كرونر و استروك Attention!

تحقیق درباره اصلاح عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي عروقي كرونر ...

توضیح درباره علوم پزشکی خرید و پرداخت امن مقالات پیرامون تحقیق درباره اصلاح عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي عروقي كرونر و استروك Click to download Word file تحقیق درباره اصلاح عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي عروقي كرونر و استروك مطالب ...

پروژه اصلاح عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي عروقي كرونر و ...

پروژه اصلاح عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي عروقي كرونر و استروك و بهبود آگاهي مردم برنامه قلب سالم اصفهان : برنامه مداخلاتي جامعه نگر براي پيشگيري و كنترل بيماريهاي قلبيعروقي طراحي ، روش اجرا و تجربيات نخست

اصلاح عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی كرونر و استروك و ...

اصلاح عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی كرونر و استروك و بهبود آگاهی مردم,عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی كرونر و استروك و بهبود آگاهی مردم,بیماریهای قلبی عروقی,كرونر,مقاله ای در مورد اصلاح عوامل خطرساز بیماریهای ...

تحقیق درباره اصلاح عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي عروقي كرونر ...

تحقیق درباره اصلاح عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي عروقي كرونر و استروك ↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:44 قسمتی از متن فایل دانلودی:چكيده مقاله : اين مطالعه يك ...

استروك - filemarket.org

فایل مارکت فروشگاه خرید و فروش فايل پورتال دانلود مقاله، تحقیق، پایان نامه، پژوهش، پروژه,پاورپوينت,پروژه دانشگاهي,قالب,تم وردپرس

تحقیق درباره اصلاح عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي عروقي كرونر ...

بخشی از تحقیق درباره اصلاح عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي عروقي كرونر و استروك Receive new articles and updates about تحقیق درباره اصلاح عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي عروقي كرونر و استروك just by logging in to this site. جدید ترین نسخه فایل تحقیق درباره ...

اصلاح عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی كرونر و استروك و ...

اصلاح عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی كرونر و استروك و بهبود آگاهی ، نگرش و عملكرد مردم و كاركنان بهداشتی در رابطه با این عوامل دسته: پزشکی بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 24 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 41 اصلاح عوامل ...

مقدمه:

اين مطالعه يك برنامه مداخلاتي جامعه نگر با هدف اصلاح عوامل خطرساز بيماريهاي عروق كرونر و استروك و بهبود آگاهي، نگرش و عملكرد (KAP) Knowledge , Attitude and Practice مردم و پرسنل بهداشتي در رابطه با اين عوامل و ...

اصلاح عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی كرونر و استروك و ...

اصلاح عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی كرونر و استروك و بهبود آگاهی مردم,عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی كرونر و استروك و بهبود آگاهی مردم,بیماریهای قلبی عروقی,كرونر,مقاله ای در مورد اصلاح عوامل خطرساز بیماریهای ...

پروژه اصلاح عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي عروقي كرونر و ...

پروژه اصلاح عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي عروقي كرونر و استروك و بهبود آگاهي مردم برنامه قلب سالم اصفهان : برنامه مداخلاتي جامعه نگر براي پيشگيري و كنترل بيماريهاي قلبيعروقي طراحي ، روش اجرا و تجربيات نخست

مقدمه:

اين مطالعه يك برنامه مداخلاتي جامعه نگر با هدف اصلاح عوامل خطرساز بيماريهاي عروق كرونر و استروك و بهبود آگاهي، نگرش و عملكرد (KAP) Knowledge , Attitude and Practice مردم و پرسنل بهداشتي در رابطه با اين عوامل و ...

پروژه کارآفرینی تولید موز گلخانه ای

طرح کارافرینی پرورش گياهان گلخانه اي

پاورپوينت و word خرابكاري اموال عمومي

پروژه کارآفرینی تولید موز گلخانه ای

طرح کارافرینی پرورش گياهان گلخانه اي

چگونه می توانم یادگیری نماز را در دانش آموزانم تثبیت کنم؟

نقش بازاریابی در توسعه تجارت ایران

پایان نامه بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) بر صنعت بيمة كشور

نقش بازاریابی در توسعه تجارت ایران

دانلود پاورپوینت بررسی معماری خاک Power Point