دانلود رایگان


مقاله برنامه راهبردي سرمايه انسانيNSF - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مقاله برنامه راهبردي سرمايه انسانيNSF

فهرست

هدف

سيستم مديريت سرمايه انساني NSF

سرمايه انساني در طول قرن

نيروي كار NSF

اهداف سرمايه انساني NSF

برنامه نيروي كار NSF

برنامه توالي NSF

سرمايه گذاري در سيستم مديريت سرمايه انساني NSF

ضميمه A : تقويت سيستم مديريت سرمايه انساني NSF

ضميمه B : اطلاعات چهارچوب NSF

ضميمه C : نكات پاياني


هدف:

اين برنامه راهبردي سرمايه انساني يك چارچوب براي سيستم برنامه انساني بنياد علوم ملي(NSF) در خلال تشكيل مي دهد و بر روي استعداد و تعهد نيروي كار NSF جهت برآوردن وظايف اساسي ساخته شده است. اين برنامه كه جانشين برنامه مديريت سرمايه انساني 2003 شده است فاكتورهاي داخلي و خارجي را مشخص مي كند كه برنامه ريزي سرمايه انساني را شكل مي دهد و يك چارچوب جامع براي سياستها و شيوه ها ارائه مي دهد كه راهنمايي مي كند كه براي ملاقات با نيروكارمان نياز است و NSF را قادر مي سازد تا به عنوان يك سازمان برتري داشته باشد. برنامه، كه به دنبال آگاهي دادن به مديران NSF و كارمندان مشابه است، يك روش راهبردي است و هر دو در ارتباط با مشخص كردن رقابتهاي سرمايه انساني در برابر اصول، به علاوه اينكه چگونه برتري بجوييم براي اينكه سرزنده گي و توانايي هاي نيروي كار NSF را در تمام ترازها بيشينه كنيم كه از اهداف پيوسته برنامه و نيروي كار متمركز بيستر و برنامه ريزي متوالي استراتژي هاي عملي هيئت مديره منحصر به فرد NSF ترسيم شده است و اداره ها قادر خواهند بود تا به صورت سازماني گسترش و توسعه يابند به خصوص استراتژي هاي اجراي سرمايه انساني. برنامه به عنوان يك سند معيشت در نظر گرفته شده- كه تعبير محيط ها و نيازها را آنگونه كه بروز مي كنند تطبيق مي دهد.

سيستم مديريت سرمايه انساني NSF

بنياد علوم ملي نخستين آژانس فدرال است كه علوم اساس و تحقيقات مهندسي در حدود كشف در تمام زمينه ها، و آموزش علوم و مهندسي در تمامي مراحل حمايت مي كند. براي بيش از نيم قرن، سرمايه گذاريهاي NSF در علوم جديد نتيجه داده است و توليد كلاس جهاني علوم و نيروي كار مهندسي را فعال ساخته است. نوع آوريهاي براساس تكنولوژي را پرورش داده است و شكوفايي اقتصادي J.S. را نيرومند كرده است.

وظايف NSF
ترويج ترقي علم و پيشروي در سلامت ملي، شكوفايي، رفاه، حفظ كردن دفاع ملي (قانون NSF در 1950)


اهداف راهبردي NSF

اكتشاف: گسترش مزهاي دانايي، يادگيري: پيشرفت S&E نيروي كار و سواد علمي، تحقيقات زيربنايي: مساحت تجهيزات و تأسيسات پيشرفته، نظارت: تقويت برتري در تحقيقات S&E و آموزش

فاكتورهاي زيادي در موفقيت كلي NSF مؤثربوده اند اما هيچ يك بيشتر از نيروي كار كيفيت بالا نبودند. در دهه آينده در يك اقتصاد جهاني علم محور فزاينده، موفقيت پيوسته NSF و به طور غيرمستقيم دارائي هاي ايالات متحده، متكي به توانايي بنياد در عمل به نگرش كامل سرمايه انساني است.

نگرش سرمايه انساني

جذب، گسترش و حفظ يك تمايز، نيروي كه كلاس جهاني (در سطح جهاني) كه دائماً فرا مي گيرد و ظرفيت خود براي شكل دادن به آينده آژانس را گسترش مي دهد و پرورش يك فرهنگ از يكپارچگي و برتري كه خلاقيت و ابتكار عمل را تشويق مي كند و يك محيط زندگي كاري سلامت را ترويج مي دهد.

در پشتيباني از اين ديدگاه، NSF يك سيستم مديريت سرمايه انساني فراگير را ايجاد كرد كه با ارزشهاي هسته اي و مركزي آژانس سازگار است و منعكس كننده وظايف و اهداف راهبردي است و در مقصود خود شفاف است و در اجراي خود منعطف است. اين سيستم مديريت سرمايه انساني، منطبق شده و شكل گرفته با وظايف و اهداف راهبردي NSF است و شامل چهار مؤلفه مي باشد:

1)برنامه ريزي، اجرا و سنجش تحقيق كرر براي مديريت سرمايه انساني 2) يادگيري انفرادي و سازماني 3) زيربناي كيفيت بالا كه فعاليت هاي مديريت سرمايه انساني را پشتيباني مي كند 4) مسئوليت جمعي و فردي و جوابگويي.ارزش هاي هسته اي NSF

· پيش بيني ·اختصاص دادن به برتري ·فراگيري گسترده · قابل توضيح و جوابگو

چارچوب كه سيستم مديريت سرمايه انساني NSF را پشتيباني ميكند (نشان داده شده در زير) شامل اين ؟؟؟ و عناصر مي شود: نيروي كار، برنامه ريزي متوالي و اجراي استراتژي ها- استخدام، توسعه، نگهداري و فعاليتهاي انتقالي و تقويت زيربناي سرمايه انساني (براي مثال، پروسه هاي موثر سرمايه انساني، ابزارها و تكنولوژي ها) و ارزشيابي. شكل دادن اهداف سرمايه انساني NSF و اقدامات شامل:وظايف NSF و اهداف استراتژيك، گرداننده هاي داخلي و خارجي، و قضاوت ارزشيابي نيروي كار.

سرمايه انساني در طول قرن 21

در محل كار (Workspace) قرن 21، مديران و كارمندان در محيط كار ساخته شده توسط رقابت جهاني، صنعت متمركز بر دانش، يك نيروي كار متحرك، يك چرخه كار ، و تغييرات شتابدار تكنولوژي غرق شده اند. برنامه ريزي نيروي انساني NSF توسط تنوع گرداننده هاي داخلي و خارجي شكل داده شده است.

رقابت براي استعداد بالا: يا نوآوري براساس تكنولوژي كه رشد اقتصادي را تحريك مي كند، كشورها و سازمانها شديداً براي كاركننان به صورت اصلي و فني تربيت يافته تلاش و رقابت مي كنند. وقتي كه به دنبال پرسنل تازه كه در صف جلوي تحقيقات و آموزش علمي و مهندسي كار مي كنند هستيد، NSF؛ بالاترين پرداخت كننده هاي كمپاني هاي بخش خصوصي و انستيتوهاي آكادميك به خوبي ديگر آژانس هاي دولتي رقابت مي كند. NSF با رقابت مشابه براي بهترين متبحرين در زمينه هاي اصلي خاص مانند مديريت مالي، قانون و فناوري اطلاعات مواجه است. ديگر فاكتورها كه با رقابت كردن NSF به عنوان يك استخدام كننده برخورد مي كند شامل اين موارد است: هزينه مسكن و زندگي در منطقه واشنگتن (Washington D.C)، ادراكات خارجي ها از كار كردن در يك آژانس دولتي، دوره خدمت حرفه اي دوگانه خانواده ها و ازدواج و تعيين شغل و نشريات متعادل كردن زندگي كاري.

نيروي كار پويا: مانند يك سازمان دانش محور NSF يك نيروي تربيت شده براي مديريت تحقيقات علمي جلودار، آموزش و هزينه هاي زيربنايي و پروسه بازبيني شايسته مطابق يك محيط پويا، سراسر علمي و مهندسي نياز دارد. براي برآوردن اين امر، NSF نيروي كار خويش را براي ادغام دائمي و موقت مؤثر كاركنان سازماندهي كرده است. كاركنان دائمي NSF دانايي وسيع و عميق را در زمينه هاي مخصوص به خود (علمي يا اصولي) به خوبي و مستمر براي فعاليتهاي پايه گذاري شده بر تجربه هاي دراز مدت، مهيا مي كنند. كاركنان چرخشي موقت بنياد را با بينش هاي به روز در مورد مرزهاي علوم و مهندسي و ديدگاههاي تازه برمي انگيزند.

نيازهاي اجتماعي تحقيقات علمي U.S. مادامي كه كادر كاركنان گردشي توانايي ممتاز براي NSF به حساب مي آيند، چرخه پيوسته كاركنان رقابتهاي منحصر به فرد برنامه ريزي سرمايه انساني را نشان مي دهد- مانند اطمينان بدون نقص گذار و انتقال دسترسي به كاركنان – مخصوصاً براي جايگاههاي در تراز مدير؛ حفظ اطلاعات حياتي سازمان؛ و فعال كردن همانند سازي مؤثر كار. برنايه ريزي سرمايه انساني NSF را در مواجه مناسب با تعادل كاركنان هميشه چرخشي كمك مي كند.مقاله برنامه راهبردي سرمايه انسانيNSF


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


برنامه راهبردي سرمايه انساني NSF

فایل مارکت فروشگاه خرید و فروش فايل پورتال دانلود مقاله، تحقیق، پایان نامه، پژوهش، پروژه,پاورپوينت,پروژه دانشگاهي,قالب,تم وردپرس . فایل مارکت; علوم انسانی. اقتصاد; تاریخ و ادبیات; تربیت بدنی; جغرافیا; حسابداری; حقوق; مدی

برنامه هاي راهبردي طراحي و استقرار مديريت دانش

اين مقاله برنامه هاي راهبردي استقرار نظام مديريت دانش را مورد بررسي قرار مي دهد. هدف اين برنامه ريزي شناسايي منابع دانش و راهکارهاي توليد و تحول در دانش و نحوة بهره گيري از آن است تا امکان تداوم اجراي آن ميسر شود. عوامل ...

تحقیق در مورد برنامه راهبردي سرمايه انساني NSF | god29 | 1370

تحقیق در مورد برنامه راهبردي سرمايه انساني NSF لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 25 صفحه قسمتی از متن .doc : برنامه راهبردي سرمايه انساني NSF فهرست هدف سيستم

SID.ir | تحليلي راهبردي بر اثر سرمايه انساني در رشد بهره ...

تحليلي راهبردي بر اثر سرمايه انساني در رشد بهره وري نيروي کار : نویسندگان: آدرس: چکیده: هدف از ارائه اين مقاله، بررسي اثر سرمايه انساني بر رشد بهره وري نيروي کار در اقتصاد ايران طي سه دهه گذشته مي باشد. به نظر مي رسد الگوي ...

عنوان مقاله: ديدگاه پوياي برنامه راهبردي

اين ديدگاه مبني بر بازرگان بودن براي سرمايه گذاران منفرد، تمامي فعاليتهاي شرکت جونز را از سال 1980 تاکنون هدايت کرده است .همچنين اين ديدگاه ، برنامه راهبردي موفق فعلي شرکت را شکل داده است . برخي ويژگيهاي اين شرکت عبارتند از:

فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی

تدوین ایده‌ها و نظریه‌های راهبردی با آموزه‌های پژوهشی مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی؛ تدوین و توسعه مدل‌ها و الگوهای راهبردی در قلمروهای فعالیتی مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی؛ تدوین و توسعه ساختار، سازوکارها و فرای

تحقیق در مورد برنامه راهبردي سرمايه انساني NSF | god29 | 1370

تحقیق در مورد برنامه راهبردي سرمايه انساني NSF لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 25 صفحه قسمتی از متن .doc : برنامه راهبردي سرمايه انساني NSF فهرست هدف سيستم

عنوان مقاله: ديدگاه پوياي برنامه راهبردي

اين ديدگاه مبني بر بازرگان بودن براي سرمايه گذاران منفرد، تمامي فعاليتهاي شرکت جونز را از سال 1980 تاکنون هدايت کرده است .همچنين اين ديدگاه ، برنامه راهبردي موفق فعلي شرکت را شکل داده است . برخي ويژگيهاي اين شرکت عبارتند از:

تحقیق برنامه راهبردي سرمايه انساني NSF

تحقیق برنامه راهبردي سرمايه انساني nsf هدف: اين برنامه راهبردي سرمايه انساني يك چارچوب براي سيستم برنامه انساني بنياد علوم ملي(nsf) در خلال تشكيل مي دهد و

فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی

تدوین ایده‌ها و نظریه‌های راهبردی با آموزه‌های پژوهشی مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی؛ تدوین و توسعه مدل‌ها و الگوهای راهبردی در قلمروهای فعالیتی مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی؛ تدوین و توسعه ساختار، سازوکارها و فرای

تحقیق در مورد برنامه راهبردي سرمايه انساني NSF | god29 | 1370

تحقیق در مورد برنامه راهبردي سرمايه انساني NSF لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 25 صفحه قسمتی از متن .doc : برنامه راهبردي سرمايه انساني NSF فهرست هدف سيستم

عنوان مقاله: برنامه ريزي منابع انساني با رويکردي استراتژيک

عنوان مقاله: برنامه ريزي منابع انساني با رويکردي استراتژيک . پنجشنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۸۹ ساعت 18:15. مولف/مترجم: احمدرضا طالبيان موضوع: مديريت منابع انساني / برنامه ريزي راهبردي سال انتشار(ميلادي): 2003 وضعيت: تمام متن ...

فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی

تدوین ایده‌ها و نظریه‌های راهبردی با آموزه‌های پژوهشی مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی؛ تدوین و توسعه مدل‌ها و الگوهای راهبردی در قلمروهای فعالیتی مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی؛ تدوین و توسعه ساختار، سازوکارها و فرای

برنامه راهبردي سرمايه انساني NSF | پرشین مقاله

این برنامه راهبردی سرمایه انسانی یک چارچوب برای سیستم برنامه انسانی بنیاد علوم ملی(nsf) در خلال تشکیل می دهد و بر روی استعداد و تعهد نیروی کار nsf جهت برآوردن وظایف اساسی ساخته شده است. این برنامه که جانشین برنامه مدیریت ...

برنامه هاي راهبردي طراحي و استقرار مديريت دانش

اين مقاله برنامه هاي راهبردي استقرار نظام مديريت دانش را مورد بررسي قرار مي دهد. هدف اين برنامه ريزي شناسايي منابع دانش و راهکارهاي توليد و تحول در دانش و نحوة بهره گيري از آن است تا امکان تداوم اجراي آن ميسر شود. عوامل ...

SID.ir | تحليلي راهبردي بر اثر سرمايه انساني در رشد بهره ...

تحليلي راهبردي بر اثر سرمايه انساني در رشد بهره وري نيروي کار : نویسندگان: آدرس: چکیده: هدف از ارائه اين مقاله، بررسي اثر سرمايه انساني بر رشد بهره وري نيروي کار در اقتصاد ايران طي سه دهه گذشته مي باشد. به نظر مي رسد الگوي ...

مقاله تعريف و كاركرد سوبسيد

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل صنعت

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل صنعت

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید بتن سبک (واتیونگ – هبل – سیلیکا)

پایان نامه کارشناسی کامپیوتر رمزنگاری توسط سیستم های فرکتال و کیاس

دانلود تحقیق منشات خاقانی 103 ص

پروژه بررسی استراتژي توليد: چگونه به كلاس جهاني مي رسد؟

دانلود پاورپویینت شرکت و استراتژی بازاریابی

طرح کارآفرینی طراحی سردخانه عمومی شهر طبس

پروژه تمرینات ورزشی و مداخله‌ایمنی در میکرومحیط سرطان پستان