دانلود رایگان


سيستم حقوق و دستمزد اداره برق شرق گرگان - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان سيستم حقوق و دستمزد اداره برق شرق گرگانآدرس محل كارآموزي: 4
تاريخچه برق در استان گلستان: 5
تعداد پرسنل: 7
نرم افزار مالي: 8
نمودار سازماني: 9
واحد هاي محل كارآموزي: 10
بررسی سیستم حقوق و دستمزد 12
ساعت كار اضافه كاري 14
تنظيم ليست حقوق و دستمزد : 15
ماليات حقوق و دستمزد : 16
قرار داد بيمه درمان كاركنان صنعت آب و برق كشور (وزارت نيرو) 21
نحوه استخدام : 25
حسابداری خاص: 28
چند نمونه از ثبت اسناد حسابداری: 32
چند نمونه از کدهای کل و معین: 35
نتيجه گيري: 39
منابع: 40
پيوست 41مقدمه:
حسابداري با توجه به پيچيدگي هاي جهان كنوني و رشد سريع و سرسام آور اقتصاد و رخنه ي آن بر تمام ارگانهاي جامعه و رقابتي كه اين رشد در جهت وفق با آن ايجاد مي كند مديران را بر آن مي دارد كه با در دست داشتن اطلاعات و آمارهاي صحيح در بازار و اقيانوس پر تلاطم رقابتها ، كشتي سازمان و شركت را به كرانه آرام و قابل اتكا با تكيه بر آمار و ارقام راهبري به ساحل مراد برسانند.
در سازمانها و شركتهاي دولتي به خصوص در وضعيت كنوني كه ارگانهاي دولتي به سوي خصوصي گري و بازار رقابتي كشانده مي شوند و باي بر اساس تلاش و كوشش اعتبارات و سرمايه خود به فعاليتشان ادامه دهند ، اين امر و توجه خاص به امور حسابداري و مالي و آمارهاي مكتسبه آن از هم مشغوليات فكري مديران خواهند بود لذا برا اينكه اين اطلاعات به صورت صحيح و كامل و درست در اختيار قرار گيرد وجود حسابداران خبره و افرادي كه قادر به تجزيه و تحليل باشند
مهمترين ركن از اركان اين تفكر بوده و از جايگاه ويژه اي برخوردار است و از آنجائيكه آموزش ضمن خدمت مي تواند علم جديد را با تجربه قديم تلفيق و دانش پژوهان را به سوي دنياي علمي سوق داده و راهبري نموده و مديران شركت و حتي جامعه را در دستيابي به آرمانها و اهداف استراتژيك و بلند مدت كمك و ياري دهد و با توجه به اينكه در هر رده شغلي ، شاغل بايد از اطلاعات كافي برخوردار بوده و با آگاهي آن را بپذيرد داشتن روحيه و مطالعه جو پيگير و تحليل گرايانه بسيار مهم بوده و شاغل مي تواند بر كارايي شغل بيفزايد.


فصل اول


آدرس محل كارآموزي:
گرگان خيابان شاليكوبي پاسا‍‍‍ژ صدرا طبقه ي 5.شركت صاعقه الكتريك


تاريخچه برق در استان گلستان:
تا قبل از سال 1307 از نيروي برق در سطح استان خبري نبود و تامين روشنايي از طريق سنتي و با استفاده از روغن و نفت صورت مي گرفت.
در آن سال توسط مرحوم فلسفي و شركا نخستين مولد ديزلي برق با قدرت 150 كيلو وات در شهر گرگان نصب و راه اندازي شد . سپس در ساير شهرها با بهره برداري از واحدهاي مشابه تأمين برق انجام مي شد كه تكافوي نياز مشتركين را همه ساعات شبانه روز نمي نمود . و بعضاً در پاره ايي از ساعات به تأمين برق مي پرداخت در سالهاي دهه 2 حضور بخش خصوصي در صنعت برق استان كم رنگ شد و رفته و رفته شهرداريها عهده دار توليد و توزيع برق در نقاط زير پوشش خود شدند در سالهاي دهه3 كار نوسازي شبكه هاي برق با نصب مولدهاي پر قدرت تر صورت پذيرفت . اين وضع تا تشكيل وزارت آب و برق ادامه داشت و در سال 1343 در اجراي بند(ه) و (و) ماده 1 و 3 قانون تاسيسات وزارت آب و برق كه بعدا به وزارت نيرو تغيير نام داد اساسنامه شركتهاي برق منطقه اي برق منطقه اي به تصويب مجلس رسيده و جهت اجرا به هيئت دولت ابلاغ كه شركت برق منطقه اي مازندران (كه انتقال گلستان هم بخشي از آن بوده ) از سال 1345 آغاز به كار نمود . با شكل گيري اين شركت تحويل گيري تدريجي برق شهرها از شهر داري و بخش خصوصي آغاز و تحولات چشمگيري در صنعت برق منطقه اي به وجود آمد . در سال 1346 خط فشار قوي 230 كيلو واتي تهران – گرگان 63 كيلو وات از شهر گنبد در استان گلستان تا نوشهر در غرب مازندران به طول 370 كيلو متر و در مسيرهاي شهرهاي بين راه ايجاد و در همه اين شهر ها پيت هاي ترانسفورماتور 20/63 كيلو واتي احداث شد برق همه آن ها تا مين گرديد . از سال 1346 برق مازندران و گلستان به شبكه سراسري پيوست . از آنجا كه شرايط اقليمي ايجاب مي نمود برق رساني به روستاهاي محدوده استان گلستان آسانتر و زودتر از ساير نقاط كشور انجام گرفت و اين به خاطر نزديكي و پيوستگي مناطق به يكديگر بود. در سال 1349 با احداث 3000 متر شبكه توزيع و نصب يك دستگاه ترانسفورماتور به قدرت 50 كيلو وات آمپر روستاي اوزينه در شهر گرگان و در سال بعد با احداث 6350 متر شبكه توزيع نيروي و نصب يك دستگاه ترانسفورماتور به قدرت 160 كيلو آمپر روستاي ولاغوز واقع در شهرستان كردكوي برقرار گرديدند. تعداد آبادي هاي برقدار استان در سال 57 به 316 و در سال تاسيس شركت(1476) به 896 روستا رسيد از سال 1371 در راستاي سياستگذاري هار جديد دولت مبني بر كوچك كردن حجم دولت و برونسپاري و خصوصي سازي قسمتي از فعاليت هاي دولتي شرمت توزيع نيرو به وجود آمدند.
شركت توزيع برق استان گلستان در راستاي اهداف وزارت نيرو و پس از تاسيس اين استان در تاريخ 26/9/76 از شركت توزيع برق مازندران منفك گرديد و از 1/1/77 به صورت رسمي آغاز به فعاليت نمود و تا كنون مسئوليت سرويس دهي و خدمات رساني به متقاضيان و مشتركين برق استان و بهره برداري از تاسيسات و شبكه هاي توزيع موجود و توسعه بهينه سازي آنها را بر عهده دارد.
تعداد پرسنل:
شرح تعداد
مدیریت 1
قسمت حسابداری 2
قسمت اداری 2
قسمت فنی 5

بررسی سیستم حقوق و دستمزد
حقوق و دستمزد:

دايره حسابداري حقوق و دستمزد :
وظيفه اين دايره تهيه و تنظيم ليست حقوق و دستمزد
و تعيين مبلغ ناخالص و خالص حقوق و دستمزد است همچنين اين دايره بر مبناي اطلاعاتي كه از دواير ديگر دريافت داشته است وظيفه طبقه بندي ليست حقوق دستمزد را بر حسب نوع كار دواير مراحل تهيه توليد بر عهده دارد. مدرك حقوق دستمزد هر يك از كاركنان در اين دايره نگهداري مي شود. طبقه بندي هزينه حقوق و دستمزد با استفاده از كارتهاي اتفاقات كار به منظور تفكيك و تخصيص هزينه حقوق و دستمزد مستقيم به هر يك از سفارشات دواير و مراحل مختلف توليد و دستمزد غير مستقيم در گروه هزينه هاي سربار انجام مي شود.
اطلاعات لازم براي محاسبه حقوق و دستمزد :
براي محاسبه حقوق و دستمزد بايد اطلاعات و عوامل ليست حقوق و دستمزد را شناخت و علاوه بر آن از قوانين و مقررات مربوط (كار و بيمه اجتماعي – ماليات و...)اطلاع كافي داشت .

برخي اطلاعات مربوط به دستمزد ، شامل :
مدت كاركرد ، حقوق پايه ، اضافه كاري ، حق نوبت كاري ، مرخصي استحقاقي ،پاداش كار آموزي و اوقات تلف شده ،طرحهاي تشويقي ،‌ حق بيمه هاي اجتماعي ، سهم كارفرما بيمه عمر ، بيمه حوادث ناشي از كار و هزينه هاي رفاهي كارگران مي باشد كه شرح مختصري در مورد بعضي از آنها داده مي شود .


حقوق پايه :
حقوقي است كه با رعايت قانون كار (براي كارگران رسمي ) و يا به وسيله عقد قراردادي كه مغاير كار نباشد (براي كارگران قراردادي) براي انجام يك ساعت كار يا توليد يك محصول تعيين و به صورت ساعتي ، روزانه ، هفتگي و معمولا ماهانه پرداخت مي شود . در صورتي كه مزد كارگر بر اساس تعداد توليد و بدون توجه به ساعت كار كرد ( پارچه كاري )محاسبه پرداخت شود ، اصطلاحا آن را كار آموز گويند.
توجه:
دستمزد روزانه كارگر نبايد از حداقل دستمزد تعيين شده در قانون كار كمتر باشد .

ساعت كار عادي :
مطابق ماده 51 قانون كار ساعت كار عادي ،‌مدت زماني است كه كارگر ، نيروي و يا دقت خود را به منظور انجام كار در اختيار كارفرما قرار مي دهد . به غير از موارد كه در اين قانون مستثني شده است ساعت كار كارگران در شبانه روز نبايد از 8 ساعت تجاوز نمايد به موجب تبصره 1 و ماده 51 قانون كار در اختيار كارفرما با توافق كارگران نماينده يا نمايندگان قانوني آنان ، مي توان ساعت كار را در بعضي از روزهاي هفته كمتر از ميزان مقرر و در ديگر روزها اضافه بر اين ميزان تعيين كند به شرط آنكه مجموع ساعت هر هفته از 44 ساعت تجاوز نكند.ساعت كار اضافه كاري
مطابق قانون كار ، اضافه كاري بايد تابع شرايط زير باشد:
الف : موافقت كارگر
ب :‌پرداخت 40 % اضافه بر مزد هر ساعت كار عادي
پ : ساعت كار ا ضافي نبايد كمتر از 4 ساعت تجاوز نمايد ، مگر در موارد خاص با توافق طرفين.
ت : روز جمعه ،‌روز تعطيل هفتگي كارگران با استفاده از مزد مي باشد . كارگراني كه به هر عنوان روز جمعه كار كنند ، در مقابل عدم استفاده از تعطيل روز جمعه 40% اضافه بر مزد دريافت خواهند كرد.
مطابق قانون كار از ساعت 6 بامداد تا ساعت 22 روز كار و از ساعت 22 تا 6 بامداد روز بعد شب كار محسوب مي شود .
اگر قسمتي كار در روز و قسمتي در شب انجام شود . كار مختلط محسوب مي گردد كه مطابق قانون به آن قسمتي از كار به آن قسمت از كار كه در شب انجام مي شود 35% مزد ، اضافه بر مزد ساعت كار عادي تعلق مي گيرد . مشروط بر اين كه كارگر نوبت كار نباشد . به موجب ماده 61 قانون كار ، ارجاعي اضافي به كارگراني كه كار شبانه يا كارهاي خطرناك و سخت و زيان آور انجام مي دهند ، ممنوع است .
نوبت كاري :
در بسياري از واحدهاي توليدي ، به دلايل مختلف ، كارگران به صورت نوبتي كار مي كنند . مطابق ماده 55 قانون كار ، كار نوبتي عبارت است از كاري كه در طول ماده گردش به نحوي كه نوبتهاي آن در صبح يا عصر يا شب واقع مي شود . به كارگري كه در طول ماه به طور نوبتي كار مي كند ، اگر نوبت كارش در صبح و عصر واقع مي شود 10 % و چنانچه نوبتهاي آن در صبح و شب قرار گيرد 15% و در صورتي كه نوبت كار در صبح و شب و يا عصر و شب 5/22 % علاوه بر دستمزد عادي به عنوان فوق العاده نوبت كاري پرداخت خواهد شد.


تنظيم ليست حقوق و دستمزد :
دايره حسابداري معمولا در پايان هر پانزده روز و يا در پايان هر ماه تهيه ليست حقوق و دستمزد كاركنان براي همان مدت اقدام مي نمايد . ليست حقوق و دستمزد از قسمتهاي مختلفي تشكيل شده است كه هر قسمت بر اساس قانون كار و با توجه به اطلاعات گرد آوري شده از دايره كارگزيني ، دايره حضور غياب دايره ثبت اوقات كار و كارتهاي مربوط ، همچنين قراردادهاي كه با كارفرما با كارگران منعقد نموده تكميل مي گردد . ليست حقوق و دستمزد داراي قسمتهايي به منظور درج دستمزد كار عادي ، اضافه كاري ، نوبت كاري ، شب كاري ، دستمزد ايام مرخصي و تعطيلات رسمي ، فوق العاده ها (حق اولاد ، حق مسكن ، خوار و بار ، كمكهاي غير نقدي و حق اياب و ذهاب ، جمع حقوق و مزايا ، كسور مربوط به دستمزد و دستمزد استاندارد نيست و به نحوه فعاليت مؤسسه توليدي و قراردادهاي منعقد شده بين كارگران و كارفرما بستگي دارد .


نرم افزار مالي:

نرم افزار شايگان استفاده نموده ايم

سيستم


حقوق


و


دستمزد


اداره


برق


شرق


گرگان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود گزارش کارورزی حسابداري سيستم انبارداري اداره برق ...

دانلود گزارش کارآموزی حسابداري سيستم انبارداري و سيستم حقوق و دستمزد اداره برق این پروژه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان گزارش کارورزی میباشد

خدمات الکترونیک (میز خدمت) » شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت. گرگان-خیابان ولیعصر عج- عدالت 23- شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان- شماره تماس: 01732252005-شماره فاکس:01732255650-01732255640-کد پستی:4917747911

شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

سال 98: رونق تولید کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان می باشد. طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت گرگان-خیابان ولیعصر عج- عدالت 23- شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان- شماره تماس: 01732252005 ...

خدمات الکترونیک (میز خدمت) » شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت. گرگان-خیابان ولیعصر عج- عدالت 23- شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان- شماره تماس: 01732252005-شماره فاکس:01732255650-01732255640-کد پستی:4917747911

پرتال جدید مرکز تهران شرق 98

برنامه حضور همکاران اداره آموزش و امتحانات از تاریخ 16 فروردین لغایت 20 فروردین 1398/12/20 سه‌شنبه . قابل توجه دانشجویان محترم. برنامه حضور همکاران آموزش از تاریخ 17 اسفند لغایت 27 اسفند . 1398/12/14 چهارشنبه. قابل توجه کلیه دانشجوی�

گزارش کارآموزی رشته برق اصلاح سیستم برق و سیم کشی – cza450

گزارش کارآموزی رشته برق اصلاح سیستم برق و سیم کشی در 27 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc فهرست مطالب. مقدمه پارامترهاي مهم در طراحي پست و انتخاب تجهيزات هماهنگي عايقي شن و شينه بندي فواصل زمين كردن نقطه نوترال و سيستم زمين ...

گزارش کارآموزی حسابداری سیستم های حقوق و دستمزد در اداره ...

گزارش کارآموزی حسابداری سیستم های حقوق و دستمزد در اداره کار و امور اجتماعی در 53 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc . پیشگفتار : در طول دوره کارآموزی در اداره کار و امور اجتماعی استان قزوین ، با سیستم های حقوق و دستمزد در ادا�

پرتال جدید مرکز تهران شرق 98

برنامه حضور همکاران اداره آموزش و امتحانات از تاریخ 16 فروردین لغایت 20 فروردین 1398/12/20 سه‌شنبه . قابل توجه دانشجویان محترم. برنامه حضور همکاران آموزش از تاریخ 17 اسفند لغایت 27 اسفند . 1398/12/14 چهارشنبه. قابل توجه کلیه دانشجوی�

مقاله سيستم حقوق و دستمزد آموزش و پرورش - همکاری در فروش فایل

مقاله سيستم حقوق و دستمزد آموزش و پرورش بسياري از صاحب نظران، علوم اداري و مديريت بر اين باورند كه نخستين و نهايي‌ترين هدف افراد از پذيرش شغل برخورداري مادي

دانلود گزارش کارورزی حسابداري سيستم انبارداري اداره برق ...

گزارش كارآموزي سيستم حقوق و انبارداري اداره برق,دانلود گزارش کارآموزی,word,گزارش کارورزی,حسابداري,سيستم انبارداري,سيستم حقوق و دستمزد,اداره برق,حسابداری نرم افزار شايگان,کاراموزی اداره برق,کاراموزی نرم افزار شايگان ...

دفترچه تماس » شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

سال 98: رونق تولید کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان می باشد. طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت گرگان-خیابان ولیعصر عج- عدالت 23- شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان- شماره تماس: 01732252005 ...

گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه ...

گزارش کارآموزی برق و الكترونیك در اداره برق كرمانشاه در 41 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc فهرست مطالب. فصل اول : مقدمه تاريخچه صنعت برق فلسفه وجود پستهاي فشار قوي سيستم قدرت پست

خدمات الکترونیک (میز خدمت) » شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت. گرگان-خیابان ولیعصر عج- عدالت 23- شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان- شماره تماس: 01732252005-شماره فاکس:01732255650-01732255640-کد پستی:4917747911

دفترچه تماس » شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

سال 98: رونق تولید کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان می باشد. طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت گرگان-خیابان ولیعصر عج- عدالت 23- شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان- شماره تماس: 01732252005 ...

دفترچه تماس » شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

سال 98: رونق تولید کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان می باشد. طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت گرگان-خیابان ولیعصر عج- عدالت 23- شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان- شماره تماس: 01732252005 ...

سيستم حقوق و دستمزد آموزش و پرورش | حسابداری

پروژه مالي سيستم حقوق و دستمزد آموزش و پرورش. مقدمه: بسیاری از صاحب نظران، علوم اداری و مدیریت بر این باورند که نخستین و نهایی‌ترین هدف افراد از پذیرش شغل برخورداری مادی او به زبان رایج دریافت حقوق و دستمزد است.

شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

سال 98: رونق تولید کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان می باشد. طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت گرگان-خیابان ولیعصر عج- عدالت 23- شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان- شماره تماس: 01732252005 ...

سيستم حقوق و دستمزد آموزش و پرورش | حسابداری

پروژه مالي سيستم حقوق و دستمزد آموزش و پرورش. مقدمه: بسیاری از صاحب نظران، علوم اداری و مدیریت بر این باورند که نخستین و نهایی‌ترین هدف افراد از پذیرش شغل برخورداری مادی او به زبان رایج دریافت حقوق و دستمزد است.

شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

سال 98: رونق تولید کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان می باشد. طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت گرگان-خیابان ولیعصر عج- عدالت 23- شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان- شماره تماس: 01732252005 ...

دفترچه تماس » شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

سال 98: رونق تولید کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان می باشد. طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت گرگان-خیابان ولیعصر عج- عدالت 23- شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان- شماره تماس: 01732252005 ...

دانلود گزارشکار کارگاه اتومکانیک

دانلود تحقیق در مورد مختار ثقفي

پروژه ویژگی‌های آثار دیوید هاکنی طراح و نقاش معاصر انگلیسی

پروژه تعریف از شبکه های کامپیوتری و مراحل نصب

دانلود نمونه پروپوزال آماده رشته برق

دانلود پاورپوینت بررسی کودکان کاردانلود تحقیق بررسی عقب ماندگى هوشى

دانلود ترجمه مقاله حسابرسي بر مبناي خط Risk Based Auditing

مبانی نظری وپیشینه تحقیق بهره وری