دانلود رایگان


كارتحقيقي موجبات ارث و طبقات مختلفة وراث - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان كارتحقيقي موجبات ارث و طبقات مختلفة وراثمقدمه
فصل اول : كليات پژوهش
1-1 طرح مسئله
2-1 هدف و اهميت پژوهش
3-1 پيشينه پژوهش
4-1 سؤالات اصلي
5-1 سؤالات فرعي
6-1 فرضيه پژوهش
7-1 متغييرهاي پژوهش
8-1 روش پژوهش
9-1 مفاهيم كليدي
10-1 روش سازماندهي پژوهش
فصل دوم : خصوصيات ارث و طبقات مختلفة وراث
1-1 نسب در ارث
2-1 طبقات ارث
3-1 سبب در ارث
4-1 اجتماع موجبات متعدده
فصل سوم : شرايط ارث
1-1 موت مورث
2-1 وجود وارث
3-1 وجود تركه براي متوفي
فصل چهارم : موانع ارث
1-1 قتل
2-1 لعان
3-1 كفر
نتيجه گيري


مقدمه :
ارث كه در واقع آن را انتقال مهتري گويند بدين صورت است كه : «دراثر فوت مالك بدون اراده و اختيار اوتر كه به اشخاص معيني منتقل مي‌گردد.»
بدين جهت آن را انتقال مهتري گويند.
يكي از تأسيسات حقوقي كه سوابق تاريخي ممتدي را در بردارد ارث است كه در تمامي ادوار دستخوش تحولات عميقي قرار گرفته و تغييرات بي‌شماري را نيز طي خواهد نمود. علت عمده اين امر آن است كه كساني به وسيلة دسترنج خود اموالي را به دست مي‌آوردند و مي‌مردند و آن را باقي مي‌گذاردند، اشخاص به عنوان مختلف خود را از ذيحق در آن مي‌دانستند و گاه ديگر به نام دوست و بالاخره به نام خويشاوندي. قوانين در هر دوره به جهاتي كه عادلانه مي‌پنداشتند برخي از خويشاوندان را بر ديگري برتري داده و عده‌اي را نيز مأيوس كرده است.
اين امر ارث را كاملاً از تأسيسات حقوقي ديگر در اموال جدا نموده است و بدين جهت آخرين باب در مجموعه قانون مدني جلد اول كه در اموال مي‌باشد قرار گرفته است. و در پايان برخود لازم ديده از زحمات بي‌شائبه شما استاد محترم، جناب آقاي دكتر مبيني كه اينجانب را در انجام اين تحقيق ياري نموديد تقدير و تشكر نموده و از خداوند منان براي شما صحت و سلامتي را خواستارم.


-1 طرح مسئله
قانون مدني مقررات مربوط به ارث را مانند بسياري از مقررات ديگر از حقوق اماميه اقتباس نموده است و در ترتيب موضوعات نيز پيروي خود را از دست نداده و كتب فقها را سرمشق قرار داده است. يكي از تأسيسات اجتماعي كه قواعد و اصول حقوقي در آن كمتر به كار رفته ارث مي‌باشد. در ادوار تاريخ ملل، ارث بر عادات متداوله اجتماعي گذارده شده بوده و در هر دوره‌اي تا آنجا كه نظم جامعه را مختل نمي‌نموده اعتدال و نصفت در آن رعايت شده است. اين امر اختصاص به حقوق ملت خاصي ندارد بلكه تمامي ملل در ادوار تاريخي گذشته از روش مزبور منحرف نشده‌اند.
ارث در هر يك از قوانين موجود نتيجه تحولات عميقي است كه در ادوار متمادي دچار بده و سرچشمه خود را از روزهاي تاريك مي‌گيرد و حدسيات جامعه‌شناسان كه نتيجه مطالعه در حالات اقوام و ملل مختلف مي‌باشد تا اندازه‌اي مي‌تواند ما را بر آن آگاه گرداند. قانون مدني در ماده «140» ارث را چهارمين سبب تملك شناخته است.
ارث در لغت به معني تركه و ماس است كه از متوفي باقي مي‌ماند و در اصطلاح عبارت از انتقال مهتري دارايي متوفي به ورثه او مي‌باشد.
2-1 هدف و اهميت پژوهش
ارث از جمله مباحث مهم در قانون است كه قانون مدني مقررات مربوط به ارث را مانند بسياري از مقررات ديگر از حقوق اماميه اقتباس نموده و هدف و اهميت ارث در آن است كه بعد از فوت فورث بتوان تاثلث تركه او را بين وراث تقسيم نمود و به وصيت شخص متوفي عمل كرد و تقسيم تركه نمود.
3-1 پيشينه و سابقة پژوهش
در موضوع پژوهش سابقاً تحقيقات و مطالعات علمي فراواني صورت گرفته است و مسبوق به سابقة پژوهشي است اهم پيشينه تحقيقاتي موضوع مورد نظر به شرح ذيل است :
1- امامي، ميرسيدحسن، حقوق مدني 8-1391
2- قرآن كريم.
4-1 سؤالات اصلي
ارث در لغت چيس ؟
5-1 سؤالات فرعي
آيا ارث به ملل خاصي اختصاص دارد يا خير ؟
6-1 فرضيه پژوهش
ارث در لغت به معني تركه و ماس است كه از متوفي باقي مي‌ماند و در اصطلاح عبارت از انتقال مهتري دارايي متوفي به ورثة او مي‌باشد.
7-1 متغييرهاي پژوهش
متغييرهاي مستقل : نسبريال سبب، وجود وارث، حجب درماني و تقساني، تركه ، ارث
متغييرهاي وابسته : موت مورث، وجود وارث ، وجود تركه براي متوفي، اداره امور تركه
8-1 روش پژوهش
در اين پژوهش روش پژوهش كتاب‌خواني (تحليل محتوا) اينترنتي است و در تجزيه و تحليل از ملل توصيفي و تحليلي استفاده شده است.
9-1 مفاهيم كليدي
1- نسب. 2- سبب. 3- اجتماع موجبات متمده. 4- موت مورث. 5- وجود وارث، وجود تركه، تقسيم تركه
10-1 روش سازماندهي پژوهش
در اين پژوهش از يك مقدمه و علائم اختصارات و 4 فصل تشكيل شده است كه در فصل اول به كليات پژوهش شامل (طرح مسأله، هدف و اهميت پژوهش، پيشينه پژوهش، سؤالات اصلي و سؤالات فرعي، فرضيه پژوهش، متغييرهاي پژوهش، روش پژوهش، مفاهيم كليدي) اشاره شده است و در فصل دوم به موجبات ارث و طبقات مختلف وراث كه شامل (نصب و طبقات ارث و سبب و اجتماع موجبات متعدده) اشاره شده و در فصل سوم به شرايط ارث كه شامل (موت مورث، وجود وارث، وجود تركه براي متوفي) است اشاره شده و در فصل چهارم كه به موانع ارث كه شامل (قتل، لعان، كفر) مي‌شود اشاره شده است.
كارتحقيقي


موجبات


ارث


و


طبقات


مختلفة


وراث


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


Anwälte für deutsch-iranische Rechtsfälle ...

فصل اول – در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث. ماده861- موجب ارث دو امر است : نسب و سبب . ماده862- اشخاصي كه به موجب نسب ارث مي برند سه طبقه‌اند : 1- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.

مقاله موانع ارث در حقوق مدنی و فقه شیعی | فروشگاه همیار

در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث.ماده ۸۶۱ . موجب ارث دو امر است : نسب و سبب . ماده ۸۶۲ . اشخاصي كه به موجب نسب ارث مي‌برند سه طبقه‌اند : ۱ . پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد . ۲ . اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها . ۳ . اعمام و ...

وراث جدید و حضور آن ها پس از انجام مراحل انحصار وراثت - یاسا

وی در ادامه یکی از موضوعات مهم در خصوص تعیین وراث و انحصار وراثت را پرداختن به ارث بردن زوجه یا زوجات از شوهر دانست و در خصوص نحوه ارث بردن زوجه بیان کرد: برابر ماده ۸۳۱ قانون مدنی، موجبات ارث شامل نسب و سبب است. قانونگذار ...

ارث در قانون مدنی – وب سایت رسمی امیرپویا رشیدی

باب دوم – در ارث فصل اول – در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث. ماده۸۶۱- موجب ارث دو امر است : نسب و سبب . ماده۸۶۲- اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند سه طبقه‌اند : ۱- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.

ارث - وکالت تخصصی دعاوی 41781 - 021

موجبات ارث. دو امر است : نسب و سبب . طبقات مختلفه وراث. اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند سه طبقه‌اند: 1.پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد. 2.اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها. 3.اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها. وارثین ...

‌فصل اول ـ در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث

‌فصل اول ـ در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث ‌ماده 861 ـ موجب ارث دو امر است: ... ‌ماده 865 ـ اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به‌جهت تمام آن موجبات [...ادامه] ‌ماده 866 ـ در صورت نبودن وارث امر تركه متوفي راجع به حاكم ...

مقاله موانع ارث در حقوق مدنی و فقه شیعی | فروشگاه همیار

در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث.ماده ۸۶۱ . موجب ارث دو امر است : نسب و سبب . ماده ۸۶۲ . اشخاصي كه به موجب نسب ارث مي‌برند سه طبقه‌اند : ۱ . پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد . ۲ . اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها . ۳ . اعمام و ...

تحقیق در مورد ارث (sussession)

ارث (sussession)(تشيع) در قانون مدني مواد 861 الي 949 راجع به بحث ارث مي باشد و همين طور قانوت امور جسمي مواد 225 الي 259 دراين خصوص صحبت نموده است. طبق مذهب تشيع موجبات ارث دو امر است نسب و سبب. اما طبقات وارث طبق قانون مدني شامل موارد ...

موجبات ارث و طبقات مختلفهٔ وراث

موجبات ارث و طبقات مختلفهٔ وراث ،آفتاب مرجع اخبار ایران و جهان، بانک جامع نیازمندیها

قانون وصیت و ارث - حقوق بزرگمهر حکیم

باب دوم- در ارث. فصل اول- در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث. ماده ۸۶۱-موجب ارث دو امر است: نَسَب و سَبَب. ماده۸۶۲-اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند سه طبقه‌اند: پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد؛

طبقات ارث بر چه اساسی تعیین می شوند | قرابت سببی و نسبی ...

طبقات ارث سببی و نسبی . در حقیقت نزدیک ترین خویش سببی هر یک از همسرها همسر دیگر است هر چند که خارج از خط و درجه های ذکر شده در ماده 1033باشد و بدنبال این نظر است که قرابت سببی از موجبات ارث شناخته شده است. پس رابطه خویشاوندی ...

وراث جدید و حضور آن ها پس از انجام مراحل انحصار وراثت - یاسا

وی در ادامه یکی از موضوعات مهم در خصوص تعیین وراث و انحصار وراثت را پرداختن به ارث بردن زوجه یا زوجات از شوهر دانست و در خصوص نحوه ارث بردن زوجه بیان کرد: برابر ماده ۸۳۱ قانون مدنی، موجبات ارث شامل نسب و سبب است. قانونگذار ...

مستندات موجبات ومراتب ارث از نظر فقه مذاهب اسلامی با ...

باتوجه به اینکه آیات مربوط به ارث فقط سهم الارث بعضی از طبقات وارثین را معین نموده و هیچ آیه و یا حتی روایتی با صراحت موجبات و ترتیب طبقات وارثین را به طور جامع تبیین ننموده ، این سوال مطرح می شود که اساساً موجبات این ...

‌فصل اول ـ در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث

‌فصل اول ـ در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث ‌ماده 861 ـ موجب ارث دو امر است: ... ‌ماده 865 ـ اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به‌جهت تمام آن موجبات [...ادامه] ‌ماده 866 ـ در صورت نبودن وارث امر تركه متوفي راجع به حاكم ...

ارث - وکالت تخصصی دعاوی 41781 - 021

موجبات ارث. دو امر است : نسب و سبب . طبقات مختلفه وراث. اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند سه طبقه‌اند: 1.پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد. 2.اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها. 3.اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها. وارثین ...

وراث جدید و حضور آن ها پس از انجام مراحل انحصار وراثت - یاسا

وی در ادامه یکی از موضوعات مهم در خصوص تعیین وراث و انحصار وراثت را پرداختن به ارث بردن زوجه یا زوجات از شوهر دانست و در خصوص نحوه ارث بردن زوجه بیان کرد: برابر ماده ۸۳۱ قانون مدنی، موجبات ارث شامل نسب و سبب است. قانونگذار ...

وصيت و ارث و هر آن چیزی که لازم است درباره قوانین آن ...

باب دوم – در ارث فصل اول – در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث. ماده ۸۶۱. موجب ارث دو امر است: نسب و سبب. ماده ۸۶۲. اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند سه طبقه اند: ۱- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.

اموال مشمول و معاف از مالیات بر ارث

در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث نرخ‌های مذکور مربوط به وراث طبقه اول بوده و درصورتی‌که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخ‌های مذکور به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.

‌فصل اول ـ در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث

‌فصل اول ـ در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث ‌ماده 861 ـ موجب ارث دو امر است: ... ‌ماده 865 ـ اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به‌جهت تمام آن موجبات [...ادامه] ‌ماده 866 ـ در صورت نبودن وارث امر تركه متوفي راجع به حاكم ...

سخنراني دكتر سروش در قالب تحقیق

امتحان نهایی ادبیات و زبان فارسی چهارم دبیرستان رشته تجربی به همراه پاسخنامه شهریور 91

امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان رشته تجربی به همراه پاسخنامه شهریور 90

پروژه کارآفرینی تولید نشاسته از گندم (با ظرفیت 600 تن در سال )

امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان رشته انسانی به همراه پاسخنامه تیر 90

تحقیق انواع رنگدانه های فلزی

دانلود طرح توجیهی توليد و بسته بندی نمك يد دار

پایان نامه نقش توسعه فیزیکی شهر بر کاهش اراضی کشاورزی

مجموعه بانک شماره موبایل همراه اول استان یزد