دانلود رایگان


پایان نامه برررسی گزارشگری مالي تحت وب بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پایان نامه برررسی گزارشگری مالي تحت وب بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداريبخشی از متن اصلی :
فصل اول
كليات پژوهش
امروزه دگرگوني هاي شگرفي در زمينه فن آوري اطلاعات رخ داده و پيشرفت‌هاي آن فراگير شده است. به طوري كه روندهاي دگرگوني را در زمينه هاي مختلف ايجاد كرده است. مهمترين ويژگي هاي آن سرعت زياد در پردازش داده ها ، دقت بسيار زياد ، سرعت بالاي دسترسي به اطلاعات، به روز بودن، امكان مبادله الكترونيكي داده‌ها، كيفيت بالا، قيمت فوق‌العاده ارزان و رو به كاهش مي باشد و از سويي گسترش حجم عمليات و پيچيده‌تر شدن امور پيش روي ما مي باشد. با توجه به اين عوامل ديگر نيازي به توجيه استفاده از فن آوري اطلاعات در دنياي امروز نخواهد بود و حسابداري نيز ناگزير به كاربرد و استفاده از تمام يا برخي از روشهاي نو در ارائه خدمات و وظايف خود مي باشد. چرا كه به گفته گري ساندم رئيس پيشين انجمن حسابداران آمريكا، نقش اطلاعات در جامعه اهميت بيشتري پيدا كرده پس تهيه كنندگان اطلاعات به خصوص حسابداران بايد تهيه كننده اطلاعات پيشرفته و باكيفيت باشند تا خدمات شان با قيمت هاي بالا خريدار داشته باشد، در غير اين صورت در آينده جايگاهي نخواهند داشت(حسن آقايي، 1385،1).
شكي نيست كه فن آوري اطلاعات، جريان اطلاعات را بين شركتهاي تهيه كننده اطلاعات و استفاده كنندگان اطلاعات تغيير داده است. از سالها قبل كليه مراحل چرخه حسابداري بجز گزارشگري به صورت الكترونيكي انجام مي شدند. با اين وجود، رشد فزاينده فن آوري اطلاعات از قبيل پيدايش اينترنت و ابزارهاي آن و استفاده از آنها در گزارشگري ،از سال 1997 مكانيزم جديدي را ايجاد کرده اند و گزارشگري مالي را به سمت گزارشگري مالي به هنگام سوق داده اند. بدين صورت كه با استفاده از XBRL سامانه مالي يكپارچه شركت به صورت مستقيم به اينترنت وصل مي شود. بنابراين استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداري در هر نقطه از جهان مي توانند به وب سايت شركت مراجعه كرده و هر لحظه صورتهاي مالي را با آخرين تغييرات مشاهده و تجزيه و تحليل كنند، حتي با استفاده از نرم افزارهاي هوشمند ERP، HTML، XML، XBRL و ... استفاده كنندگان مي‌توانند نسخه خود را برای گزارش دلخواه دستكاري نمايند. به اين ترتيب، نيازي به چاپ و توزيع صورتهاي مالي آن هم تنها در پايان سال مالي و ميان دوره‌اي نخواهد بود.(WWW. BILAN.IR) اين نوع گزارشگري مالي كه در آن اطلاعات از طريق اينترنت در همه حال در دسترس خواهد بود گزارشگري مالي به هنگام مي گويند.
2بيان مسئله و علل برگزيدن موضوع پژوهش
در دو دهه اخير پاياني قرن بيستم سه نوآوري مهم يعني دورنگار، ، تلفن همراه و اينترنت، نشان داده است كه چگونه گسترش ارتباطات مي تواند در ايجاد بازار توليدات تأثير داشته باشد. و شيوه هاي كار و زندگي مردم را تغيير دهد. پيشرفت فن آوري ارتباطات از راه كاهش هزينه خدمات، بهبود توان شبكه هاي ارتباطي، خصوصي كردن و تجارتي كردن بخش ارتباطات عرضه و توليد ارتباطات و خدمات جهاني را افزايش داده است.
تشكيلات شبكه ارتباطات جهاني به خوبي در رشد اينترنت و وب سايت هاي جهاني به عنوان زير ساخت هاي اطلاعات بين المللي ، قابل مشاهده است. اينترنت هرچند 22 سال اخير به اشكال مختلف موجود بوده است. اما در سالهاي اخير بسيار عمومي و بيش از سه و نيم ميليون سايت هم اكنون به استفاده كنندگان در دنيا خدمات ارائه مي دهند. وب سايت‌ها منبع عمده انواع اطلاعات هستند كه در انتقال اطلاعات كتابخانه ها ، روزنامه‌ها، كاتالوگ ها، فروشگاه‌ها و بروشورهاي اطلاعات تجاري مورد استفاده قرار مي‌گيرند(د ژپسند ، 1382 ، 22)
حسابداري زبان يك واحد تجاري است. چيزي كه بدون آن واحدهاي تجاري نمي‌توانند وجود داشته باشند. واحدهاي تجاري مي توانند بدون داشتن دفاتر اداري، تنخواه و‌ گاهي اوقات حتي بدون وجود كارمندان به فعاليت خود ادامه دهند ليكن بدون وجود يك سامانه حسابداري نمي‌توانند به تداوم خود ادامه دهند. واحدهاي تجاري به دنبال كسب سود هستند و براي موفقيت در فرآيند كسب سود مجبور هستند که يك سامانه حسابداري كامل داشته باشند. بايد سامانه اي وجود داشته باشد كه بتواند قابليت بهتري داشته باشد و نسبت به مانده راه‌حلهاي موجود ايمن تر و راحت‌تر باشد. (ثقفی و دیگران، 1384 ، 6)
فن آوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) آن چنان همه چيز را در دنياي معاصر تحت‌الشعاع قرار داده است كه بدون ترديد مي توان همان عبارتي را كه روزگاري درباره نفت گفته مي شد درباره آن به زبان آورد: اين كه در هرچيز كه پيرامون ما وجود دارد ردپايي از اطلاعات و فن آوري در آن ديده مي شود. سازمانها و شركتها در عصر فن آوري پيشرو اطلاعات و ارتباطات چهره متفاوتي يافته اند و شايد بيشترين تأثير را از اين دگرگوني ها پذيرفته اند. اين موج تازه، نه تنها نظام هاي اطلاعاتي سازمانها را تحت تأثير قرار داده و دگرگون ساخته بلكه بر چگونگي انجام فعاليتها و حتي تقدم و تأخر فرآيند هاي انجام كار نيز آثار شگرفي داشته است. حسابداران بيش از همه مترصد پيامدهاي دگرگونی دنياي ICT هستند زيرا چگونگي اين دگرگونی ها مستقيماً با نحوه انجام وظايف روزمره‌شان و بهبود فرآيندهاي انجام اين امور مرتبط است.(عرب مازار يزدي، 29،1384)
روند پر شتاب دگرگوني هاي صورت گرفته در حوزه فن آوري اطلاعات و ارتباطات و به ويژه اينترنت در حوزه حسابداري، منجر به يك روش نوين و انقلابي براي گزارشگري مالي شده است. با توجه به اهميت اين نوع گزارشگري كه مي تواند تأثير بسزايي بر تصميم گيري استفاده كنندگان از اطلاعات مالي داشته باشد. چند پرسش در اين ارتباط مطرح مي شود:
فهرست مطالب
1-3 اهميت و ضرورت پژوهش.............................................................................................. 5
1-4 هدف پژوهش.................................................................................................................... 6
1-5 نوع طرح پژوهش............................................................................................................. 6
1-6 فرضيات پژوهش............................................................................................................. 7
1-7 روش پژوهش.................................................................................................................... 7
1-8 جمع آوری اطلاعات.......................................................................................................... 7
1-9 ابزار اندازه گيري اطلاعات ............................................................................................ 8
1-10 قلمرو پژوهش................................................................................................................. 8
1-11 محدوديت های پژوهش................................................................................................... 8
1-13 ساختار پژوهش............................................................................................................... 10
2-1 ديباچه .............................................................................................................................. 12
2-1-7انواع گزارشهاي مالي.................................................................................................. 18
2-2 ديباچه ............................................................................................................................ 27
2-2-1 تاريخچه اينترنت...................................................................................................... 27
2-3 ديباچه .......................................................................................................................... 41
2-3-5 فرايند XBRL............................................................................................................ 48
3-1 ديباچه .............................................................................................................................. 71
3-2 جامعه آماري.................................................................................................................... 71
3-3تعيين حجم نمونه.......................................................................................................... 72
3-5 روش پژوهش................................................................................................................ 74
3-6 جمع آوری اطلاعات...................................................................................................... 74
3-10 آماره آزمون................................................................................................................. 77
4-1 ديباچه .............................................................................................................................. 80
4-2 اطلاعات جمعيت شناسي................................................................................................ 81
5-2-1 نتيجه گيري براساس فرضيه اصلي اول......................................................... . 5 -2-2نتيجه گيري براساس فرضيه فرعي .......................................................................
2-1 چکيده اي از استفاده جهاني از اينترنت................................................................................ 29
4-4 توزيع فراواني «جنسيت»........................................................................................................ 81
4-5 توزيع فراواني «سمت شغلي»................................................................................................ 82
4-6 توزيع فراواني «ميزان تحصيلات»......................................................................................... 83
4-7 توزيع فراواني «رشته تحصيلي»........................................................................................... 84
4-8 توزيع فراواني «تجربه کاري در حرفه»................................................................................ 85
4-9 توزيع فراواني«نوع فعاليت شرکت»..................................................................................... 86
فهرست نمودارها
این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات : 86گزارشگری مالي تحت وب


ويژگي‌هاي كيفي


اطلاعات حسابداري


تحقیق گزارشگری مالي تحت وب


تحقیق پیرامون گزارشگری مالي تحت وب


دانلود مقاله گزارشگری مالي تحت وب


پایان نامه پیرامون گزارشگری مالي تحت وب


پروژه گزارشگری مالي تحت وب


تحقیق در مورد

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی گزارشگیری مالی تحت وب بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری

اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما : نام محصول پایان نامه ارشد حسابداری - بررسی گزارشگیری مالی تحت وب بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری قیمت محصول 300000 ریال تعداد موجودی 90 نام فروشنده فروشگاه سایت

پایان نامه بررسی تاثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی های ...

پایان نامه بررسی تاثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مربوطه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد و داری ۱۰۱ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ...

مقاله بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های كیفی ...

پایان نامه بررسي تأثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري / حسابداری , مديريت ,. دانلود مقاله تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی ... www.hamraheu.ir › متفرقه ذخیره شده ۲۲ ...

بررسی تأثير گزارشگری مالي تحت وب بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات ...

گزارشگري مالي تحت وب ويژگي هاي كيفي اطلاعات را براي تصميم گيرندگان تحت تأثير قرار مي دهد. گزارشگري مالي تحت وب ويژگي كيفي مربوط بودن اطلاعات حسابداري رادر تصميم گيري افزايش مي دهد.

پایان نامه تأثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگي‌هاي كيفي ...

پایان نامه تأثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري - پروژه ها کتاب , معرفی کتاب , کتاب فارسی , معرفی کتاب ها , کتب , دانلود کتاب , کتاب جدید , خرید کتاب , کتاب دانشگاهی

مقاله بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های كیفی ...

مقالهرسی,تأثیر,گزارشگری,مالی تحت,ویژگی‌های,كیفی اطلاعات,حسابداری,,مقاله بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری,آرشیو فایل

بررسی تأثير گزارشگری مالي تحت وب بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات ...

گزارشگري مالي تحت وب ويژگي هاي كيفي اطلاعات را براي تصميم گيرندگان تحت تأثير قرار مي دهد. گزارشگري مالي تحت وب ويژگي كيفي مربوط بودن اطلاعات حسابداري رادر تصميم گيري افزايش مي دهد.

تحقیق بررسی تأثير گزارشگری مالي تحت وب بر ويژگي‌هاي كيفي ...

دانلود تحقیق کارشناسی ارشد رشته حسابداری با موضوع بررسی تأثير گزارشگری مالي تحت وب بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري، در قالب فایل word و در حجم 86 صفحه. هدف پژوهش، ارزيابي تأثير گزارشگري ...

بررسی گزارشگیری مالی تحت وب بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری

اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما : نام محصول پایان نامه ارشد حسابداری - بررسی گزارشگیری مالی تحت وب بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری قیمت محصول 300000 ریال تعداد موجودی 90 نام فروشنده فروشگاه سایت

بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات ...

بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری دسته: حسابداری بازدید: 9 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 311 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 141 روند پرشتاب دگرگونی های صورت گرفته در حوزه ی فن آوری اطلاعات و ...

مقاله بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های كیفی ...

پایان نامه بررسي تأثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري / حسابداری , مديريت ,. دانلود مقاله تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی ... www.hamraheu.ir › متفرقه ذخیره شده ۲۲ ...

دانلود پایان نامه با موضوع بررسي تأثير گزارشگري مالي تحت ...

دانلود رایگان پایان نامه با موضوع بررسي تأثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري,دانلود رایگان مقاله با موضوع ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری,دانلود رایگان پایان نامه با موضوع گزارشگیری مالی تحت ...

بررسي تأثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات ...

بررسي تأثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري تعداد صفحات: 170 نوع

مقاله بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های كیفی ...

پایان نامه بررسي تأثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري ... دانلود مقاله موانع ارث در حقوق مدنی و فقه شیعی. اطلاعات حسابداری - حسابداری » دانلود مقاله | پایان نامه 123p.ir › تگ های مطالب ذخیره شده ...

مقاله بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های كیفی ...

پایان نامه بررسي تأثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري / حسابداری , مديريت ,. دانلود مقاله تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی ... www.hamraheu.ir › متفرقه ذخیره شده ۲۲ ...

دانلود پایان نامه با موضوع بررسي تأثير گزارشگري مالي تحت ...

دانلود رایگان پایان نامه با موضوع بررسي تأثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري,دانلود رایگان مقاله با موضوع ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری,دانلود رایگان پایان نامه با موضوع گزارشگیری مالی تحت ...

بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات ...

بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری دسته: حسابداری بازدید: 9 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 311 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 141 روند پرشتاب دگرگونی های صورت گرفته در حوزه ی فن آوری اطلاعات و ...

مقاله بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های كیفی ...

مقالهرسی,تأثیر,گزارشگری,مالی تحت,ویژگی‌های,كیفی اطلاعات,حسابداری,,مقاله بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری,آرشیو فایل

دانلود پاورپوینت بررسی نور در معماری power point

پايان نامه بررسي تأثير كلاس‌ هاي آمادگي دوران بارداري بر كاهش افسردگي پس از زايمان زنان ساكن تهران

بررسی ترتیبات امنیتی خلیج فارس

دانلود پاورپوینت بررسی مفاهیم ریسک و بازده

دانلود پروژه بررسی مالیات بر ارزش افزوده

مقاله تاريخچه يارانه

طرح توجیهی خدمات رايانه اي و مشاوره مديريت

جزوه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله گلابچیبهبود عملکرد سازمان شرکت آب و فاضلاب منطقه ای از تهران