دانلود رایگان


مقاله كارآموزي نظريه پردازي آموزش و پرورش و بيان چند نظريه آموزشي درباره يادگيري و طرح يك مدل آموزشي - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مقاله كارآموزي نظريه پردازي آموزش و پرورش و بيان چند نظريه آموزشي درباره يادگيري و طرح يك مدل آموزشياین فایل در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و استفاده میباشد
چكيده تحقيق : 2
مقدمه : 3
تعريف يادگيري : 4
مقايسه آموزش با يادگيري : 9
مدل عمومي آموزشي : 12
مرحلة 1: فعاليتهاي پيش از آموزش 12
مرحلة 2: فعاليتهاي پيش از آموزش و در ضمن آموزش 13
مرحلة 3 : فعاليتهاي ضمن آموزش 13
مرحلة 4 : فعاليتهاي ضمن آموزش و پس از آموزش 13
مرحلة 5 : فعاليتهاي پس از آموزش 14
نتيجه گيري : 15
پيشنهاد : 15
چكيده تحقيق :
در اين تحقيق سعي نشده يادگيري و اجزاء آن تعريف نشود . كه گفتيم يادگيري يعني ايجاد تغييرات نسبتاً پايدار در رفتار بالقوه يادگيرنده ، مشروط بر آنكه اين تغيير بر اثر اخذ تجربه رخ دهد . كه اكثر بزرگان تعليم و تربيت تعاريف مختلفي از اين مقوله كرده اند كه از جملة آنها : ( گود) good و برافي Brophy نظر خود را اينگونه بيان نموده اند .
يادگيري يك رويداد كاملاً دروني است . شيمي و عصب شناسي مغز هنوز به خوبي مسئله را روشن نكرده است امّا بر ما معلوم شده است كه تمام آنچه را كه ما ياد مي گيريم به طور انحصاري و اختصاصي در سلول هاي ويژه مغزي ذخيره مي شود . اين بدان معني است كه يادگيري براي هميشه در مغز ذخيره مي شود ، حتي اگر هرگز در رفتار ظاهر نگردد .
علاوه بر تعريف يادگيري مقايسه آموزش با يادگيري بيان شده است . كه از جمله ؛ يادگيري هميشه معطوف به يادگيرنده است اما آموزش مستلزم فعاليت متقابل بين حداقل دو نفر ( معلم و شاگرد ) است . يادگيري و آموزش دو فرآيند نامرتبطهستند ، در واقع اين دو به هم وابسته اند . يادگيري هدف است و آموزش وسيله ي رسيدن به اين هدف . اما با وجود اين وابستگي ، آموزش و يادگيري دو فرآيند مستقل هستند .
در اين مقاله يك مدل عمومي آموزشي هم بيان شده است كه داراي 5 مرحله مي باشد :
1: فعاليتهاي پيش از آموزش
2: فعاليتهاي پيش از آموزي و در ضمن آموزش
3: فعاليتهاي ضمن آموزش
4: فعاليتهاي ضمن آموزشي و پس از آموزش
5: فعاليتهاي پس از آموزش كه در بخش محتوا به طور مفصل درباره ي آنها توضيح خواهيم داد .
مقدمه :
با عرض سلام و ادب خدمت همة دست اندركاران تعليم و تربيت و همة عزيزاني كه با آموزش درست و اصولي خود راه ترقي و رسيدن به قله هاي رفيع علم و دانش را براي فراگيران مهيا مي كنند اينجانب به عنوان يك معلمي كه بيش از 20 سال تجربه ي آموزشي را دارا مي باشم و مدام در حال جستجوي يك روش و مدل صحيح آموزشي هستم در اين مطالب ناچيز خود هم توانسته ام با مطالعه نظريات مهم بزرگان تعليم و تربيت و كساني كه سالها زحمت كشيده اند و توانسته اند در اين زمينه خدمات شاياني به جامعة بشريت بكنند قسمت كوچكي از زحمات اين عزيزان را گردآوري نمايم و اميدوارم كه هم خود من و تمام كساني كه اين مقاله ي ناچيز را مطالعه مي كنند بتوانند از آن حداقل استفاده را بكنند و تا آنجا كه امكان دارد در امر تدريس و آموزش به كار گيرند .
با اميد موفقيت


تعريف يادگيري :
يادگيري يعني ايجائ تغيير نسبتاً پايدار در رفتار بلقوة يادگيرنده ، مشروط بر آنكه اين تغيير بر اثر اخذ تجربه رخ دهد .
ويژگي هاي مهم اين تعريف عبارتند از تغيير نسبتاً پايدار ، رفتار بالقوه ، و تجربه . در زير اين ويژگي ها را توضيح مي دهيم .
1. كاربرد اصطلاح تغيير نسبتاً پايدار يا ثابت به اين منظور است كه تغييرات موقتي رفتار را كه حاصل عوامل انگيزشي و هيجاني ، انطباق حسي ، خستگي ، يا استعمال داروهاي مخدر هستند از حوزة يادگيري بر كنار كند . از آنجا كه تغييرات ناشي از اين عوامل موقتي وگذرا هستند ، آنها را نمي توان به يادگيري نسبت داد . براي مثال ، ممكن است براثر خستگي رفتار او به حالت اول باز خواهد گشت .
به عنوان مثالي از انطباق حسي ، وقتي شخص وارد اتاقي كم نور مي شود ، بر اثر باز شدن مردمك چشم او و ساير تغييراتي كه در شبكية چشمش اتفاق مي افتد ، ديد او به تدريج نسبت به اشياء اتاق بهتر مي شود . اما از آنجا كه اين تغيير يك تغيير فيزيولوژيكي است و جنبة موقتي دارد ، از جملة تغييراتي كه نام يادگيري به آنها اطلاق مي شود به حساب نمي آيد .
2. كاربرد اصطلاح رفتار بالقوه يا توان رفتاري حاكي از آن است كه يادگيري بر نوعي ايجاد توانايي در فرد دلالت مي كند ، و ما با مراجعه به رفتار بالفعل يا عمل آشكار او ، اين توانايي را استنباط مي كنيم . « وقتي رفتار جانداران از جمله انسان تغيير مي كند ، ما استنباط مي كنيم كه در آنها يادگيري ايجاد شده است »
رفتار نهان به اعمال دروني فرد كه به طور مستقيم قابل مشاهده نيستند گفته مي شود ، مانند يادآوري ، تفكر ، تخيل ، و از اين قبيل . ما از طريق رفتارهاي آشكار به رفتارهاي نهان پي مي بريم . هر چند كه برخي از روانشناسان براي رفتار آشكار اهميت بيشتري قائل مي شوند ، و گروهي ديگر به رفتارهاي نهان توجه بيشتري دارند ، به قول گيج وبرلاينر « همة روانشناسان نياز دارند تا رفتارهاي آشكار فرد را مورد مشاهده قرار دهند تا تعيين كنند كه آيا تغييراتي كه يادگيري نام دارند در فرد اتفاق افتاده اند يا نه . »
بنابراين ، ما براي كسب اطلاع از ميزان يادگيري فرد به رفتار قابل مشاهده يا به اصطلاح دقيق تر به عملكرد او مراجعه مي كنيم . عملكرد نيز مانند رفتار آشكار به جنبة قابل مشاهدة يادگيري اشاره مي كند ، اما تفاوت رفتار با عملكرد در آن است كه رفتار به هر گونه عمل شخص گفته مي شود ، در حاليكه عملكرد به نتيجة عمل فرد اشاره مي كند كه در ارزشيابي از ميزان يادگيري او مورد استفاده قرار مي گيرد . به نظر گانيه ( 1977) عملكردها رفتارهايي هستند كه بر حسب تأثيراتشان دسته بندي و نامگذاري مي شوند .
براي مثال ، يك پاسخ [ رفتار] ممكن است « حركت دادن موزون انگشت بر روي ناحية كوچكي از پوست سر » باشد . اما مفيدتر است كه اين پاسخ را عملكرد « سر خاراندن » بناميم .
در واقع عملكرد شخص همان محصول يادگيري اوست . بنابراين ، ما با مشاهدة تغييرات حاصل در عملكرد شخص استنباط مي كنيم كه در او يادگيري اتفاق افتاده است . به قول هيلگارد و باور ( 1975، ص 2 ) ، تفاوت بين يادگيري و عملكرد ، تفاوت بين « دانستن چگونه انجام دادن كاري و عملاً انجام دادن آن است . »
عملكرد متأثر از عواملي چون انگيزش ، شرايط محيط ، و خستگي است . پس بنابر اقتضاي اين عوامل ، عملكرد فرد ممكن است شاخص نسبتاً درستي از يادگيري او باشد ، يا اينكه نتواند آن را به خوبي نشان دهد . براي مثال ، ممكن است عملكرد شخص ، تحت تأثير داروهاي مخدر يا خستگي ، كاهش پيدا كند . اين امر نبايد سبب شود كه ما فكر كنيم يادگيري اصلاً صورت نگرفته يا آنچه كه عملاً از شخص سر مي زند به طور دقيق منعكس كنندة يادگيري اوست . همچنين عدم توانايي دانش آمز يا دانشجو در دادن جواب به سؤالهاي يك آزمون ممكن است به اين معنا نباشد كه او جواب سؤالات را ياد نگرفته است ، بلكه عواملي چون خستگي ، بي خوابي ، اضطراب ، بيماري و جز اينها ممكن است سبب شده باشند كه او ، به رغم دانستن جواب سؤالها ، قادر به جواب دادن آنها به طور كامل نباشد . از اين مطلب مي توان نتيجه گرفت كه براي دستيابي به ميزان واقعي يادگيري هم بايد از وسائل دقيق اندازه گيري عملكرد ياد گيرنده از قبيل آزمونها و ساير وسايل اندازه گيري استفاده كرد ، و هم عملكرد او را به دفعات مختلف و در شرايط متفاوت مورد سنجش قرار داد .

مقايسه آموزش با يادگيري :
آموزش به فعاليتهاي هدف دار معلم كه براي ايجاد يادگيري در يادگيرنده به صورت كنش متقابل بين معلم و يادگيرنده جريان مي يابد اطلاق مي شود . از مقايسة تعريفهاي يادگيري و آموزش به اين نتيجه مي رسيم كه بين فرايندهاي يادگيري و آموزش تفاوت وجود دارد . يادگيري هميشه معطوف به يادگيرنده است ، اما آموزش مستلزم فعاليت متقابل بين حداقل دو نفر ( معلم و يادگيرنده ) است . البته معني اين مطلب آن نيست كه يادگيري و آموزش دو فرايند نامرتبط هستند ؛ در واقع ايندو به هو وابسته اند . يادگيري هدف است و آموزش وسيلة رسيدن به اين هدف . اما با وجود اين وابستگي ، آموزش و يادگيري دو فرايند مستقل هستند .

مرحلة 5 : فعاليتهاي پس از آموزش
پس از اجراي آزمون جامع و نهايي و سنجش عملكرد يادگيرندگان هم در شرايط امتحاني و هم در شرايطي به غير از شرايط امتحاني و به دست آوردن نتيجة حاكي از ميزان پيشرفت يادگيرندگان ، معلم بايد به قضاوت دربارة طرح آموزشي خود بپردازد . اگر اكثر دانش اموزان يا دانشجويان به اكثر هدفهاي آموزشي دست نيافته باشند ، معلم در فعاليتهاي مختلف خود كه در مراحل بالا ذكر شدند موفقيت كامل به دست نياورده است و بايد در طرح آموزشي خود تجديد نظر كند .
مقاله


گزارش کارورزی


نظريه


پردازي


آموزش


پرورش


بيان


چند نظريه


آموزشي


درباره


يادگيري


طرح


يك


مدل


آموزشي


مقاله كارآموزي نظريه پردازي آموزش و پرورش و بيان چند نظريه آموزشي درباره يادگيري و طرح يك مدل آموزشي


پروژه کاراموزی


گزار

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ویژگیهای آموزش و پرورش اثر بخش و تجارب ژاپن در این مورد

اگر فرهنگ ياددهي- يادگيري در نظام آموزشي تحول نپذيرد نه تنها ورود فناوري اطلاعات به اين نظام ، هيچ گونه تغيير و تحولي را ايجاد نخواهد کرد بلکه به تقويت سنت هاي محافظه کارانه ي آموزش خواهد انجاميد زيرا اين فناوري اطلاعات

ویژگیهای آموزش و پرورش اثر بخش و تجارب ژاپن در این مورد

اگر فرهنگ ياددهي- يادگيري در نظام آموزشي تحول نپذيرد نه تنها ورود فناوري اطلاعات به اين نظام ، هيچ گونه تغيير و تحولي را ايجاد نخواهد کرد بلکه به تقويت سنت هاي محافظه کارانه ي آموزش خواهد انجاميد زيرا اين فناوري اطلاعات

ویژگیهای آموزش و پرورش اثر بخش و تجارب ژاپن در این مورد

اگر فرهنگ ياددهي- يادگيري در نظام آموزشي تحول نپذيرد نه تنها ورود فناوري اطلاعات به اين نظام ، هيچ گونه تغيير و تحولي را ايجاد نخواهد کرد بلکه به تقويت سنت هاي محافظه کارانه ي آموزش خواهد انجاميد زيرا اين فناوري اطلاعات

مقاله (آموزش و پرورش تطبیقی )

دانش آموزش و پرورش تطبيقي امروزه در اغلب كشورها، دانش گسترده است. كه به مقايسه و نقد و تحليل پديده هاي تربيتي چه در داخل يك نظام آموزشي و چه درميان چند نظام آموزشي در كشورهاي مختلف جهان مي پردازد.

نگاه كالايي به آموزش و پرورش تفكر نئوليبراليستي است

هر چند در حال حاضر درسي به عنوان اقتصاد تعليم و تربيت در دانشگاه ‌ ها ارائه مي ‌ شود يا در مديريت آموزشي، بودجه آموزش و پرورش كه نحوه هزينه ‌ كرد اعتبارات را بيان مي ‌ كند، وجود دارد، با اين حال جا دارد در صورت وجود ...

طبقه بندی هدف های آموزشی در حیطه های سه گانه:شناختی ...

طبقه بندی هدف های آموزشی در حیطه های سه گانه:شناختی - عاطفی و روانی حرکتی - گروه مطالعات اجتماعی متوسطه اول اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان - آموزشی

ویژگیهای آموزش و پرورش اثر بخش و تجارب ژاپن در این مورد

اگر فرهنگ ياددهي- يادگيري در نظام آموزشي تحول نپذيرد نه تنها ورود فناوري اطلاعات به اين نظام ، هيچ گونه تغيير و تحولي را ايجاد نخواهد کرد بلکه به تقويت سنت هاي محافظه کارانه ي آموزش خواهد انجاميد زيرا اين فناوري اطلاعات

سخنان زیبا درباره تعلیم و تربیت

در طبيعت و اخلاق انسان هيچ ضعف و انحرافي نيست كه با آموزش مناسب درست نشود.((فرانسيس بيكن)) زن و فرزندان خود را از كسب دانش و پرورش باز مدار تا غم و اندوه بر تو راه نيابد و در آينده پشيمان نگردي.(

آموزش و پرورش - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

آموزش و پرورش (به انگلیسی: Education) دارای مفهوم و کاربرد گسترده و پیچیده و در نتیجه مبهمی است.در تعریف این مفهوم، نه تنها میان مردم عادی، بلکه میان صاحب‌نظران تعلیم و تربیت هم اختلاف‌نظر وجود دارد. . همچنین مفاهیمی مانند ...

آموزش و پرورش - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

آموزش و پرورش (به انگلیسی: Education) دارای مفهوم و کاربرد گسترده و پیچیده و در نتیجه مبهمی است.در تعریف این مفهوم، نه تنها میان مردم عادی، بلکه میان صاحب‌نظران تعلیم و تربیت هم اختلاف‌نظر وجود دارد. . همچنین مفاهیمی مانند ...

ویژگیهای آموزش و پرورش اثر بخش و تجارب ژاپن در این مورد

اگر فرهنگ ياددهي- يادگيري در نظام آموزشي تحول نپذيرد نه تنها ورود فناوري اطلاعات به اين نظام ، هيچ گونه تغيير و تحولي را ايجاد نخواهد کرد بلکه به تقويت سنت هاي محافظه کارانه ي آموزش خواهد انجاميد زيرا اين فناوري اطلاعات

يادگيري - Amirkabir University of Technology

Arial Garamond Wingdings Calibri B Titr B Roya 12Kimia Trading HM Times New Roman B Arshia Edge 1_Edge Microsoft Clip Gallery اصول آموزش و یادگیری Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 نگرشهاي مختلف يادگيري نظريه سازنده نگري در يادگيري اصول نظريه سازنده نگري روشهاي تدريس انگيزش و تعليم و تربيت ...

يادگيري - Amirkabir University of Technology

Arial Garamond Wingdings Calibri B Titr B Roya 12Kimia Trading HM Times New Roman B Arshia Edge 1_Edge Microsoft Clip Gallery اصول آموزش و یادگیری Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 نگرشهاي مختلف يادگيري نظريه سازنده نگري در يادگيري اصول نظريه سازنده نگري روشهاي تدريس انگيزش و تعليم و تربيت ...

طبقه بندی هدف های آموزشی در حیطه های سه گانه:شناختی ...

طبقه بندی هدف های آموزشی در حیطه های سه گانه:شناختی - عاطفی و روانی حرکتی - گروه مطالعات اجتماعی متوسطه اول اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان - آموزشی

مقاله (آموزش و پرورش تطبیقی )

دانش آموزش و پرورش تطبيقي امروزه در اغلب كشورها، دانش گسترده است. كه به مقايسه و نقد و تحليل پديده هاي تربيتي چه در داخل يك نظام آموزشي و چه درميان چند نظام آموزشي در كشورهاي مختلف جهان مي پردازد.

الگوي تدوين برنامه هاي درسي مبتني بر فناوري اطلاعات و ...

مطالعه چگونگي ورود فاوا به نظام هاي آموزش و پرورش 4 كشور از كشورهاي جهان در رده هاي متفاوت بهره مندي از آن با روش مطالعه تطبيقي؛ 3. مطالعه وضعيت ايران در رمزنيه توسعه فاوا در نظام آموزشي در قالب يك مطالعه موردي. يافته هاي ...

ارایه روش های نوین تدریس درس انشا وجمله نویسی

آموزش انشاء در دوره ابتدايي . انشا از جمله انواع نوشتن محسوب مي شود و آخرين و پيچيده ترين مرحله زبان آموزي به شمار مي رود تا زماني كه پيش نيازهاي نوشتن تحقق نيافته امر نوشتن بخصوص انشاءنويسي هم ميسر نخواهد شد.

نظریه پیاژه و کاربردش در آموزش و پرورش

ژان پياژه ابتدا به زيست‌شناسي علاقه نشان داد و در 11 سالگي مقاله‌اي يك صفحه‌اي دربارة يك پرستوي سياه . آوین روانشناسی-علمی. نظریه پیاژه و کاربردش در آموزش و پرورش مقدمه پدرش يك تاريخدان متخصص در ادبيات قرون وسطي بود ...

مقاله (آموزش و پرورش تطبیقی )

دانش آموزش و پرورش تطبيقي امروزه در اغلب كشورها، دانش گسترده است. كه به مقايسه و نقد و تحليل پديده هاي تربيتي چه در داخل يك نظام آموزشي و چه درميان چند نظام آموزشي در كشورهاي مختلف جهان مي پردازد.

ویژگیهای آموزش و پرورش اثر بخش و تجارب ژاپن در این مورد

اگر فرهنگ ياددهي- يادگيري در نظام آموزشي تحول نپذيرد نه تنها ورود فناوري اطلاعات به اين نظام ، هيچ گونه تغيير و تحولي را ايجاد نخواهد کرد بلکه به تقويت سنت هاي محافظه کارانه ي آموزش خواهد انجاميد زيرا اين فناوري اطلاعات

مقاله و تحقیق درباره توسعه اقتصادی

وضعيت آموزش و پرورش در كشورهاي جهان سوم : 1* بيسوادي عمومي 2* سرمايه گذاري در آموزش و پرورش ... 3* طرح ( چارچوب يك طرح كلي مثل بهسازي روستا ها ) تكنولوژي و توسعه اقتصاد : در ادبيات اقتصادي منظور از تكنولوژي تغيير تكنولوژي يا در

الگوي تدوين برنامه هاي درسي مبتني بر فناوري اطلاعات و ...

مطالعه چگونگي ورود فاوا به نظام هاي آموزش و پرورش 4 كشور از كشورهاي جهان در رده هاي متفاوت بهره مندي از آن با روش مطالعه تطبيقي؛ 3. مطالعه وضعيت ايران در رمزنيه توسعه فاوا در نظام آموزشي در قالب يك مطالعه موردي. يافته هاي ...

الگوي تدوين برنامه هاي درسي مبتني بر فناوري اطلاعات و ...

مطالعه چگونگي ورود فاوا به نظام هاي آموزش و پرورش 4 كشور از كشورهاي جهان در رده هاي متفاوت بهره مندي از آن با روش مطالعه تطبيقي؛ 3. مطالعه وضعيت ايران در رمزنيه توسعه فاوا در نظام آموزشي در قالب يك مطالعه موردي. يافته هاي ...

مقاله مننژیت حاد باکتریایی در نوزادان و کودکان

رابطه بین منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات معلمان مدارس راهنمایی و دبیران دبیرستان های استان تهران

پروژه کارآفرینی خدمات بینایی سنجی ، چشم پزشکی ، فروش مواد و لوازم چشم پزشکی

دانلود پروژه اصول و روشهای تربیت در اسلام

آزمایش روش تعيين درجه معيار خاكستري تغيير رنگ با استفاده از ارزيابي دستگاهي

بررسی مباني فلسفي و نظري ارزشيابي توصيفي

پاورپوینت مديريت مالي 1 ویژه رشته هاي حسابداري و مديريت بازرگاني دانشگاه پیام نور

پايان نامه بررسی برقراری فرایند مدیریت ارتباط با مشتری CRM در بانک صادرات ایران

پاور پوینت فصل اول مدیریت مالی نوین جلد 2 تالیف علی جهانخانی و مجتبی شوری

پاورپوینت رصدخانه