دانلود رایگان


پايان نامه مقايسه نقش ازدواج فاميلي در افراد ناشنوا و عادي مقطع ابتدايي - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پايان نامه مقايسه نقش ازدواج فاميلي در افراد ناشنوا و عادي مقطع ابتدايياین پروپوزال در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

عنوان صفحهچکیده..........7 فصل اولمقدمه .........9بیان مساله10اهمیت وضرورت پژوهش...............12اهداف پژوهش............15فرضیه های پژوهش.....16متغیرها وتعریف عملیاتی آنها..........17فصل دوممقدمه...19وراثت و انواع آن.........20پیشینه پژوهش..........21خصوصيات ژنتيکي و کد ژنتيکي...22جهش و ژنهاي نامطلوب................23همخوني چيست؟......24مطالعات فاميلي......25ازدواج اي فاميلي و اختلالات نهفته................26نتايج ازدواج هاي خويشاوندي.....28علت هاي ارثي يا ژنتيکي...........33آشنايي با کودکان ناشنوا.............34تعريف و طبقه بندي ناشنوايي........35علل ناشنوايي............41ناسازگاري هاي خوني مادر و جنين.................43راههاي پيشگيري از ناشنوايي.......46

فصل سوممقدمه........50روش تحقیق..........51جامعه آماری...........51حجم نمونه................51روش نمونه گیری..........52ابزار پژوهش...... 53
فصل چهارممقدمه.54یافته های توصیفی.......55فصل پنجممقدمه.....72خلاصه تحقيق...............73بحث ونتیجه گیری.......74توصیه های کاربردی جهت پیشگیری76محدودیت ها....74منابع....79پیوست..81فهرست جداول:جدول شماره (1-2) آميزش همخوني................25جدول شماره 2-2 عامل ناسازگاري خوني RH.....29جدول شماره 1-4 آمار درصدي ازدواج هاي فاميلي در مدارس استثنايي ناشنوايان بر اساس 55جدول شماره 2-4 آمار درصدي ازدواج هاي فاميلي در مدارس عادي بر اساس فرمول ............57جدول شماره 3-4 فراواني ازدواج هاي فاميلي در مدرسه ناشنوايان......58جدول شماره 4-4 فراواني ازدواج هاي فاميلي در مدارس عادي............59جدول شماره 5-4 مقايسة بين تعداد ازدواج هاي فاميلي در مدارس استثنايي و عادي.59جدول شماره 6-4 آمار درصدي ميزان ناشنوايي دردختران و پسران مدرسه ناشنوايان بر اساس فرمول ..........62جدول شماره 7-4 آمار درصدي سطح تحصيلات مادران در مدرسه ناشنوايان..64جدول شماره 8-4 آمار درصدي سطح تحصيلات پدران در مدرسه ناشنوايان.66جدول شماره 9-4 آمار درصدي سطح تحصيلات پدران در مدرسه عادي......67جدول شماره 10-4 آمار درصدي سطح تحصيلات مادران در مدرسه عادي.......68فهرست نمودارها:نمودار شماره (1-2) توارث از طريق ژنهاي نهفته ناشنوايي..30نمودار شماره 2-2 توارث از طريق ژنهاي بارز....32نمودار شماره 1-4نسبت هاي فاميلي مدارس ناشنوايان وعادي..........60نمودار ستوني- 2-4 نسبت هاي جنسيتي در مدرسه ناشنوايان............63نمودار ستوني- 3-4 آمار درصدي سطح تحصيلات مادران در مدارس ناشنوايان...65نمودار ستوني- 4-4 آمار درصدي سطح تحصيلات پدران در مدارس ناشنوايان......66نمودار ستوني- 5-4 آمار درصدي سطح تحصيلات پدران در مدارس عادي..........67نمودار ستوني-6-4 آمار درصدي سطح تحصيلات مادران در مدارس عادي..........69چکيده هدف محقق از اين پژوهش بررسي و مقايسه نقش ازدواج هاي ميان فاميلي در بين دانش آموزان ناشنواو عادي مقطع ابتدايي در شهرستان کنگاور می باشد. لذا جهت تحقق اين امر جامعة آماري خود را به صورت تصادفي از بين دانش آموزان ناشنوا و عادي انتخاب کرده که جامعه مذکور 387 نفر مي باشد. از اين تعداد 87 نفر از بين شاگردان استثنايي و 300 نفر ديگر از بين دانش آموزان عادي انتخاب شده اند که نمونه آماري اين پژوهش 90 نفر در مجموع مي باشد. از اين تعداد 45 نفر ناشنوا و 45 نفر ديگر از بين شاگردان عادي انتخاب گرديده اند.لذا جهت بررسي فرضيه هاي تحقيق دسته به تهيه پرسشنامه اي زدم که نتايج حاصل پس از استخراج و نتيجه گيري به شرح ذيل مي باشد:براي فهم فرضيه نخست، با توجه به آمار ازدواج هاي فاميلي که 3/73 درصد را به خود اختصاص داده است که نتيجه مي گيريم که بيشتر کودکان ناشنوا متعلق به ازدواج هاي فاميلي نزديک است.همچنين آمار 69 درصدي در مقابل آمار 31 درصدي، ميزان بيشتر ناشنوايي در ميان پسران در مقايسه با دختران را نشان مي دهد. همچنين براي بررسي رابطه سطح تحصيلات والدين با تعداد ازدواج هاي فاميلي و ناشنوايي آمار 60 و 8/68 درصدي بي سوادي در پدران و مادران کودکان عادي، ميزان بيشتر بي سوادي را در والدين کودکان ناشنوا و ارتباط آن را با تعداد بيشتر ازدواج هاي فاميلي و ناشنوايي نشان مي دهد.1- آيا بين ازدواجهاي ميان فاميلي و نقص شنوايي رابطه وجود دارد؟2- آيا نقص شنوايي در ازدواجهاي ميان فاميلي در درجه اول بيشتر از ساير ازدواجها مي باشد؟

مقدمه:با توجه به هدف این پژوهش يعني بررسی تاثیر ازدواج هاي ميان فاميلي بر نقص شنوايي و همچنين توصيه هاي علم ژنتيک نسبت به عوارض همخوني به عنوان مشکل اجتماعي در جامعه کنوني لزوم تحقيق و پژوهشي را در اين امر خطير طلب نموده و محقق را بر آن داست که در شهرستان کنگاور که از منطاق محروم غرب کشور مي باشد پژوهش را به انجام رسانيده شايد بتوان با اين تأثير، طرز فکر و تغير رفتار نسل جوان را به کشفيات رهنمود کرد تا در امر ازدواج با آگاهي هاي کامل اقدام نمايند.چرا که نظام خلقت از لحاظ علمي بر پايه قوانيني نظم و علت و معلول استوار است و ايجاد هر عنصر از دست تصادف و اتفاق بر نمي آيد و متکي بر حکمت و علم الهي مي باشد. بنابراين خلقت کودکان معلول بيانگر رابطه علت و معلول و برهان نظم در جهان هستي است.از لحاظ علمي چگونه مي توانيم انتظار داشته باشيم که با عدم رعايت اصول و قوانيني به پيشگيري طلبي و تربيتي و اجتماعي در هر يک از مراحل رشد شاهد تولد کودکي سالم و با نشاط و زندگي آرام و بدون دغدغه باشيم. آيا مگر ناسازگاري خوني که از روابط گروههاي خوني با يکديگر و قوانين ارثي تأثير مي گيرد و همچنين ازدواج هاي ميان فاميلي و همخوني را مي توان ناديده گرفت. (شريفي درآمدي، 1373، ص ب)بيان مسألههمان طور که در مقدمه بيان گرديد پيشرفت علم در قرن حاضر، همچون پله هاي نردباني مي ماند که راه ترقي و صعود جامعه انساني را به مدارج بالاتر تسهيل مي نمايد و آگاهي افراد هر جامعه در هر يک از زمينه هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي بيانگر پيشرفت علمي آن جامعه مي باشد. با توجه به آمار ارائه شده در مورد کودکان استثنايي بالغ بر 42 ميليون ناشنوا و نيمه شنوا در جهان موجود مي باشند. همچنين آمار داده شده در ايران تعداد 000/500 هزار نفر داراي معلوليت شنوايي مي باشند که از اين تعداد حدود 2/1 از آنها کاملاً ناشنوا مي باشند. (جزوه سنجش شنوايي واحد بهزيستي، 1375 ص 1).ناشنوايي شايعترين نقص حسي عصبي در انسان است و از هر هزار کودک، يک کودک با ناشنوايي عميق تا شديد به دنيا مي آيند. مطالعات فراواني نشان داده اند که ناشنوايي در 50 درصد موارد علل ژنتيکي و در 50 درصد باقيمانده علل محيطي و ناشناخته دارد.عامل ژنتيکي با الگوي توارثي اتوزوم مغلوب شايع ترين عامل ناشنوايي است. اين به خاطر ميزان بالاي ازدواج فاميلي است که باعث شده سهم عامل ژنتيکي در اين جمعيت در حدود 50 درصد باشد.به نظر مي رسد که بيش از تمام ناتواني هاي دوران کودکي، مسأله ناشنوايي مورد بحث قرار گرفته باشد. اين امر احتمالاً به سبب آن است که قدرت تکلم ارتباط نزديکي با قدرت شنوايي دارد. بنابراين براي بسياري از کودکان که از آغاز زندگي، شنوايي خود را از دست داده اند در واقع مشکل اساسي صرفاً فقدان حس شنوايي نيست، بلکه عدم امکان در پيشرفت و دستيابي به يک سيستم ارتباطي مناسب است.بنارخصوصيات ناشنوايي و عواملي مانند حمايت خانوادگي، اثرات متفاوتي بر زندگي کودک تحميل مي شود. اگر کودکي در سالهاي اول زندگي از نظر شنوايي تحريک نشود، عملکرد بيولوژيک (تکلم) او رشد نخواهد کرد. (صديقي، 1381).حدود 450 ميليون نفر ناتوان جسمي در دنيا وجود دارند که 70 ميليون نفر آنها از ناشنوايي با ميانگين بيش از 35 دسي بل رنج مي برند. اگرچه اپيدميولوژي ناشنوايي بر پايه اطلاعات هر منطقه به طور جداگانه به دست آمده است ولي تخمين داده مي شود که از هر 100 مواليد زنده يک نفر مبتلا به ناشنوايي عميق باشد که در 50% از اين افرد علت ژنتيکي به عنوان منشأ اين بيماري مشخص شده است. و در 50% ديگر علل اکتسابي مي باشد. البته با کاهش شيوع ناشنوايي اکتسابي ناشي از مننزيت به دليل مصرف آنتي بيوتيک و واکسيناسيون، درصد ناشنوايي هاي ارثي مادرزادي رو به افزايش است.نتايج مطالعاتي که سرويليامز وايلد بر روي کودکان ناشنوا انجام داد، نشان مي دهد که ازدواج خويشاوندي با افزايش احتمال ناشنوا شدن فرزندان در خانواده هاي با سابقه شنوايي همراه است و همچنين نتايج اين مطالعات احتمال به ارث رسيدن ناشنوايي را طبق قوانين مندلي نشان مي داد. (کهريزي و همکاران، 1384).يکي از عوامل پيدايش ناشنوايي در کودکان اختلالات و نارسايي هاي ژنتيکي مي باشد. از جمله عوامل متعددي که در اينجا مي تواند عامل ايجاد ناشنوايي در کودکان باشد، ازدواج هاي فاميلي و پيوندهاي خويشاوندي (همخوني) است. تحقيقات نشان مي دهد که نسبت خويشاوندي والدين حتي اگر در سطح چندمين نسل باشد، مي تواند موجب ناشنوايي و عقب ماندگي ذهني شود.بر اساس مطالعات انجام شده، والدين 30 درصد کودکان دچار عقب ماندگي ذهني، ازدواج فاميلي از نوع درجه يک داشته اند. به گفته متخصصان، در حال حاضر يک تا پنج درصد از ازدواج ها در دنيا خويشاوندي است و ميانگين ابتلاي افراد به بيماري هاي متابوليک و ژنتيک در جهان از هر 500 نفر، يک نفر است اما اين ميزان در کشور ما بيشتر از استانداردهاي جهاني است اما در حالي که بررسي هاي کارشناسان حاکي از آن است که حدود 70 درصد بيماران مبتلا به نقص اوليه ايمني نتيجه ازدواج هاي فاميلي هستند و همه بيماري ها به جز حوادث، منشأ ژنتيکی دارند.در حدود 35 سال پيش ازدواج هاي فاميلي در ايران سير رو به افزايشي داشته است و بخصوص ازدواج هاي تراز اول تا بالاي 50 درصد ديده مي شود. بر اساس آمارهاي جهاني 3 تا 4 درصد مرگ و مير نوزدان به دليل اختلالات ژنتيکي رخ مي دهد و خطر ايجاد بيماري مادرزادي در هر حاملگي در جمعيت عادي در يک چهل مي باشد. در ازدواج هاي فاميلي حدود 5 تا 6 درصد احتمال تولد کودک معلول در خانواده وجود دارد که اين ريسک با احتمال تکرار معلوليت در فرزندان بعدي خانواده نيز همراه است.ازدواجهاي فاميلي در کشور ما بسيار رايج است و آمارهاي متفاوتي در مطالعات مختلف در اين خصوص ارائه شده است. بر اساس جديدترين مطالعه بر روي بيش از 300 هزار زوج از نژادهاي مختلف ايراني حدود 38% ازدواجها از نوع خويشاوندي است که بيش از 27% از آنها First cousin مي باشند. (کهريزي و همکاران، 1384).مسئله مورد تحقيق، بررسي و مقايسه نقش ازدواجهاي ميان فاميلي در بين دانش آموزان ناشنوا و عادي مقطع ابتدايي در شهرستان کنگاور مي باشد مبني بر اينکه3- آيا بين ازدواجهاي ميان فاميلي و نقص شنوايي رابطه وجود دارد؟4- آيا نقص شنوايي در ازدواجهاي ميان فاميلي در درجه اول بيشتر از ساير ازدواجها مي باشد؟
اهميت و ضرورت پژوهشنقش علوم در پايه گذاري و اصلاح جامعه بشري بسيار مؤثر بوده و آگاهي مبني بر اينکه ازدواجهاي فاميلي و ضرائب همخوني وابسته به آن مي توانند نقش مهمي در ايجاد معلوليت ها داشته باشد. زيرا که بروز صفات نهفته در بين فرزندان حاصل از اينگونه ازدواجها که اجداد مشترک دارند بيشتر از افرادي مي باشد که درجه خويشاوندي ضعيف تري دارند. آمار سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنايي نشان مي دهد که درصد ازدواج هاي فاميلي در بين والدين دانش آموزان مدارس استثنايي در حدود 72-40 درصد است. (شريفي درآمدي، 1373، ص 54).طبق نظر چايلدز (1982) «کوتاهي در به دست آوردن سابقة فاميلي در پزشکي امري ناپسند است و شايد روزي برسد که جنايتي غير عمده شمرده شود. (فرازمند مترجم 1368 ص 5).با پيشرفت و وضعيت مراقبت هاي پزشکي و تغذيه دوران کودکي و مبارزه با بيماري هاي عفوني، مرگ و مير کودکان کاهش يافته و منجر به افزايش اهميت بيماري هاي ژنتيک در جامعه گرديده است. بر اساس آمارهاي جهاني 3 تا 4 درصد مرگ و مير نوزدان به دليل اختلالات ژنتيک رخ مي دهد و خطر ايجاد بيماري مادرزادي در هر حاملگي در جمعيت عادي يک در چهل مي باشد. فرزندان ازدواجهاي فاميلي ممکن است در معرض خطر بالاتري در خصوص بيماري هاي چند عاملي و با وراثت پيچيده مانند ناشنوايي، نابينايي و ساير بيماري ها قرار بگيرند. همچنين ازدواج خويشاوندي چه براي دختر و چه براي پسر به ويژه در خانواده هايي که از نوعي عقب ماندگي ذهني، معلوليت ها، ناشنوايي، نابينايي و سايربيماري هاي ارثي رنج مي برند، بايد حتماً با مشاوره ژنتيک همراه باشد تا اين بيماري ها مجدداً گسترش پيدا نکنند. (نيکبخت و همکاران، 1384).به طورکلي دريک جامعه بزرگ اگر هزار ازدواج خويشاوندي را با هزار ازدواج غير خويشاوندي مقايسه کنيم بيماري هاي ژنتيکي در ازدواج هاي غير خويشاوندي دو تا سه درصد است در حالي که اين بيماري ها در ازدواجهاي خويشاوندي بين 4 تا 6 درصد ديده شده است.با پيشرفت سريع در شناسايي زمينة ژنتيک ناشنوايي، تست هاي شنوايي جزو اهداف تشخيصي که در درمان، مشاوره ژنتيک و کنترل نقش ارزنده اي ايفا مي کند، قرار گرفته است.از آنجايي که غربالگري جهش هاي ناشنوايي به تعداد محدودي ژن محدود مي شود، لذا شناسايي ژنهاي جديد در تشخيص اوليه و در درمان به موقع نقشي ارزنده اي ايفا مي کند و نهايتاً به کشف تکنيک هاي جديد در تست هاي ژنتيکي بعنوان روشي درمان بيماري درآينده نه چندان دور منتهي مي گردد. (کهريزي و همکاران 1384).با توجه به شيوع بالاي ازدواجهاي فاميلي بين والدين کودکان کم شنوا مي توان گفت که همخوني والدين يکي از علل مهم کاهش شنوايي در ايران است و با توجه به مسايل فرهنگي و اجتماعي موجود در جامعه کنوني بايد در اطلاع رساني به مردم دربارة خطرات ازدواج فاميلي تلاش نمود.در کشور ما ازدواجهاي فاميلي در روستاها و مناطق عشايري بيشتر از نقاط شهري است و اين به دليل بافت فرهنگي و روابط قومي غني حاکم بر اين مناطق است. به اين دليل عشاير و روستاييان ترجيح مي دهند که با فردي از فاميل و نزديکان خويش، ازدواج کنند.لذا مي توان با منبع ازدواجهاي فاميلي، آموزش بهداشت، کنترل تعداد فرزندان و همينطور مشاوره ژنتيک به ويژه براي خانواده هاي در معرض خطر مي توان قدمهاي مهمي در زمينه کاهش تعداد ناشنوايان برداشت. همچنين ايجاد و گسترش مراکز مشاوره و کلينيک هاي مشاوره ژنتيکي در سطح کشور به خصوص در مناطق عقب افتاده عشايري، تحقيقات گسترده بر روي نمونه هاي بزرگ در سراسر کشور در زمينه بررسي علل عقب ماندگي ذهني و ناشنوايي، مراجعه خانواده ها به مراکز مشاوره ژنتيکي قبل از اقدام به ازواج هاي خويشاوندي و منبع اين گونه ازودواج ها مي توان اقدام به کاهش تعداد ناشنوايان کرد.در پايان بايد گفت که غالب ناهنجاري هاي ژنتيکي و بيماري هاي ارثي قابل پيش بيني بوده و با در نظر گرفتن قوانين وراثت و مشاوره هاي ژنتيکي و انجام آزمايش هاي مختلف قبل از ازدواج هاي فاميلي مي توان از تولد تعداد قابل ملاحظه اي از کودکان معلول و عقب ماندة ذهني که به علت اختلالات ژنتيکي متولد مي شوند جلوگيري به عمل آورد. (اکرمي، 1385).با توجه به موارد ذکر شده در کشور ما خصوصاً در بعضي از مناطق به علت عدم آگاهي والدين و بعضي از سنت هاي رايج در بين جامعه، اين مسئله را ناديده گرفته و با فاميل ازدواج مي نمايند که نتيجه آن ايجاد معلوليت ناشنوايي، عقب ماندگي ذهني و جسمي و نابينايي مي باشد. لذا مطالعه و تحقيق در اين زمينه مي تواند به عنوان راهنمايي براي جامعه به منظور جلوگيري از ازدواج هاي فاميلي بوده و در نتيجه مانعي از تولد کودکان ناشنوا باشد.
اهداف تحقيقهدف کلي:بررسي و مقايسه نقش ازدواج ميان فاميلي در ميان دانش آموزان ناشنوا و عادي مقطع ابتداييهدف جزئي:1- بررسي تأثير ازدواج هاي فاميلي درجه يک بر ناشنوايي 2- بررسي رابطه زناشويي با ازدواج هاي فاميلي 3- بررسي راهنماي مقابله و پيشگيري از ناشنوايي 4- کاهش ميزان ازدواج هاي فاميلي و در نتيجه ناشنوايي از طريق آگاهي دادن به خانواده ها در مورد عواقب آن.


فرضيه هاي تحقيق:1- بين ازدواج هاي ميان فاميلي و نقص شنوايي رابطه وجود دارد.2- بين ميزان تحصيلات والدين با احتمال ازدواج هاي ميان فاميلي و در نتيجه ناشنوايي رابطه منفی وجود دارد.3- بين جنسيت و نقص شنوايي ارتباط وجود دارد. تعاريف واژه ها و اصطلاحاتتعريف مفهومي:ازدواج هاي فاميلي:به ازدواج هايي که بين افراد خويشاوند و فاميل مانند دخترعمو- پسرعمو، دختر خاله و پسرخاله و دايي زاده و امثال آنها باشد. فاميل و خويشاوند به کساني مي گويند که جد يا اجداد مشترک داشته باشند. (ابراهيمي بختور، 1363، ص 164).تعريف عملياتي:ناشنوايي:ناشنوا فردي است که با استفاده از وسايل کمکي يا بدون بهره گيري از آنها نمي تواند گفتارهاي ديگران را از طريق حس شنوايي بشنود. ميزان حس شنوايي اين گونه افراد 70 دسيبل يا بيشتر است. که انواع آن بر اساس سطح شنوايي شامل موارد ذيل مي باشد:1- ملايم: 40-27 دسيبل2- متوسط: 55-41 دسيبل3- متوسط يا شديد: 70-56 دسيبل4- شديد: 90-71 دسيبل5- عميق: 91 و بالاتر دسيبل(سيف نرافي و نادري، 1374، ص 245-6)پايان نامه مقايسه نقش ازدواج فاميلي در افراد ناشنوا و عادي مقطع ابتدايي


بررسی ازدواج هاي ميان فاميلي


نقش ازدواج فاميلي


ازدواج عادی


نقش ازدواج در افراد ناشنوا


نقش ازدواج افراد عادي


مقطع ابتدايي


شهرستان كنگاور


دانلود پایان نامه


پروپوزال


کار

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پایان نامه بررسی ارتباط ازدواج خویشاوندی با بیماری ...

در ازدواج فاميلي، حتي اگر سابقه بيماري ارثي در اقوام و خويشان دور و نزديک طرفين وجود نداشته باشد، يعني تمام ژنهاي آنها طبيعي باشد، به علت تشابه ژنتيکي زياد و وجود ژنهايي با ساختمان فيزيکي و شيميايي مشابه، امکان ايجاد ...

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط ازدواج خویشاوندی با بیماری ...

در ازدواج فاميلي، حتي اگر سابقه بيماري ارثي در اقوام و خويشان دور و نزديک طرفين وجود نداشته باشد، يعني تمام ژنهاي آنها طبيعي باشد، به علت تشابه ژنتيکي زياد و وجود ژنهايي با ساختمان فيزيکي و شيميايي مشابه، امکان ايجاد ...

عناوین روش تحقيق و پايان نامه جديد سایت

پايان نامه بررسي و مقايسه سطح نيازهاي اساسي مازلو بين دانشجويان شاهد و عادي 70 برگ ; پايان نامه بررسي و مقايسه ميزان افسردگي در بين دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه 70 برگ

منبع دانلود پایان نامه و پروژه و مقالات دانشجویی - مطالب ...

,منبع دانلود پایان نامه و پروژه و مقالات دانشجویی - مطالب ارسال شده توسط bia2prozhe,منبع دانلود پایان نامه و پروژه و مقالات دانشجویی

بررسی رغبتهای شغل دانش‌آموزان دختر ناشنوا و عادی(همراه با ...

بررسی رغبتهای شغل دانش‌آموزان دختر ناشنوا و عادی(همراه با پرسشنامه) دسته: روان شناسی بازدید: 10 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 117 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 100 بعضی از افراد درانتخاب شغل تسلیم حوادث می‌شوند و برخی بدون نقشه و ...

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط ازدواج خویشاوندی با بیماری ...

در ازدواج فاميلي، حتي اگر سابقه بيماري ارثي در اقوام و خويشان دور و نزديک طرفين وجود نداشته باشد، يعني تمام ژنهاي آنها طبيعي باشد، به علت تشابه ژنتيکي زياد و وجود ژنهايي با ساختمان فيزيکي و شيميايي مشابه، امکان ايجاد ...

دکتر رامین خدابنده لو

پايان نامه (دكترا) -- دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، يزد، 1375 علوم پزشكي. 337880 - پزشكي عمومي خلاصه به : فارسي . كليد واژه : الكتروكارديوگرام / فاصله QT / 1375 / ناشنوايي / استان اصفهان / ضربان قلب / كليد واژه معادل لاتين : Electrocardiog

مقاله مقايسه افسردگي در بين جوانان 18 ساله ورزشكار و غير ...

دانلود جزوه خلاصه کتاب سازه های پارچه ای کششی – شامل 37 صفحه، فرمت pdf; مبانی نظری متغیر حرمت به خود – شامل 16 صفحه، فرمت ورد ; پاورپوینت مدیریت نوین توریسم جهانی ساختار توریسم; دانلود پاورپوینت زندگینامه و آثار لویی کان; ن�

مقاله مقايسه افسردگي در بين جوانان 18 ساله ورزشكار و غير ...

دانلود جزوه خلاصه کتاب سازه های پارچه ای کششی – شامل 37 صفحه، فرمت pdf; مبانی نظری متغیر حرمت به خود – شامل 16 صفحه، فرمت ورد ; پاورپوینت مدیریت نوین توریسم جهانی ساختار توریسم; دانلود پاورپوینت زندگینامه و آثار لویی کان; ن�

بررسی نگرش دانشجویان بومی نسبت به غیر بومی ها و تاثیر آن ...

اعتماد باعث مي شود كه افراد در روابط اجتماعي خود با ديگران هر گونه بدگماني را كنار گذاشته و روابط صميمانه اي را برقرار كنند، كه بدون اعتماد چنين روابطي شكل نمي گيرد. برعكس بي اعتمادي باعث سوء ظن نسبت به ديگران و ضعف اعتم�

بررسی رغبتهای شغل دانش‌آموزان دختر ناشنوا و عادی(همراه با ...

بررسی رغبتهای شغل دانش‌آموزان دختر ناشنوا و عادی(همراه با پرسشنامه) دسته: روان شناسی بازدید: 10 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 117 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 100 بعضی از افراد درانتخاب شغل تسلیم حوادث می‌شوند و برخی بدون نقشه و ...

روانشناسی,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات ...

روانشناسی,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,کارآموزی,ترجمه,ورد,درون گرایی,برون گرایی,انتخاب رشته,پیشرفت تحصیلی,استرس,شخصیت,افسردگی,عزت نفس,دانش آموزان,افراد,کودکان پیش دبستانی,بازی,ج

مقايسه - azblog.rozblog.com

دانلود (دانلود پاورپوينت مرحله مقايسه در مديريت استراتژيک),دانلود,پاورپوينت,مرحله,مقايسه ...

پایان نامه های دانشکده روانشناسی

بررسي مقايسه اي حيطه هاي پنجگانه شخصيت در افراد مبتلا به اختلالات اضطرابي و افراد عادي بر اساس آزمون شخصيتي نئو (neo) سيما خامدي: غلامرضا نفيسي: محمود ايرواني

عناوین روش تحقيق و پايان نامه جديد سایت

پايان نامه بررسي و مقايسه سطح نيازهاي اساسي مازلو بين دانشجويان شاهد و عادي 70 برگ ; پايان نامه بررسي و مقايسه ميزان افسردگي در بين دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه 70 برگ

ليست عنوان پايان نامه فارسي تمام متن بررسي ظرافتهاي ادبي و ...

بررسي ظرافتهاي ادبي و وجود بلاغي آيات الاحكام در حدود و معاملات اسلامي بيوسنتز نانوذرات طلا با استفاده از عصاره زعفران و كروسين استخراج شده از آن و بررسي اثر سميت سلولي (ضد سرطاني) آنها بر رشد و تكثير سلول هاي سرطاني ...

عناوین روش تحقيق و پايان نامه جديد سایت

پايان نامه بررسي و مقايسه سطح نيازهاي اساسي مازلو بين دانشجويان شاهد و عادي 70 برگ ; پايان نامه بررسي و مقايسه ميزان افسردگي در بين دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه 70 برگ

امتحان نهایی دین و زندگی 2 چهارم دبیرستان رشته ریاضی به همراه پاسخنامه خرداد 91

دانلود تحقیق زندگی نامه ابن سینا

مقاله ارزیابی اهمیت نسبی (بعد آگاهی از وضعیت رقبا) هوشمندی رقابتی بر اثربخشی استراتژی های بازاریابی

تحقیق بررسی دیه و پرداخت سایر ضررهای ناشی از جرم

تحقیق حقوق تجارت

مقاله گزارش طرح هاي توجيهي

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید بطری پلاستیکی

پروژه نوزایی شهری و شهر سالم در شهر سازی

دانلود پاورپوینت بررسی tejarate electronic

سوالات استخدامی شیمی شرکت گاز