دانلود رایگان


دانلود پايان نامه بررسي رابطه هوش هيجاني و سلامت رواني - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان دانلود پايان نامه بررسي رابطه هوش هيجاني و سلامت روانياین پروپوزال در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد
فهرست مطالب:مقدمهفصل اول: گسترده علمی موضوع مورد پژوهشگسترده علمی موضوع مورد پژوهش1-موضوع پژوهش 2- ابعاد موضوع پژوهشی 3- هدف پژوهش 4- امكان بررسی موضوع اهمیت آن از لحاظ علمی و نظری 5- سوالهای پژوهش 6- فرضیه های تحقیق ‌7- متغیر پژوهش و تعریف عملیاتی و اطلاعاتی 6-7-1- متغیر پیش بینی كننده ‌7-3- هوش هیجانی 7-4- هیجان 7-5- سلامت روانی 7-6- علائم جسمانی تعریف نظری تعریف عملیات 7-7- اضطراب و اختلال در خواب تعریف نظری تعریف عملیاتی 8-7- اختلال در كنش اجتماعی تعریف نظری 9-7- افسردگی شدید یا اساسی تعریف نظری تعریف عملیاتی چكیده فصل
فصل دوم: مرور و تحلیل یافته های پیشین در قلمرو و موضوعتاریخچة هوش هیجانی تعریف و پیشینه هوش هیجانی پیشینه مطالعه هوش غیر شناختیتعریف هوش و انواع آن از نظر گاردنرهوش هیجان و مؤلفه های آن خود آگاهی خود كنترلی یا مدیریت خود شعور اجتماعی خود انگیزی4- مهارتهای اجتماعی اساس فرهنگی هوش هیجانی تفاوت IO با هوش هیجانیزمینه های بحث هوش هیجانی9- كالبد شكافی یك تسخیر هیجانی9-1 مقدمه9-2- سیستم ارتباط عصبی 9-3- قراول هیجانی 9-4- متخصص حافظه هیجانی 9-5- هماهنگی فكر و هیجان11- تعریف مفاهمی بداشت روانی 12- صلامت روان از نظر آلپورت 13- سلامت روان از نظری رل راجرز از یك فرم 14- ملاكهای مهم از نظر فیشن 15- عوامل مؤثر بر بهداشت روانی14- ملاكهای مهم از نظر فیشن 15- عوامل مؤثر بر بهداشت روانیتأمین نیازهای جسمانی تأمین نیازهای روانیاحساس ایمنیاحساس ارزشمندیمیل به موقعیتواقع بینییادگیری گذشتهعوامل اجتماعیاصلاح و سبك روش زندگی 17- نقش مذهب و فلسفة زندگی در بهداشت روانی 18- انسان سالم 11- ویژگیهای انسان سالم از نظر راجرز
فصل سوم: فرآیند روش شناختن و بررسی تجربی موضوعروش تحقیق جامعه مورد بررسینمونه منتخب روش نمونه گیری ابزار و روش اجرای پژوهش5-1- آزمون هوش هیجانی (سیبر یا شرینگ)روش اجرای آزمون روش نمره گذاری جدول مربوط به هر كدام از سؤالات در مؤلفه های هیجانی در آزمون سیریا شرینگ است5-2- پرسشنامه سلامت روانی(GHE)روایی و اعتبارروش اجرای آزمون روش نمره گذاری روش قراردادی5-3- روشهای آماری و منطق استفاده از آن
فصل چهارم: ارائه و تحلیل نتایجیافته های توصیفی فرضیه اول- رابطة هوش هیجانی با سلامت روانیفرضیه دوم- رابطه هوش هیجانی و رابطه كار جسمانیفرضیه سوم- رابطه هوش هیجانی با اضطرابفرضیه 4- رابطه هوش هیجانی با به كاركردی اجتماعیفرضیه 5- رابطه هوش هیجانی با افسردگی
فصل پنجم: بحث ونتایج كلیبحث و نتایج كلی 1- بحث و بررسی درباره یافته ها2- تفسیر نهایی پیامدها3- محدودیت ها 4-پیشنهادات فهرست منابع و مآخذپیوستپرسشنامه«پرسشنامه سلامت عمومی»مقدمههمه چيز از يك مقدمة كوچك شروع شد و سپس گفت « يان مور» دانش آموز سال آخر جفرسون در بروكلين با دوست خود خليل سامپتر پانزده ساله اختلافي پيدا كرده بودند از پي اين اختلاف به عيب جويي كردن از او و تهديد وي پرداختن در آن لحظه اين نزاع به حد انفجار خود رسيده بود . خليل از ترس اينكه يان و تامرون قصد داشتند او را كتك بزنند ، ، يك روز صبح يك اصلحة كاليبر 38 را با خود به مدرسه آورد و در پانزده قدمي محافظ مدرسه از نزديك هر دو پسر با شكيل گلوله اي در سراسر مدره به قتل رسانيد اين حاثه ، كه خون را در رگهاي انسان منجمد مي كند مي‌تواند نشانه ايي ديگر از نياز جدي به ارائه دروسي در زمينه حل مسكلات عاطفي ، خاتمه دادن به مشاجره ها به خوي صلح ، آميز و حا آسان مسائل ، به شمار مي آيد .مربياني كه سالهاست از كاركرد ملال آور محصلان مدرسه در دروس رياضي و خواند به تنگ آمده اند اينكه دريافته اند كه كاستي متفاوت و هشدار دهنده تري وجود دارد بي سوادي عاطفي و در حالي كه در تلاشهاي پسنديده اي براي ارتقاء سطح استانداردهاي علمي صورت مي پزيرد .اما در برنامه آموزشي استاندارد مدرسه به كاستي جديد و مسئله ساز تر جهي نشده است يك معلم مدرسه در بروكلين اشاره مي كند كه تأكيد موجود در مدارس نشان مي‌دهد كه ما يه ميزان توانايي خواندن و نوشتن محصلان بيشتر به اين نكته اهميت مي دهيم كه آيا هفتة آينده زنده خواهند ماند يا نه .نشانه هاي اين كاستي را مي توان در وقايع خشونت باري چون تير اندازي به يان و تايرون مشاهده كرد مشكلي كه در مدارس آمريكارواج يافته است اين اتفاقات از وادث منجر افراد ترند افزايش بحران در ميان نوجوانان و مشكلات دوران كودكي در آمريكا كه سازننده بمبهاي جهاني است را مي توان در خلال آمارهايي از اين دست ملاحظه كرد .در سال 1990 در مقايسه با دو دهه قبل از آن ايالات متحده آمريكا با پيشرفت ميزان دستگيري جوانان بزهكار به خاطر دست زدن به جنايت هاي خشونت بار مواجه بوده است .دستگيري نوجوانان به دليل تجاوز همراه با زور دو برابر شده است .ميزان قتل نوجوانان چهار برابر شده است رايجترين دليل منف نوجوانان در مقابل اين نجايع ابتلاي آنها به بيماريهاي ذهني است اثرات افسردگي اعم از خفيف يا شديد ، در يك سوم نوجوانان مشهور است و دختر ها وقوع حالت افسردگي در زمان بلوغ دو برابر مي شود . ( دانيل گامن ، 1380 ص 313 ) كلاً مي توان نغمه هاي سكوت را به فهرست خطرات عاطفي اي كه براي سلامتي زيان بارند اضافه كنيد و پيوندهاي نزديك عاطفي را به فهرست عوامل حمايت كننده بيفزائيد تحقيقاتي كه در دو دهه انجام شده و بيش از سي و هفت هزار نفر را شامل مي شود نشان مي دهد كه انزولي اجتماعي – يعني اين احساس را كه مسي را نداريد تا احساسات خصوصي خود را با او در ميان بگذاريد يا تماس نزديكي داشته باشيد احتمال ابتلا به بيماري يا مرگ را دو برابر مي كند گزارش در سال 1987 در مجله چاپ شد چنين نتيجه مي گيرد كه انزوا به خودي خود همانقدر در ميزان مرگ و مير تأثيردارد كه سيگار كشيدن ،‌فشار خون بالا ، چاقي مفرط و انجام ندادن تمرينات جسماني در اين مؤثرند . ( دانيل گامن ، 1380 ص 243 ) و با توجه به تحقيقات و پژوهش ها روز به روز به اهميت اينكه افراد و در كل نوجوانان كاوارد دوران جديدي از زندگيشان مي باشند بايد يتوانند احساس خود را بشناسند و احساسي را كه در طرف مقابل خود بوجود مي آورند پي ببردند و پس از شناخت آن به رابطه متقابل دست يابند.در اينجا اين سؤال مطرح مي شود كه اصولاً چرا برخي از هوش هيجاني بالايي برخوردارند عده اي هوش پايين و در كل در اين حيطه سؤالات برشماري مي تواند ايجاد شود .


گسترده علمي موضوع مورد پژوهش موضوع پژوهش :بررسي رابطه هوش هيجاني و سلامت رواني
1-1 ابعاد موضوع پژوهشي :با نگاهي به موضوع مورد بررسي و با توجه به پژوهشها و بررسيهايي تا به اميرو انجام گرفته و به ثبت رسيده است احتمالاً ممكن است تفاوت ميان افراد از لحاظ هوش هيجاني با سلاما رواني آنها به بساري از مسائل كه در اينجا گنجانيده . نمي شود پرداخته شده باشد . در اين پژهش ما به دنبال مسائلي از لين قبيلي هستيم كه :با شناخت از هوش هيجاني مي توان سلامت عمومي را در افراد پيش بيني كرد .با بررسيهاي انجام شده مي توان در نظر داد كه كدام يك از مؤلفه هاي سلامت عمومي مي تواند بيشتر در هوش هيجاني تأثير داشته باشد و در جهت رفع يك تلاش نمود .
1-2 هدف پژوهش :هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه هوش هيجاني با مؤلفه هاي جسماني بايد كاركردي اجتماعي ، افسردگي شديد ، اضطراب و در كل سلامت عمومي باشد شناساندن يك مسئله كه چطور هوش هيجاني در سلامت عمومي فرد مي تواند تأثير گذار باشد و با در نظر گرفتن اينكه خانواده ها با كلامشان و عملكردشان مي توانند كودك را در جهت شناخت خود و رفتارش و در عين حال شناخت ديگران نقش داشته باشند و با توجه به اينكه هوش هيجاني زير مجموعه اي از هوش اجتماعي است و مي تواند فرد را در جهت سازگاري با جامعه همراه نمايد .
1-3 امكان بررسي موضوع اهميت آن از لحاظ علمي و نظري :عوامل متعددي در سازگاري و رضايت از زندگي دخيل مي باشند كه مي توان هوش هيجاني را در اينجا نام برد كه در جهت سازگاري و بهداشت رواني هر چه بيشتر افراد تأثير گذار مي باشند .هوش هيجاني نيز مانند هوش غير شناختي دشوار است هوش هيجاني نوع ديگري اسز هوش است كه مشتمل بر شناخت احساسات خويشتن و استفاده از آن براي اتخاذ تصميم هاي مناسب در زندگي است . توانايي مطلوب خلق و خو وضع رواني و كنترل تكانش هاست عاملي است كه به شكست ناشي از دست نيافتن به هدف و شخص ايجاد انگيزه اميد مي كند ( دانيل گلمن 1388 ، ص 18 ) در واقع باعث مي شود كه فرد همدلي و هم حسي را لمس نمايد .گلمن ضمن مهم شمردن هوش غير شناختي و هيجاني مي گويد هوش بهر در بهترين حالت خود تنها عامل 20 درصد از موفقيت هاي زندگي است و 80 درصد موقعيت ها به عوامل ديگر دابسته است و سرنوشت افراد در بساري از موارد در گروه مهارت هايي از هوشهايي ديگر از قبيل هوش هيجاني را تشكيل مي دهد .با توجه به اينكه سلامت عمومي در سازگارتري بهتر فرد با محيط پيرامون خود از مسائل اصلي جامعه مي باشد مي توان انتظار داشت كه هوش هيجاني مي تواند چقدر در تأثير گذاري فرد در سازگاري هر چه بيشتر او با اجتماع خود نقش آفرين باشد و او در جهت كمال و موفقيت روز افزون ياري نمايد .
1-4 سوالهاي پژوهش : ساختار جامعه بر پاية سلامت عمومي جامعه استوار است .در اين پژوهش سوالهايي از اين فبيل مطرح مي شود .آيا هوش هيجاني با مؤلفه بدني سازي رابطة معناداري دارد .آيا هوش هيجاني با مؤلفه اضطراب و بي خوابي رابطة معناداري دارد .آيا هوش هيجان با مؤلفه بدكاركردي اجتماعي رابطة معنا داري دارد . آيا هوش هيجاني با مؤلفة افسردگي و خيم رابطة معنا داري دارد .آيا هوش هيجاني با سلامت رواني رابطة معنا داري دارد .
1-5 فرضيه هاي تحقيق :‌با توجه به سؤالهايي كه مطرح شد فرضيه هاي زير تدوين شده است .هوش هيجاني با سلامت رواني رابطة معناداري دارد . هوش هيجاني با مؤلفه بدن سازي رابطة معناداري دارد .هوش هيجاني با مؤلفه اضطراب و بي خوابي رابطة معنا داراي دارد .هوش هيجاني با مؤلفه بدكاري اجتماعي رابطة معنا داري دارد . هوش هيجاني با مؤلفه افسردگي و خيم رابطه معنا داري دارد .
1-6 متغير پژوهش و تعريف عملياتي و اطلاعاتي : متغير پيش بيني كننده :‌متغيري است كه تغيير آم در دست پژوهشگر است كه به آن متغير مستقل نيز مي گويند . متغير پيش بيني كننده ( مستقل) در اين پژوهش ميزان هوش هيجاني مي باشد.متغير پيش بيني شونده :متغيري است كه تحت تأثير متغير پيش بيني كننده (مستقل) مقدارش فرق مي كند و در اين پژوهش ميزان متغير پيش بيني شونده وابسته ، است (دلاور ، 1374 ، ص 49 ) سلامت رواني همراه مؤلفه هايش .متغير وابستة رفتاري را كه مي خواهد اثر متغير مستقل را بر روي آن مورد مطالعه قرار دهد مشخص مي كند لذا افراديكه در پرسشنامه آزمون هوش هيجاني نيمرة بالايي را كيب كند از سلامت رواني بالايي برخوردار است . (مفلامري ، 1379)
هوش هيجاني :با توانايي درك خود و ديگرا يعني شناخت هرچه بيشتر احساسات ، عواطف خويش و ارتباط سازگاري قفرد با مرد و محيط پيوند دارد . (گلكن ، 1380)
هيجان :پاسخ به بلافاطلة ارگانيسم با توجه به درجة جذابيت يك موقعيت خاص ( واكمير ، 1990 ، ص 29 ) سلامت رواني :سازمان جهاني بهداشت ، بهداشت رواني را چنين تعريف مي كند بهداشت رواني در درون مفهوم كلي بهداشت جاي ميگيرد و بهداشت يعني توانايي كامل براي ايفاي نقشهاي اجتماعي ، رواني جسمي ، شخصي كه از بهداشت رواني برخوردار است مي‌توان شمار صفهاي خود را با دنيايي بيرون و درون حل كند . اگر شخص توان انجام دادن سازگاري با محيط را نداشته باشد تعارض هاي او به صورت نوروز نشان مي دهد و به شخص نوروتيك تبديل مي شود .
علائم جسماني : تعريف نظري :علائم جسماني نشانه هايي بيمارگونه حاكي از يك بيماري جسماني هستند . كه ممكن است در اثر مصرف دارو و يك بيماري جسماني با يك اختلال رواني ظاهر شوند . (كاپلان و سادوك ، 1993 ، ص 95 ) تعريف عملياتی : علائم جسماني ، نمراتي است كه پرشهاي هفت گانه مقياس در فرم 28 ماده اي پرسشنامه سلامت عمومي بدست مي آيد و ميزان علائم كه هر آزمودني از خود نشان مي دهد ميزان نمره اي است كه از پاسخدهي به اين مقياس گرفته است .
اضطراب و اختلال در خواب :تعريف نظري :اضطراب ، احساس دلواپسي ، به علامت انتظار نظري است كه ممكن است دروني يا بيروني باشد .بي خوابي يا اختلال در خواب فقدان يا كاهش توانايي به خواب رفتن است كه به سه كل بي خوابي اول شب ، وسط شب و آخر شب ظاهر مي شود كه غالباً با يك اختلال نظير اضطراب و افسردگي ، يك علت عضوي معلوم يا مصرف مواد مربوط مي شود . (كاپلان و سادوك ، 1994 )
تعريف عملياتي :اضطراب و بي خوابي نمراتي است كه از پرسشنامه هاي هفت گانه مقياس از فرم 28 ماده اي پرسشنامه سلامت عمومي بدست مي آيد . و ميزان برخورد داري هر آزمودني از آن ميزان نمره اي است كه آن آزمودني از پاسخدهي به اين مقياس گرفته است .
اختلال در كنش اجتماعي :تعريف نظري :كنش اجتماعي در فرهنگ علوم رفتاري به صورت زير تعريف هر عنل طبيعي يا مصنوعي كه آثار اجتماعي توليد مي كند اين اصلاح در برنامه نحصيلي براي ااشاره به جنبه فعاليتهاي عمومي مربوز به زندگي گروهي در تمام فرهنگها بكار مي رود ( شعاري نژاد ، 1364 ، ص 30 )تعريف زير از كنش اجتماعي ، مجموعه عملياتي است كه از طريق آن پاكي از اشكال ساخته يافته اجتماعي تجلي مي نمايد نقش است كه يك عضو و يا جزء از حيات اجتماعي در درون ساخت جزيي يا كلي ايفا مي كند تمامي جلوه هاي عيني و قابل مشاهده كه موجبات انطباق و سازگاري يك نظام خاص اجتماعي را فراهم مي آورد و بر همين اساس اختلال در كنش اجتماعي يا كنش اجتماعي نا مطلوب هر جلوه عيني يا قابل مشاهده است كه اين سازگاري نظام را كاهش ميدهد . تعريف عملياتي :اختلال در كنش اجتماعي ، نمراتي است كه پرسشهاي هفت گانه مقياس از فرو 28 ماده اي پرسشنامه سلامت عمومي بدست مي آيد . و ميزان آن در هر ازمودني ، ميزان نمراه ايت كه آن آزمودني از پاسخدهي به اين مقياس گرفته است .
افسردگي شديد يا اساسي :تعريف نظري :اين اصلاح بسيار وسيع و تا حدودي مبهمي است براي شخص عادي حالتي مشخص يا غمگين و گرفتگي و بي حوصلگي است و براي پزشك گروه وسيعي از اختلالات خلقه يا زير شاخه هاي متعدد را تداعي مي كند .خصووصياتاصلي حالات افسردگي كاهش عميق ميل به فعاليتهاي لذا بخش روز مره مثل معاشرت ، تفريح ، ورزش ؟ روابط جنسي است .اين ناتواني براي كسب لذت حالتي ناقد و پايا دارد . به طور كلي ، شدن افسردگي بستگي به تعاد علايم و درجة متعدد آن دارد و خفيف ترين شكل ممكن است فقط محدودي از علايم اصلي وجود داشته باشد . مهمترين علامت افسردگي همين ناتواني در كسب لذت در چيزهايي است كه قبلاً لذت بخش بوده است و غمگيني يكي از خصوصيات افسردگي است لذا در تمام انواع جزيي از علائم بيماري نيست . بيمار ممكن است بجاي غمگيني از گيچي و اضطراب و عدم تمركز فكري شكايت داشته باشد احساس درماندگي ، ميل به خود سلامت گري ، كاهش اعتماد به نفس از شايع ترين علائم افسردگي است ( پورافكاري ، 1373 )در افسردگي اساسي بيمار ممكن است رابطة خود را با واقعيت از دست بدهد ، دچار هذيان شود و چه بسا دست به خودكشي بزند غالباً گفته مي شود كه چنين فردي پسيكوتيك است . ( وهاب زاده ، 1373 ، )
تعريف عملياتي :افسردگي اساسي نمراتي است كه پرسشهاي هفت گانه مقياس از فرم 28 ماده اي پرسشنامه يلامت عمومي بدست مي آيد و شدت آن در هر آزمودني نمره اي است كه آن آزمودني از پاسخدهي به اين مقياس گرفته است . چكيده فصل :در اين فصل موضوع تحقيق عبارتست از رابطة هوش جرياني با سلامت رواني كه از جهت ابعاد هدف و اهميت آن از لحاظ علمي و نظري مورد بحث قرار گرفت موضوع تحقيق از نظر شناخت آگاهي از وجود هوش هيجاني در رابطه با سلامت رواين بررسي گرديد .هدف اصلي در اين تحقيق بررسي هوش هيجاني در رابطه با سلامت رواين بررسي گرديد . هدف اصلي در اين تحقيق بررسي هوش و هيجان در افراط و رابطة آن با سلامت رواني و مؤلفه هاي آن مي باشد در پايان فصل تعاريف عملياتي و اصطلاحي متغير هاي مستقل و وابسته ارائه شده است .
به همراه پرسشنامه و منابع و تمام فصول كامل


پايان


نامه


بررسي


رابطه


هوش


هيجاني


دانلود پايان نامه بررسي رابطه هوش هيجاني و سلامت رواني


سلامت


رواني


دانلود پایان نامه


پروپوزال


کارشناسی


ارشد


word


دانلود پروژه پایانی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه هوش هیجانی

پایان نامه روانشناسی,پایان نامه رشته روانشناسی,پایان نامه هوش هیجانی,هوش هيجاني,دانلود پایان نامه,هوش هيجاني و بيماريهاي رواني,eq,بهداشت رواني,سلامت رواني,بهداشت رواني در مكتب اسلام,اصول بهداشت رواني,تحقیق هوش هيجاني ...

بحث و نتايج كلي :پایان نامه رایگان روانشناسی,بررسي رابطه ...

بحث و نتايج كلي :پایان نامه رایگان روانشناسی,بررسي رابطه هوش هيجاني با سلامت رواني . ارسال شده در مه 6, 2016 توسط 92. بحث و نتايج كلي : در اين فصل ابتدا به بحث و بررسي درباره يافته ها و نتايج بدست آمده از تحليل فرضيه ها كه در فصل ...

پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی

پایان نامه بررسی رابطه میان هوش هیجانی و سلامت روانی رشته ... www.payanname.net › ... › روانشناسی و علوم تربیتی Translate this page 3 Jun 2015 - پژوهشهاي علمي، انفرادي در روان شناسي. عنوان پژوهش. بررسي رابطه ميان هوش هيجاني و سلامت رواني.

پایان نامه هوش هیجانی

پایان نامه روانشناسی,پایان نامه رشته روانشناسی,پایان نامه هوش هیجانی,هوش هيجاني,دانلود پایان نامه,هوش هيجاني و بيماريهاي رواني,eq,بهداشت رواني,سلامت رواني,بهداشت رواني در مكتب اسلام,اصول بهداشت رواني,تحقیق هوش هيجاني ...

فایل پژوهش بررسي رابطة ميان هوش هيجاني و سلامت رواني در ...

موضوع پژوهش بررسي رابطة ميان هوش هيجاني و سلامت رواني در سال تحصيلي 85-1386 در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های ...

تحقیق بررسي رابطة ميان هوش هيجاني و سلامت رواني

تحقیق بررسي رابطة ميان هوش هيجاني و سلامت رواني پایان نامه روانشناسی,پایان نامه رشته روانشناسی ,پایان نامه هوش هیجانی,هوش هيجاني,دانلود پایان نامه,هوش هيجاني و بيماريهاي رواني ,eq,بهداشت رواني ,سلامت رواني,بهداشت رواني ...

پایان نامه بررسی هوش هیجان در رابطه با سلامت روانی

پايان hatif.ir/thesis1.htm ذخیره شده مشابه رديف, عنوان پاياننامه, مقطع. 1, بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و سلامت روان در معلمان شهر تهران, ارشد ... 2, بررسي رابطه رضامندي زناشويي بر اساس معيارهاي ديني با ثبات هيجاني در دانش ... 4, بررسي ...

بررسي احساس پوشيدگي، هوش هيجاني و سلامت روان - واضح

بررسي احساس پوشيدگي، هوش هيجاني و سلامت روان نويسندگان: مريم پور رحيمي مرني*، علي سليماني**، عليرضا مهدويان***، نعيمه بزمي.**** با توجه به نوع پوشش در خانم هاي 15 تا 45 ساله شهر تهران چکيده پژوهش حاضر به بررسي رابطه ي احساس ...

دانلود پایان نامه بررسي رابطه هوش هيجاني با سلامت رواني

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسي رابطه هوش هيجاني با سلامت رواني - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

پايان نامه درباره سبك عشق ورزي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي عنوان: بررسي رابطه هوش معنوي با سلامت رواني و سبك هاي دلبستگي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد واحد دلفان (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد ...

پايان نامه رابطه هوش هيجاني و سلامت رواني دانشجويان دانشگاه

پايان نامه بررسي رابطه هوش هيجاني و سلامت رواني دانشجويان دانشگاه پيام نور سردشت در سال ...

پژوهش بررسي رابطة ميان هوش هيجاني و سلامت رواني در سال ...

دانلود پژوهش با موضوع بررسي رابطة ميان هوش هيجاني و سلامت رواني در سال تحصيلي 85-1386، در قالب word و در 140 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: كليات پژوهش، مقدمه ، بيان مسأله، اهميت نظري و عملي پژوهش، پيشينة تحقيق، اهداف پژوهش ...

پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی

در فصل دوم به بيان تعاريفي از سر فصل‌هاي پايان نامه (هوش هيجاني و سلامت رواني) پرداخته شده است و بررسي برخي بيماريهاي و البته به موضوعات فوق و نيز بررسي ...

پایان نامه بررسی هوش هیجان در رابطه با سلامت روانی

پايان hatif.ir/thesis1.htm ذخیره شده مشابه رديف, عنوان پاياننامه, مقطع. 1, بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و سلامت روان در معلمان شهر تهران, ارشد ... 2, بررسي رابطه رضامندي زناشويي بر اساس معيارهاي ديني با ثبات هيجاني در دانش ... 4, بررسي ...

پایان نامه بررسي رابطة ميان هوش هيجاني و سلامت رواني

پایان نامه بررسي رابطة ميان هوش هيجاني و سلامت رواني پایان نامه روانشناسی با موضوع بررسي رابطة ميان هوش هيجاني و سلامت رواني، در قالب فایل word و در حجم 150 صفحه. قیمت:6,800 تومان پایان نامه روانشناسی,پایان نامه رشته ...

پایان نامه بررسي رابطة ميان هوش هيجاني و سلامت رواني

پایان نامه بررسي رابطة ميان هوش هيجاني و سلامت رواني پایان نامه روانشناسی با موضوع بررسي رابطة ميان هوش هيجاني و سلامت رواني، در قالب فایل word و در حجم 150 صفحه. قیمت:6,800 تومان پایان نامه روانشناسی,پایان نامه رشته ...

پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی

پایان نامه بررسی رابطه میان هوش هیجانی و سلامت روانی رشته ... www.payanname.net › ... › روانشناسی و علوم تربیتی Translate this page 3 Jun 2015 - پژوهشهاي علمي، انفرادي در روان شناسي. عنوان پژوهش. بررسي رابطه ميان هوش هيجاني و سلامت رواني.

پايان نامه درباره سبك عشق ورزي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي عنوان: بررسي رابطه هوش معنوي با سلامت رواني و سبك هاي دلبستگي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد واحد دلفان (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد ...

پایان نامه بررسی هوش هیجان در رابطه با سلامت روانی

پايان hatif.ir/thesis1.htm ذخیره شده مشابه رديف, عنوان پاياننامه, مقطع. 1, بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و سلامت روان در معلمان شهر تهران, ارشد ... 2, بررسي رابطه رضامندي زناشويي بر اساس معيارهاي ديني با ثبات هيجاني در دانش ... 4, بررسي ...

بررسی رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی با بهزیستی

بررسي رابطه عزت نفس و سلامت رواني با بهزيستي روانشناختي والدين کودکان عادي و کودکان مرزي پایان نامه بررسي رابطه عزت نفس و سلامت رواني با بهزيستي روانشناختي...پایان نامه بررسی مقایسة هوش و هیجان کودکان عادی و کودکان کار ...

بررسی رابطة میان هوش هیجانی و سلامت روانی

بررسی رابطة میان هوش هیجانی و سلامت روانی دسته: روان شناسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 162 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 150 پایان نامه بررسی رابطة میان هوش هیجانی و سلامت روانی قیمت فایل فقط 4,000 تومان بررسی رابطة میان ...

فروش فايل پايان نامه بررسي هوش هيجان در رابطه با سلامت رواني

فروش فايل پايان نامه بررسي هوش هيجان در رابطه با سلامت رواني,فروش,فايل,پايان,نامه,بررسي,هوش,هيجان,در,رابطه,با,سلامت,رواني,,فروش فايل پايان نامه بررسي هوش هيجان در رابطه با سلامت رواني

پايان نامه درباره سبك عشق ورزي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي عنوان: بررسي رابطه هوش معنوي با سلامت رواني و سبك هاي دلبستگي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد واحد دلفان (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد ...

پایان نامه بررسی هوش هیجان در رابطه با سلامت روانی

پايان hatif.ir/thesis1.htm ذخیره شده مشابه رديف, عنوان پاياننامه, مقطع. 1, بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و سلامت روان در معلمان شهر تهران, ارشد ... 2, بررسي رابطه رضامندي زناشويي بر اساس معيارهاي ديني با ثبات هيجاني در دانش ... 4, بررسي ...

آموزش ساخت مجسمه وعروسک وگل و ومیوه های خمیری

دانلود پروژه بررسی گفتگوی تمدن ها

گزارش کار آزمایشگاه شیمی فیزیک (جذب سطحی)

پروژه کارآفرینی گالوانیزاسیون گرم قطعات فولادی

پروژه ارزشيابی و آزمون سازی دانش آموزان به همراه سوالات

تحقیق مدیریت سرمایه های فکری- نیاز دانشگاهها در عصر دانایی

پاورپوینت زالو درمانی

مقاله زندگینامه امام علی (ع)

مقاله تاثیرصنعت بيمه در افزايش سطح اشتغال كشور

دانلود پاورپوینت تعیین الگوهای رفتار هزینه